Enter your keyword

Blog

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 12

 

A Whole New World, Brought to
Us by Gizmos and Gadgets
I’m Alex Villarreal with the VOA
Special English Technology Report.
Today we tell about some of the top
technology developments of the last
ten years.
The technological revolution is
changing the way we work and play.
Mobile phones became smartphones,
with abilities like computers.
Những ñồ dùng và thiết bị mang lại
cho chúng ta một thế giới sống
hoàn toàn mới
Tôi là Alex Villarreal với bản tin
công nghệ trong chương trình tiếng
Anh ñặc biệt của ñài VOA.
Hôm nay chúng ta sẽ nói về một
trong số những tiến bộ về công nghệ
nổi bật trong 10 năm vừa qua.
Cuộc cách mạng công nghệ ñang
thay ñổi cách chúng ta làm việc và
vui chơi.
ðiện thoại di ñộng trở thành những
chiếc ñiện thoại thông minh, với các
Many people started reading books
on electronic readers.
Televisions became high-definition
and the screens became flat.
Digital music players got smaller in
size but large enough for people to
download their entire music
collections.
Worldwide broadband subscriptions
passed five hundred million.
And, at least two billion people were
expected to be online by the end of
two thousand ten.
Stephen Baker is the vice president of
industry analysis for the consumer
electronics market research group
NPD.
He says the technological
developments of the twenty-first
century have brought about some
historic advances in consumer
electronics.
He said ten years ago might as well
chức năng như máy tính.
Nhiều người bắt ñầu ñọc sách trên
các máy ñọc sách ñiện tử.
Ti-vi có ñộ nét cao và màn hình trở
nên phẳng.
Máy nghe nhạc số có kích cỡ nhỏ
hơn nhưng dung lượng ñủ lớn cho
phép người sử dụng download trọn
vẹn các bộ sưu tập âm nhạc.
Thuê bao băng thông rộng toàn cầu
ñã vượt qua con số 5 trăm triệu.
Và ước ñoán ít nhất 2 tỉ người ñã
ñăng ký trực tuyến vào cuối năm
2010.
Stephen Baker là phó chủ tịch về
phân tích công nghiệp cho thị trường
tiêu dùng ñiện tử thuộc nhóm nghiên
cứu NPD.
Ông nói sự phát triển công nghệ
trong thế kỷ 21 ñã mang lại những
tiến bộ lịch sử ñối với người sử dụng
ñồ ñiện tử.
Ông nói 10 năm qua có thể so sánh
be a hundred years.
If you look back at the way people
interacted with electronics in two
thousand and the way they interact
with them today, there is no
comparison.
Ten years ago there were no flat
panel televisions.
There were no mobile web devices or
smartphones.
There were no e-book readers.
And very few people had notebook
computers.
Bruce Bachenheimer is with the MIT
Enterprise Forum in New York City.
He is also the director of
entrepreneurship at Pace University.
He talked about what he believes are
the most important technological
developments of the twenty-first
century.
They are mobile computing, digital
như 100 năm phát triển.
Nếu nhìn lại cách mọi người tương
tác với các thiết bị ñiện tử vào năm
2000 và cách chúng ta sử dụng chúng
bây giờ, mọi sự so sánh thật là vô
nghĩa.
10 năm trước không có ti-vi mỏng
như một chiếc bảng.
Không có các thiết bị duyệt web di
ñộng hay ñiện thoại thông minh.
Không có các loại máy ñọc sách ñiện
tử.
Và cũng rất ít người có máy tính
notebook.
Bruce Bachenheimer ñang hoạt ñộng
tại Diễn ñàn doanh nghiệp MIT tại
thành phố New York.
Ông cũng là chủ tịch hội doanh
nghiệp ở ñại học Pace.
Ông ñã ñề cập ñến những tiến bộ
công nghệ mà ông tin là quan trọng
bậc nhất trong thế kỷ 21.
ðó là máy tính di ñộng, dữ liệu
media content, broadband, social
media platforms and user-generated
content.
Also, digital photography and global
positioning systems for consumers.
Mr. Bachenheimer says all of these
things have worked together to
revolutionize technology.
And, he says the technology is
constantly changing, faster than at
any other time in history.
He said telephones had not changed
for three or four decades.
They could be on a wall or on a table
top.
But now cell phone technology is
changing every year.
He asked: “How many people have a
cell phone that is more than a year or
two old?”
For VOA Special English I’m Alex
Villarreal.
You can learn more about technology
truyền thông dạng số, băng thông
rộng, mạng truyền thông xã hội và dữ
liệu do người dùng tạo ra.
Còn cả chụp ảnh kĩ thuật số và hệ
thống ñịnh vị toàn cầu cho người tiêu
dùng nữa.
Ông Bachenheimer nói tất cả các tiến
bộ ñó kết hợp lại ñã tạo ra cuộc cách
mạng công nghệ.
Ông nói rằng công nghệ cũng ñang
thay ñổi liên tục, nhanh hơn bất cứ
thời ñiểm nào trong lịch sử.
Ông nói ñiện thoại bàn ñã không thay
ñổi trong ba hay bốn thập kỷ qua.
Chúng có thể ñược treo trên tường
hoặc ñặt trên mặt bàn.
Nhưng giờ ñây công nghệ ñiện thoại
di ñộng ñang thay ñổi theo từng năm.
Ông ñặt ra câu hỏi liệu bao nhiêu
người dùng một mẫu ñiện thoại di
ñộng nhiều hơn một hay hai năm?
Chương trình tiếng Anh ñặc biệt của
ñài VOA, tôi là Alex Villarreal.
Bạn có thể tìm hiểu thêm về công
on our website,
voaspecialenglish.com. And you can
follow us on Facebook, Twitter and
iTunes at VOA Learning English.
nghệ trên trang web của chúng tôi
voaspecialenglish.com. Và bạn cũng
có thể ñồng hành cùng chúng tôi trên
Facebook, Twitter và iTunes ở ñịa
chỉ VOA Learning English.

 

Related Posts

You cannot copy content of this page

Call Now Button