Enter your keyword

Blog

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 11

How High Will the Price of Oil Go
This Time?
I’m Carolyn Presutti with the VOA
Special English Economics Report.
Unrest in North Africa and the
Middle East pushed oil prices back
into the news.
Prices rose at their fastest level since
two thousand eight.
Libya is not among the ten largest oil
exporters.
But the rebellion against Libyan
leader Moammar Gadhafi reduced
Giá dầu sẽ tăng cao tới mức nào
trong thời ñiểm này?
Tôi là Carolyn Presutti với bản tin
kinh tế trong chương trình tiếng Anh
ñặc biệt của ñài VOA.
Bất ổn ở Bắc Phi và Trung ðông ñã
ñẩy giá dầu quay trở lại là một vấn ñề
thời sự.
Giá dầu ñã tăng cao với mức nhanh
nhất kể từ năm 2008.
Libi không nằm trong 10 nước xuất
khẩu dầu lớn nhất.
Nhưng bạo loạn chống lại nhà lãnh
ñạo người Libi Moammar Gadhafi ñã
production, affecting the global
market.
In March, oil prices rose above one
hundred dollars a barrel.
Prices went above one hundred forty
five dollars a barrel in two thousand
eight.
The price of oil affects prices and
demand for energy, plastics, farm
chemicals and many other products
made with petroleum.
During the last week of February,
Americans paid the second biggest
weekly increase in gasoline prices in
twenty years.
The United States has a Strategic
Petroleum Reserve that contains
more than seven hundred million
barrels of oil.
President Obama could use some of
this emergency supply to help ease
fuel prices.
But intervening in the market could
hurt oil production in the United
States.
làm sụt giảm sản xuất dầu, ảnh
hưởng ñến thị trường toàn cầu.
Giá dầu ñã tăng lên hơn 100 ñô la Mỹ
một thùng vào tháng ba.
Giá dầu cũng ñã leo lên mức hơn 145
ñô la Mỹ một thùng vào năm 2008.
Giá dầu ảnh hưởng ñến giá cả và nhu
cầu năng lượng, nhựa, hóa chất cho
nông nghiệp và nhiều sản phẩm khác
làm từ dầu mỏ.
Trong tuần cuối cùng của tháng hai,
người Mỹ ñã phải chịu ñợt tăng giá
nhiên liệu trong tuần lớn thứ hai
trong vòng hai mươi năm qua.
Nước Mỹ có kho dự trữ dầu hỏa
chiến lược chứa hơn 700 triệu thùng
dầu.
Tổng thống Obama có thể sử dụng
một số trong kho cung cấp dự phòng
này ñể góp phần giảm bớt căng thẳng
giá nhiên liệu.
Nhưng can thiệp vào thị trường có
thể gây thiệt hại cho sản xuất dầu
Oil prices have been rising at a bad
time, just as many economies have
been recovering from the global
recession.
Also, several countries in the euro
area are still struggling with debt
crises.
European Central Bank President
Jean-Claude Trichet said in March
that “strong vigilance” is needed to
contain inflation.
That could mean raising interest rates
which could hurt European countries
heavily in debt.
In the United States, higher fuel
prices come just as General Motors
and Chrysler show signs of recovery
after their reorganizations.
American car sales in February were
twenty-seven percent higher than last
February.
GM led all carmakers with a forty-seven percent increase.
trong nước Mỹ.
Giá dầu ñã tăng mạnh ngay khi nhiều
nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi khỏi
khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
Một số quốc gia sử dụng ñồng tiền
chung Châu Âu cũng ñang chật vật
với khủng hoảng nợ.
Chủ tịch ngân hàng trung ương Châu
Âu Jean-Claude Trichet phát biểu
trong tháng ba rằng ñể kìm chế lạm
phát cần phải cực kỳ thận trọng.
ðiều này có nghĩa rằng việc tăng lãi
xuất có thể khiến các quốc gia Châu
Âu chìm ngập trong nợ nần.
Ở Mỹ, giá nhiêu liệu tăng cao ngay
khi General Motors và Chrysler cho
thấy dấu hiệu phục hồi sau khi tái tổ
chức.
Doanh số ô tô của Mỹ trong tháng hai
cao hơn cùng kỳ năm ngoái 27%.
GM dẫn ñầu trong số tất cả các hãng
sản xuất ô tô với mức tăng 47%.
High fuel prices reduce demand for
big cars and trucks.
But economist George Magliano says
this time, high prices may be good
for carmakers.
He says with gasoline prices higher,
some people might want to get a
much more fuel-efficient vehicle.
He says gasoline vehicles get twenty
five to thirty percent better mileage
today than they did three or four
years ago.
For VOA Special English, I’m
Carolyn Presutti.
Share your stories about what high
fuel prices mean to you.
You can comment at
voaspecialenglish.com or on
Facebook at VOA Learning English.
You can also download podcasts on
Giá nhiên liệu cao làm giảm nhu cầu
với các loại ô tô cỡ lớn và xe tải.
Nhưng nhà kinh tế học George
Magliano nói rằng thời ñiểm này,
việc giá cả tăng cao có thể mang lại
thuận lợi cho những nhà sản xuất xe
hơi.
Ông nói với giá nhiên liệu tăng cao,
một số người có thể sẽ muốn một
phương tiện ñi lại có hiệu suất nhiên
liệu tốt hơn.
Ông nói các phương tiện giao thông
hiện nay ñạt hiệu suất quãng ñường
cao hơn 25-30% so với ba hoặc bốn
năm trước ñây.
Chương trình tiếng Anh ñặc biệt của
ñài VOA, tôi là Carolyn Presutti.
Hãy chia sẻ câu chuyện về việc giá
nhiên liệu tăng cao có ảnh hưởng như
thế nào với bạn.
Bạn có thể bình luận trên trang
voaspecialenglish.com hoặc trên
Facebook ở ñịa chỉ VOA Learning
English. Bạn cũng có thể download
our website and watch videos on our
YouTube channel at VOA Learning
English.
podcast trên trang web của chúng tôi
và xem video trên kênh Youtube ở
ñịa chỉ VOA Learning English

 

Related Posts

You cannot copy content of this page

Call Now Button