Enter your keyword

Blog

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 15

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 15

 

Business English Speakers Can
Still Be Divided by a Common
I’m Alex Villarreal with the VOA
Special English Economics Report.
Business is the most popular subject
for international students in the
United States.
At last count, twenty-one percent of
foreign students at American colleges
and universities were studying
business and management.
The Institute of International
Người nói tiếng Anh thương mại có
thể vẫn bị chia cách bởi một ngôn
ngữ phổ biến
Tôi là Alex Villarreal với bản tin
kinh tế trong chương trình tiếng Anh
ñặc biệt của ñài VOA.
Thương mại là ngành học phổ biến
nhất của sinh viên quốc tế ở Hoa Kỳ.
Trong lần thống kê gần ñây nhất,
21% sinh viên quốc tế ở các trường
cao ñẳng và ñại học ở Mỹ ñang theo
học ngành Quản trị kinh doanh.
Học viện ðào tạo Quốc tế ở New
Education in New York says
engineering is the second most
popular field, in case you were
wondering.
Thomas Cosse is a professor of
marketing and business at the
University of Richmond in Virginia.
He says international students who
want to study business need to have
good English skills — and not just to
study at his school.
But the world has more non-native
speakers of English than native
speakers.
As a result, Americans working with
foreign companies may need to learn
some new English skills themselves.
At the University of Richmond,
teams of graduate students work with
companies seeking to enter the
American market.
The students learn about writing
market entry studies.
York cho biết nếu như bạn còn ñang
băn khoăn lựa chọn thì kỹ thuật công
trình là ngành học phổ biến thứ hai.
Thomas Cosse là giáo sư về kinh
doanh và tiếp thị ở ñại học Richmond
ở Virginia.
Ông nói rằng sinh viên quốc tế muốn
theo học kinh doanh thương mại cần
phải có kĩ năng tiếng Anh tốt, và
không phải chỉ học ở trường.
Nhưng thế giới có nhiều người nói
tiếng Anh phi bản ngữ hơn là người
bản ngữ.
Kết quả là người Mỹ làm việc trong
các công ty nước ngoài cũng có thể
cần phải học một số kĩ năng tiếng
Anh.
Ở ñại học Richmond, nhóm các sinh
viên tốt nghiệp làm việc với các công
ty ñang tìm cách thâm nhập thị
trường Mỹ.
Sinh viên học cách viết các nghiên
cứu thâm nhập thị trường.
Những báo cáo này ñược viết bằng
The reports are written in English.
But Professor Cosse tells his students
to consider who will read them.
He said his students have to write the
report so that it can be understood by
someone who is an English speaker
but not a native English speaker.
For example, he tells his students to
avoid jargon and other specialized
terms that people might not know in
their own language.
This can be good advice even when
writing for other native speakers.
But effective communication
involves more than just words.
Kay Westerfield is director of the
international business communication
program at the University of Oregon.
She says you must have the language
skills as well as cultural intelligence.
Cultural intelligence means the need
tiếng Anh.
Nhưng giáo sư Cosse nói với sinh
viên của mình cần phải cân nhắc xem
ai sẽ ñọc những bản báo cáo ñó.
Ông nói rằng sinh viên của mình phải
viết bản báo cáo sao cho một người
nói tiếng Anh thông thường cũng có
thể hiểu ñược chứ không phải cho
một người nói tiếng Anh bản ngữ.
Ví dụ như, ông nói với các sinh viên
của mình tránh dùng biệt ngữ và các
thuật ngữ ñặc biệt khác mà người ñọc
có thể không biết trong ngôn ngữ của
mình.
ðây có thể là lời khuyên tốt ngay cả
khi viết cho những người bản ngữ
khác.
Nhưng giao tiếp hiệu quả cần nhiều
hơn là chỉ ngôn từ.
Kay Westerfield là giám ñốc chương
trình thương mại quốc tế ở ñại học
Oregon.
Bà nói rằng bạn phải có kĩ năng ngôn
ngữ cũng như là hiểu biết về văn hóa.
Hiểu biết về văn hóa có nghĩa là sự
to consider local behaviors in
everything from simple handshakes
to speaking to large groups.
Still, Kay Westerfield says the ability
of foreign workers to speak English
is becoming more important to
companies looking to move
operations to other countries.
Or, as she puts it, to “off-source.”
Also, she says English skills often
provide a competitive edge for
business students when they seek
jobs.
She said: “As one business student in
West Africa put it, ‘English is a
lifeline.'”
For VOA Special English I’m Alex
Villarreal.
You can read and listen to our
programs and find activities for
cần thiết phải cân nhắc các cách ứng
xử ñịa phương trong mọi hành vi;
ñơn giản từ cách bắt tay cho tới cách
nói chuyện với những nhóm ñông
người.
Kay Westerfield nói khả năng nói
tiếng Anh của công nhân nước ngoài
ngày càng quan trọng hơn với các
công ty ñang tìm kiếm cơ hội mở
rộng hoạt ñộng kinh doanh ra các
quốc gia khác.
Hoặc như bà miêu tả là “xuất khẩu
sản xuất”
Bà cũng nói rằng kĩ năng tiếng Anh
thường cung cấp cho sinh viên
thương mại một ưu thế cạnh tranh khi
họ ñi tuyển dụng.
Bà nói: “Giống như một sinh viên
thương mại ở Tây Phi từng mô tả,
tiếng Anh là cứu cánh của cuộc ñời”
Tôi là Alex Villarreal trong chương
trình tiếng Anh ñặc biệt của ñài
VOA.
Bạn có thể ñọc và nghe các chương
trình của chúng tôi và tìm thấy các
English learners at
voaspecialenglish.com. We’re also on
Facebook and Twitter at VOA
Learning English.
hoạt ñộng cho người học tiếng Anh
trên trang voaspecialenglish.com.
Chúng tôi cũng có ñịa chỉ VOA
Learning English trên trang Facebook
và Twitter.

 

Related Posts

You cannot copy content of this page

Call Now Button