Enter your keyword

Blog

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 16

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 16

Meet Some Top Students in the
Intel Science Talent Search
I’m Carolyn Presutti with the VOA
Special English Education Report
The Intel Science Talent Search is the
top science competition for high
school students in the United States.
The forty finalists were honored in
Washington in March.
They met with scientists and
politicians.
Gặp gỡ các học sinh dẫn ñầu trong
cuộc thi tìm kiếm tài năng khoa
học của Intel
Tôi là Carolyn Presutti với bản tin
giáo dục trong chương trình tiếng
Anh ñặc biệt của ñài VOA.
Cuộc thi tìm kiếm tài năng khoa học
Intel là cuộc thi khoa học hàng ñầu
dành cho học sinh trung học ở Mỹ.
40 thí sinh lọt vào chung kết ñã ñược
vinh danh tại Washington vào tháng
ba.
Họ ñã gặp gỡ các nhà khoa học và
chính trị gia.
President Obama welcomed them to
the White House.
These forty students were selected
from almost two thousand contestants
nationwide.
They had to present original research
to be judged by professional
scientists.
The students showed their research
projects on large posters.
The winners were announced March
fifteenth.
Wendy Hawkins is executive director
of the Intel Foundation.
She says the forty finalists
represented excellence across many
areas of science.
Their projects are deep and rich and
insightful.
Selena Li is from Fair Oaks,
California.
She wanted to find a more effective
treatment for liver cancer.
Tổng thống Obama ñã chào ñón họ
ñến Nhà Trắng.
40 học sinh này ñược tuyển chọn từ
gần 2000 thí sinh trên cả nước.
Họ phải trình bày nghiên cứu gốc ñể
những nhà nghiên cứu khoa học
chuyên nghiệp ñánh giá.
Học sinh trình bày ñề án nghiên cứu
của mình trên áp phích khổ lớn.
Người thắng cuộc ñược thông báo
vào ngày 15 tháng 3.
Wendy Hawkins là giám ñốc ñiều
hành của Quỹ tài trợ Intel.
Bà nói rằng 40 thí sinh chung kết ñại
diện cho sự xuất sắc trong nhiều lĩnh
vực khoa học.
Nghiên cứu của họ rất sâu sắc.
Selena Li ñến từ Fair Oaks,
California.
Cô muốn tìm ra một cách chữa trị
hiệu quả hơn cho căn bệnh ung thư
gan.
She began her research four years
ago.
A scientist at the University of
California, Davis, taught her how to
design and do experimental work in
the laboratory.
She says: “I researched a new
approach to targeting liver cancer by
basically starving the liver cancer
cells to death, while leaving the
normal cells unaffected.
And, to go one step further, I blocked
a survival pathway to make the
treatment more effective.”
Ms. Li placed fifth in the Intel
Science Talent Search and was
awarded thirty thousand dollars.
Scott Boisvert lives near Phoenix,
Arizona.
He began using a laboratory at the
University of Arizona at the age of
fourteen.
Cô bắt ñầu nghiên cứu của mình 4
năm trước.
Một nhà khoa học ở trường ñại học
California, Davis ñã dạy cô cách thiết
kế và thực hiện công việc thực
nghiệm trong phòng thí nghiệm.
Cô nói rằng cô ñã nghiên cứu một
cách tiếp cận mới với căn bệnh ung
thư gan bằng cách cơ bản là bỏ ñói
các tế bào ung thư tới khi chúng chết,
trong khi vẫn không làm ảnh hưởng
ñến các tế bào bình thường.
Và, một bước tiến xa hơn nữa là cô
ñã ngăn chặn ñược một con ñường
sống sót của các tế bào ung thư khiến
cho việc ñiều trị hiệu quả hơn.
Li ñứng thứ 5 trong cuộc thi tìm kiếm
tài năng của Intel và ñược trao giải
thưởng 30 nghìn ñô-la.
Scott Boisvert sống gần Phoenix,
Arizona.
Cậu bắt ñầu sử dụng phòng thí
nghiệm ở trường ñại học Arizona lúc
14 tuổi.
Over four years, he completed a
project studying a fungus linked to
the decrease in amphibians around
the world.
He was trying to find out if different
chemicals and substances in the
water could kill the fungus.
He collected and tested water
samples across Arizona.
He says: “My results were able to
identify a list of chemicals that were
significant in the growth and in the
movement of the fungus.”
He placed tenth in the Intel
competition and was awarded twenty
thousand dollars.
Evan O’Dorney of Danville,
California, won the top award of one
hundred thousand dollars in this
year’s Intel Science Talent Search.
For his mathematical project, he
compared two ways to estimate the
square root of an integer, a number
with no fractional parts.
Trải qua 4 năm, cậu ñã hoàn thành dự
án nghiên cứu một loại nấm có liên
hệ tới việc sụt giảm số lượng các loài
lưỡng cư trên khắp thế giới.
Cậu ñã cố gắng tìm ra các chất hóa
học khác nhau có trong nước có thể
giết chết nấm.
Cậu ñã thu thập và kiểm tra mẫu
nước quanh khu vực bang Arizona.
Cậu nói rằng kết quả của mình có thể
nhận diện ñược một danh sách các
chất hóa học có ý nghĩa trong sự sinh
trưởng và phát triển của nấm.
Cậu ñứng thứ 10 trong cuộc thi của
Intel và ñược trao giải thưởng 20
nghìn ñô-la.
Evan O’Dorney ñến từ Danville,
California giành giải thưởng cao nhất
100 nghìn ñô-la trong cuộc thi tìm
kiếm tài năng khoa học Intel năm
nay.
Trong ñề án toán học của mình, cậu
so sánh 2 cách ước tính căn bậc hai
của một số nguyên, một số không có
phần phân số.
Wendy Hawkins at the Intel
Foundation says these young people
represent the next generation of
scientists who will help shape
America’s future.
For VOA Special English, I’m
Carolyn Presutti.
Wendy Hawkins của Quỹ tài trợ Intel
nói rằng những người trẻ tuổi này ñại
diện cho thế hệ những nhà khoa học
kế tiếp giúp gây dựng lên tương lai
của nước Mỹ.
Tôi là Carolyn Presutti với chương
trình tiếng Anh ñặc biệt của ñài
VOA.

 

Related Posts

You cannot copy content of this page

Call Now Button