Enter your keyword

Blog

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 10

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 10

 

Teaching Children How to Think
Internationally
I’m Carolyn Presutti with the VOA
Special English Education Report.
The International Primary
Curriculum is an idea that began in
Britain eight years ago.
Today this curriculum is taught in
more than one thousand primary
schools in fifty-eight countries,
including the United States.
Educator Martin Skelton co-wrote the
International Primary Curriculum, or
Dạy trẻ nhỏ cách tư duy toàn cầu
Tôi là Carolyn Presutti với bản tin
giáo dục trong chương trình tiếng
Anh ñặc biệt của ñài VOA.
Chương trình tiểu học quốc tế là một
ý tưởng bắt nguồn ở Anh tám năm
trước.
Hiện tại, chương trình này ñang ñược
giảng dạy ở hơn 1000 trường tiểu học
ở 58 quốc gia, trong ñó có Hoa Kỳ.
Chuyên gia giáo dục Martin Skelton
là ñồng tác giả chương trình tiểu học
quốc tế, viết tắt là IPC.
IPC.
He says for children to learn and
succeed, they need a program that
permits them to learn individually.
He says the idea with the curriculum
is to help today’s children become
good citizens of the world and
twenty-first century leaders.
He says most of world problems are
going to be solved internationally.
No single country is going to solve
the environment or terrorism.
Mr. Skelton says the curriculum has
activities built around the
development of “international
mindedness” starting from the age of
five.
The British American School of Los
Angeles is one of a few American
private schools that teach the
International Primary Curriculum.
Ông nói ñể trẻ nhỏ học tập và thành
công, chúng cần có một chương trình
cho phép chúng học theo từng cá
nhân.
Ông nói ý tưởng với chương trình là
nhằm hỗ trợ trẻ em của ngày hôm
nay trở thành những công dân tốt của
thế giới và những nhà lãnh ñạo trong
thế kỷ 21.
Ông nói phần lớn các vấn ñề của thế
giới ñang ñược giải quyết ở quy mô
quốc tế.
Không một quốc gia ñơn lẻ nào có
thể giải quyết vấn ñề môi trường và
khủng bố một mình.
Ông Skelton nói rằng chương trình
có các hoạt ñộng ñược xây dựng dựa
trên sự phát triển của “tư duy quốc
tế” bắt ñầu từ khi trẻ lên năm tuổi.
Trường Anh-Mỹ ở Los Angeles là
một trong số ít trường ở Hoa Kỳ ñang
giảng dạy chương trình tiểu học toàn
cầu.
Second grade teacher Alison Kerr
says the main goal is to engage
children in the learning process.
This term, for example, her class is
learning about people important in
history.
She says the children dressed like
famous people.
They had to research and bring ten
written clues and the rest of the class
had to guess who the people were.
The British School in Boston held a
fair for students and parents called
Around the World in a Day.
Emma Northey, head of primary
learning at the school, says fifty-one
nationalities were represented.
She described one activity designed
to teach about similarities among
different cultures.
She says the children were each
given a passport.
They knew that they were going
Giáo viên lớp hai Alison Kerr nói
rằng mục tiêu chính là thu hút học
sinh vào quá trình học tập.
Ví dụ như học kỳ này, lớp của cô
ñang học về những nhân vật quan
trọng trong lịch sử.
Cô nói học sinh ăn mặc giống những
người nổi tiếng.
Chúng phải tìm hiểu và ñưa ra 10 gợi
ý và các bạn còn lại trong lớp phải
ñoán xem ñó là người nổi tiếng nào
Trường Anh Ngữ ở Boston ñã tổ
chức một hội chợ cho học sinh và cha
mẹ có tên gọi “Vòng quanh thế giới
trong một ngày”.
Emma Northey, hiệu trưởng trường
tiểu học, cho biết 51 quốc gia ñã
ñược trưng bày.
Bà mô tả một hoạt ñộng ñược thiết kế
ñể dạy về sự tương ñồng trong khác
biệt văn hóa.
Bà nói mỗi ñứa trẻ ñược giao cho
một cuốn hộ chiếu.
Chúng biết rằng chúng sẽ du ngoạn
around the world in a day.
Ms. Northey said: “We told them
‘You have to come back with two
similarities that you had seen
between the different cultures.’
Even the three-year-olds came back
to me saying ‘Gosh, you know
everybody writes. Some people write
going down. Some people write from
left to right, some from right to left.'”
Another educator, Kate Foy of the
British School in Washington, says
the teacher’s role is to enable students
to discover for themselves.
For VOA Special English, I’m
Carolyn Presutti. Tell us if you have
experience with the International
Primary Curriculum and what you
think of it. Share your comments at
voaspecialenglish.com or on
Facebook and Twitter at VOA
vòng quanh thế giới trong một ngày.
Bà Northhey cho biết: “Chúng tôi nói
với bọn trẻ rằng ‘Các con sẽ phải trở
về mang theo hai sự khác biệt mà
mình ñã quan sát ñược từ những nền
văn hóa khác nhau.’
Ngay cả những ñứa trẻ ba tuổi cũng
quay lại nói với tôi ‘Chúa ơi, cô biết
không người dân khắp nơi ñều viết.
Một số nơi người ta viết từ trên
xuống dưới, một số khác viết từ bên
trái qua bên phải, và một số người
viết từ phải qua trái.
Một chuyên gia giáo dục khác, Kate
Foy của trường Anh Ngữ ở
Washington, nói rằng vai trò của giáo
viên là ñộng viên, khuyến khích học
sinh tự khám phá cho chính bản thân
chúng.
Chương trình tiếng Anh ñặc biệt của
ñài VOA, tôi là Carolyn Presutti.
Hãy chia sẻ với chúng tôi những kinh
nghiệm và suy nghĩ của bạn về
chương trình tiểu học quốc tế. Chia
sẻ những bình luận của bạn trên trang
Learning English. voaspecialenglish.com hoặc trên
Facebook và Twitter ở ñịa chỉ VOA
Learning English.

 

Related Posts

You cannot copy content of this page

Call Now Button