Enter your keyword

Blog

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 14

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 14

 

Kids in Britain + Online Tutors in
India = Divided Opinions
This is the VOA Special English
Education Report.
India was once a colony in the British
Empire.
But now Indian tutors are helping to
teach math to some British children
over high-speed Internet connections.
Early results suggest that online
tutoring may improve student
Trẻ em ở Anh học phụ ñạo qua
mạng với giáo viên ở Ấn ðộ –
những quan ñiểm ña chiều
ðây là bản tin giáo dục trong chương
trình tiếng Anh ñặc biệt của ñài
VOA.
Ấn ðộ trước ñây từng là thuộc ñịa
của thực dân Anh.
Nhưng hiện nay các giáo viên phụ
ñạo người Ấn ñộ ñang hỗ trợ việc
dạy toán cho một số học sinh người
Anh qua kết nối Internet tốc ñộ cao.
Những kết quả gần ñây cho thấy dạy
học phụ ñạo trực tuyến có thể giúp
performance.
But not everyone is happy at this so
called outsourcing of tutors.
Students at Raynham Primary School
in London gather at three-thirty for
their after-school math lessons.
Five time zones and thousands of
kilometers away, their math tutors are
also arriving for class.
Each pupil gets an individual online
tutor.
The students work with activities on
their computer screen and wear a
headset and microphone to talk to
their tutor.
Their classroom teacher, Altus
Basson, says he has seen an
improvement in results.
“Children who struggle to focus in
class focus a lot better on the
laptops,” he says.
học sinh tiến bộ.
Nhưng không phải tất cả mọi người
ñều vui vẻ với cách dạy học phi
chính thống này.
Học sinh ở trường tiểu học Raynham
ở Luân ðôn cùng tụ họp lại vào lúc
3h30 ñể học Toán sau giờ học chính
khóa ở trường.
Cách xa 5 múi giờ và hàng nghìn ki
lô-mét, giáo viên phụ ñạo môn Toán
cũng ñang lên lớp.
Mỗi học sinh có một giáo viên kèm
riêng qua mạng.
Học sinh làm việc với các hoạt ñộng
trên màn hình máy tính và ñeo một
bộ headphone và micro ñể nói
chuyện với giáo viên của mình.
Giáo viên trên lớp của những học
sinh này, Altus Basson, nói rằng ông
ñã trông thấy sự tiến bộ trong kết quả
học tập.
Ông nói những học sinh gặp khó
khăn với việc tập trung trên lớp thì
tập trung tốt hơn trên máy tính xách
tay.
Nine-year-old Samia Abdul-Kadir
says she enjoys the online lessons.
“It helps me because sometimes
when we’re doing it in class, I don’t
hear the teacher very much and I
don’t understand, but online is
better,” she says.
Her friend, Abdul-Fadil Badori,
agrees.
He says, “Online, you can hear it, it’s
not shared by everyone, everyone has
different topics they’re learning.
“Tom Hooper started the company
that provides the online tutoring.
The company is called BrightSpark
Education.
He says “Children today feel very
confident online, they feel very
engaged, they feel very in control.
And that’s half the battle with
Samia Abdul-Kadir, 9 tuổi, nói cô bé
rất thích học trực tuyến.
Cô bé nói bài học giúp ích rất nhiều
bởi vì ñôi lúc học trên lớp, cô bé
không nghe rõ giáo viên nói và
không hiểu ñiều giáo viên giảng,
nhưng học trực tuyến thì hiệu quả
hơn nhiều.
Bạn của cô bé, Abdul-Fadil Badori,
cũng ñồng ý như vậy.
Cậu bé nói rằng học trực tuyến bạn
có thể nghe ñược bài giảng nhưng
không phải chia sẻ với tất cả mọi
người, mỗi người có một chủ ñề bài
học khác nhau.
Tom Hooper ñã bắt ñầu gây dựng
công ty cung cấp dạy học phụ ñạo
trực tuyến.
Công ty có tên gọi là ðào tạo
BrightSpark.
Ông nói rằng lũ trẻ ngày nay rất tự
