Enter your keyword

Blog

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 18

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 18

 

 

Obama Enters 2012 Race on Good
News About Jobs.


This is the VOA Special English
Economics Report
In early April, President Obama
announced his plans to seek re
election in November of next year.
In an e-mail to supporters, Mr.
Obama said “the race may not reach
full speed for a year or more.”

Tổng thống Obama bước vào cuộc
ñua tranh cử năm 2012 với những
tin tức khả quan về lao ñộng việc
làm.
Đây là bản tin kinh tế trong chương
trình tiếng Anh ñặc biệt của ñài
VOA.
ðầu tháng tư, tổng thống Obama ñã
thông báo kế hoạch tái tranh cử vào
tháng 11 năm sau.
Trong e-mail gửi cho những người
ủng hộ, ông Obama nói rằng “cuộc
ñua có thể không ñạt ñược tới tốc ñộ
tối ña trong một năm hoặc hơn”.
But he said the work of building the
campaign “must start today.”
Some of that work will depend on
how many jobs are created in the
months ahead.
Mr. Obama welcomed a report that
the United States economy added two
hundred sixteen thousand jobs in
March.
The unemployment rate dropped one
tenth of one percent for the second
straight month.
The unemployment rate edged down
to 8.8 percent, the lowest in two
years.
And some economists say this spring
may be the start of better news to
come.
Consumer spending has been
increasing.
Stephen Hess is a political scientist
who studies the presidency at the
Brookings Institution in Washington.
Nhưng ông nói rằng công việc xây
dựng chiến dịch tranh cử phải bắt ñầu
ngay hôm nay.
Một phần trong công việc ñó sẽ phụ
thuộc vào việc bao nhiêu công ăn
việc làm sẽ ñược tạo ra vào các tháng
tới sắp tới.
Ông Obama chào mừng một bản báo
cáo nói rằng kinh tế Mỹ ñã có thêm
216 nghìn việc làm trong tháng ba.
Tỉ lệ thất nghiệp ñã giảm xuống 1/10
trong hai tháng liên tiếp.
Tỉ lệ thất nghiệp giảm xuống 8.8%,
mức thấp nhất trong hai năm.
Một vài nhà kinh tế nói rằng mùa
xuân này là khởi ñầu cho những tin
tức khả quan hơn.
Mức tiêu dùng cũng ñã ñang gia tăng.
Stephen Hess là một nhà khoa học
chính trị, chuyên nghiên cứu các
nhiệm kỳ tổng thống ở Viện
Brookings ở Washington.
He says, “The next election will,
more than anything else, depend on
employment in the United States.”
Labor Secretary Hilda Solis pointed
out that the economy has added jobs
for twelve months in a row.
She says the economy has added a
million and a half private sector jobs.
But, she added, “we need to continue
to not lose sight of where we need to
go to increase opportunities for
people to get employed in new jobs.”
President Obama has filled a top job
in his party as he prepares to seek a
second term.
He chose Representative Debbie
Wasserman Schultz of Florida to
head the Democratic National
Committee.
She replaces Tim Kaine who plans to
run for the Senate from Virginia next
year.
Ông nói rằng cuộc bầu cử vào năm
tới phụ thuộc vào tình hình việc làm
ở Mỹ hơn bất cứ ñiều gì khác.
Bộ trưởng Lao ñộng Hilda Solis chỉ
ra rằng nền kinh tế ñã có thêm nhiều
công ăn việc làm trong 12 tháng liên
tiếp.
Bà nói rằng nền kinh tế ñã tăng thêm
một triệu năm trăm việc làm trong
lĩnh vực tư nhân.
Nhưng bà cũng nói thêm “chúng ta
cần có tiếp tục cố gắng theo sát mục
tiêu cần ñạt ñến là tăng thêm nhiều
cơ hội việc làm mới cho mọi người.
Tổng thống Obama ñã bổ sung vị trí
chủ chốt trong ñảng của mình khi
ông chuẩn bị tranh cử nhiệm kỳ thứ
hai.
Ông ñã chọn hạ nghị sĩ Debbie
Wasserman Schultz của bang Floria
ñể lãnh ñạo ðảng Dân chủ.
Bà thay thế ông Tim Kaine – người
ñã lên kế hoạc chạy ñua vào Thượng
viện từ bang Virginia vào năm sau.
Among Republicans, former
Minnesota governor Tim Pawlenty
recently formed a committee to
explore a presidential campaign.
Several other Republicans are also
considering races for their party’s
nomination.
The latest jobs report showed that
thirteen and a half million Americans
remained unemployed in March.
Another concern is that oil prices
remained over one hundred dollars a
barrel.
High energy prices could threaten the
recovery from the recession.
In another development, Portugal
became the latest member of the
European Union with heavy debts to
request emergency loans.
Portugal joined Greece and Ireland
which have also received aid.
Trong số các ñảng viên ðảng Cộng
hòa, cựu thống ñốc bang Minnesota,
Tim Pawlenty, gần ñây ñã thành lập
một ủy ban ñể thăm dò chiến dịch
tranh cử tổng thống.
Một số ñảng viên Cộng hòa khác
ñang xem xét các cuộc chạy ñua cho
ñề cử của ñảng mình.
Báo cáo về lao ñộng việc làm gần
ñây nhất chỉ ra rằng 13,5 triệu người
Mỹ vẫn trong tình trạng thất nghiệp
vào tháng ba.
Một lo ngại khác là giá dầu vẫn giữ ở
mức trên 100 ñô-la một thùng.
Giá năng lượng cao có thể ñe dọa sự
phục hồi kinh tế sau khủng hoảng.
Trong một diễn biến khác, Bồ ðào
Nha ñã trở thành thành viên gần ñây
nhất trong Liên minh Châu Âu với
các khoản nợ lớn ñề nghị các khoản
vay khẩn cấp.
Bồ ðào Nha cùng với Hy Lạp và Ai
Len là quốc gia tiếp theo phải nhận
viện trợ.
ðảng ñối lập người Bồ ðào Nha ñã
Portuguese opposition parties refused
to accept budget cuts proposed by
Prime Minister Jose Socrates.
For VOA Special English, I’m
Carolyn Presutti.
For more ways to learn American
English and stay informed every day,
go to voaspecialenglish.com from
your computer or mobile device.
từ chối chấp nhận ñề nghị cắt giảm
ngân sách của thủ tướng Jose
Socrates.
Tôi là Carolyn Presutti trong chương
trình tiếng Anh ñặc biệt của ñài
VOA.
Bạn hãy vào trang
voaspecialenglish.com từ máy tính
hoặc thiết bị di ñộng của mình ñể
xem thêm các cách học tiếng Anh
Mỹ và cập nhật tin tức hàng ngày.

 

Related Posts

You cannot copy content of this page

Call Now Button