Enter your keyword

Blog

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 18

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 18

 

How an Allowance Helps Children
Learn About Money?


This is the VOA Special English
Economics Report.
Many children first learn the value of
money by receiving an allowance.
The purpose is to let children learn
from experience at an age when
financial mistakes are not very costly.

Khoản tiền tiêu vặt giúp con trẻ
học cách sử dụng tiền bạc như thế
nào?
ðây là bản tin kinh tế trong chương
trình tiếng Anh ñặc biệt của ñài
VOA.
Nhiều ñứa trẻ lần ñầu tiên hiểu ñược
về giá trị ñồng tiền qua việc nhận
ñược một khoản tiền tiêu vặt.
Mục ñích là ñể cho những ñứa trẻ
học ñược từ những kinh nghiệm ở ñộ
tuổi mà những sai lầm về tài chính
không gây ra những tổn thất lớn.
Lượng tiền mà cha mẹ ñưa cho con
The amount of money that parents
give to their children to spend as they
wish differs from family to family.
Timing is another consideration.
Some children get a weekly
allowance.
Others get a monthly allowance.
In any case, parents should make
clear what, if anything, the child is
expected to pay for with the money.
At first, young children may spend
all of their allowance soon after they
receive it.
If they do this, they will learn the
hard way that spending must be done
within a budget.
Parents are usually advised not to
offer more money until the next
allowance.
The object is to show young people
that a budget demands choices
between spending and saving.
cái của mình tiêu xài như chúng
mong muốn ở mỗi gia ñình là khác
nhau.
Thời gian cũng là một vấn ñề ñáng
xem xét.
Một số trẻ có khoản tiêu vặt hàng
tuần.
Một số khác ñược cho tiền tiêu vặt
theo tháng.
Dù trong trường hợp nào, cha mẹ
cũng nên biết rõ con cái mình sẽ tiêu
tiền vào việc gì.
Lúc ñầu, trẻ nhỏ sẽ có thể tiêu hết số
tiền tiêu vặt ngay sau khi chúng khi
vừa nhận ñược.
Nếu tiêu tiền như vậy, chúng sẽ phải
học cách chi tiêu có giới hạn một
cách khó khăn.
Mọi người thường khuyên rằng cha
mẹ không nên cho con cái thêm tiền
cho tới lần kế tiếp.
Mục ñích là ñể chỉ cho trẻ thấy rằng
khoản tiền giới hạn ñòi hỏi chúng
phải lựa chọn việc tiêu tiền hay ñể
Older children may be responsible
enough to save money for larger
costs, like clothing or electronics.
Many people who have written on the
subject of allowances say it is not a
good idea to pay your child for work
around the home.
These jobs are a normal part of
family life.
Paying children to do extra work
around the house, however, can be
useful.
It can even provide an understanding
of how a business works.
Allowances give children a chance to
experience the things they can do
with money.
They can share it in the form of gifts
or giving to a good cause.
They can spend it by buying things
dành.
Những ñứa trẻ lớn hơn có thể phải
học cách hình thành trách nhiệm tiết
kiệm tiền cho các món ñồ lớn ñắt tiền
như quần áo hay ñồ ñiện tử.
Nhiều người từng viết về ñề tài tiền
tiêu vặt nói rằng việc cho tiền con cái
khi ñể chúng làm việc nhà không
phải là một ý hay.
Những công việc này là một phần
bình thường của cuộc sống gia ñình.
Tuy nhiên, trả tiền cho trẻ làm thêm
những công việc khác trong phạm vi
gia ñình có thể có tác dụng tốt.
Nó thậm chí có thể giúp trẻ hiểu
ñược công việc kinh doanh vận hành
như thế nào.
Tiền tiêu vặt tạo cho trẻ cơ hội trải
nghiệm những việc chúng có thể làm
với tiền bạc.
Chúng có thể chia sẻ nó dưới dạng
quà tặng hay cho tặng ai ñó hoặc vào
việc gì ñó với mục ñích tốt.
Chúng có thể tiêu xài bằng cách mua
they want.
Or they can save and maybe even
invest it.
Saving helps children understand that
costly goals require sacrifice: you
have to cut costs and plan for the
future.
Requiring children to save part of
their allowance can also open the
door to future saving and investing.
Many banks offer services to help
children and teenagers learn about
personal finance.
A savings account is an excellent
way to learn about the power of
compound interest.
Compounding works by paying
interest on interest.
So, for example, one dollar invested
at two percent interest for two years
will earn two cents in the first year.
The second year, the money will earn
two percent of one dollar and two
những thứ chúng thích.
Hoặc chúng có thể ñể dành và thậm
chí dùng tiền ñể ñầu tư.
Tiết kiệm tiền giúp trẻ hiểu rằng các
mục tiêu hao tốn tiền bạc ñòi hỏi sự
hy sinh: chúng phải cắt giảm chi tiêu
và lên kế hoạch cho tương lai.
Việc ñòi hỏi con trẻ tiết kiệm một
phần số tiền tiêu vặt của chúng cũng
có thể mở ra cánh cửa cho việc dành
dụm và ñầu tư trong tương lai.
Nhiều ngân hàng cung cấp các dịch
vụ ñể giúp trẻ em và thanh thiếu niên
tìm hiểu về tài chính cá nhân.
Một tài khoản tiết kiệm là cách tuyệt
vời ñể học hỏi về sức mạnh của lãi
kép.
Lãi kép hoạt ñộng bằng cách tính lãi
trên số tiền lãi do tiền gốc sinh ra.
Ví dụ một ñô-la ñầu tư với lãi xuất
2% trong hai năm sẽ thu về 2 xu
trong năm ñầu tiên.
Trong năm thứ hai, số tiền kiếm ñược
sẽ là 2% của 1 dô-la và 2 xu, và cứ
cents, and so on.
That may not seem like a lot.
But over time it adds up.
For VOA Special English, I’m Alex
Villareal.
You can learn more about economics
with MP3s and transcripts of our
programs at voaspecialenglish.com.
And you can find us on Facebook
and Twitter at VOA Learning
English.
tiếp tục như vậy.
Con số ñó có vẻ không nhiều.
Nhưng qua thời gian, số tiền sẽ tăng
dần lên.
Tôi là Alex Villareal trong chương
trình tiếng Anh ñặc biệt của ñài
VOA.
Bạn có thể tìm hiểu thêm về kinh tế
với các file MP3 và bản ghi các
chương trình của chúng tôi trên trang
voaspecialenglish.com.
Bạn có thể thấy chúng tôi trên
Facebook và Twitter ở ñịa chỉ VOA
Learning English.

 

Related Posts

You cannot copy content of this page

Call Now Button