tin với học tập trực tuyến, chúng cảm
thấy rất thu hút và làm chủ việc học
tập của mình.
Và ñó là một nửa của chiến thuật
education.
Give them control, make them feel
confident and enjoy their learning
and you’ll see them start to improve
and embrace it.
“Online tutoring costs between
twenty and twenty-five dollars an
hour.
An online tutor is about half the cost
of traditional face-to-face coaching.
But some people say an Internet
connection is not enough of a
connection for teaching and learning.
Kevin Courtney is deputy general
secretary of Britain’s National Union
of Teachers.
He says there’s a “really important
emotional connection between a
teacher and a child, whether it’s a
whole class or whether it’s one-to
one.
You need that immediacy of
feedback, and we’re not convinced
giáo dục.
Hãy giao cho chúng quyền làm chủ,
tạo cho chúng cảm thấy tự tin và
thích thú với việc học và bạn sẽ thấy
chúng bắt ñầu tiến bộ và tập trung
học tập
Chi phí cho phụ ñạo trực tuyến vào
khoảng 20 ñến 25 ñô-la một giờ.
Chi phí cho một giáo viên dạy phụ
ñạo qua mạng chỉ bằng khoảng một
nửa ñào tạo trực tiếp.
Nhưng một số người cho rằng kết nối
Internet là không ñủ cho sự liên hệ
cần thiết của việc dạy học học.
Kevin Courtney là phó tổng thư ký
liên hiệp giáo viên quốc gia Anh.
Ông nói có một mối liên hệ tình cảm
rất cần thiết giữa giáo viên và học
trò, cho dù ñó là cả một lớp học hay
học một thầy – một trò.
Bạn cần có sự phản hồi gần gũi và
trực tiếp ñó, và thật khó có thể nói
that that can happen across an
Internet connection.
In one of the wealthiest countries in
the world, we think that we can
afford to have teachers with the
genuine emotional connection there
with the children.
“BrightSpark Education says the
online tutoring is used only as an
addition to supplement regular
teaching.
The company says its service does
not represent a threat to teachers’ jobs
in Britain.
Some parents say they are satisfied
with the results.
And what about the children?
Some say they love it.
But at least one declared: “I hate
maths!”
So math — or maths, as the British
call it — is still not everyone’s
favorite subject even with the latest
technology to teach it.
rằng kết nối Internet có thể làm ñược
ñiều ñó.
Là một trong những quốc gia thịnh
vượng nhất thế giới, chúng ta có thể
ñảm bảo có ñủ giáo viên với sự liên
hệ tình cảm thật sự luôn sẵn sàng ñến
với học sinh.
ðào tạo BrightSpark nói rằng dạy
học phụ ñạo trực tuyến chỉ là một
cách dạy học bổ sung cho giáo dục
chính thống.
Công ty nói rằng dịch vụ của mình
không làm ảnh hưởng ñến việc làm
của giáo viên ở Anh.
Một số phụ huynh nói rằng họ hài
lòng với kết quả học tập của con cái.
Nhưng còn học sinh thì sao?
Một số nói chúng thích học.
Nhưng ít nhất một học sinh ñã tuyên
bố: “Cháu ghét môn Toán!”
Như vậy môn Toán vẫn là môn học
mà không phải tất cả mọi người ñều
yêu thích thậm chí là với cả công
nghệ tối tân nhất hỗ trợ việc dạy học.
For VOA Special English, I’m Alex
Villareal.
You can watch a video of the online
tutoring by going to
voaspecialenglish.com. You can also
find English teaching activities plus
MP3s, podcasts and transcripts of our
programs.
Tôi là Alex Villareal trong chương
trình tiếng Anh ñặc biệt của ñài
VOA.
Bạn có thể xem video hướng dẫn học
trực tuyến bằng cách vào trang web
voaspecialenglish.com. Bạn cũng có
thể tìm thấy các hoạt ñộng dạy học
tiếng Anh kèm theo MP3, podcasts
và bản ghi các c

 

Related Posts

You cannot copy content of this page

Call Now Button