Enter your keyword

Blog

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 19

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 19

 

What Do You Know About the
Common Cold?
This is the VOA Special English
Health Report.
Do you think getting cold can give
you a cold?
Is it bad to drink milk when you have
a cold?
Can chicken soup cure a cold?
Ranit Mishori is a family medicine
doctor at Georgetown University
Liệu bạn ñã hiểu ñúng về cảm cúm
thông thường?
ðây là bản tin sức khỏe trong chương
trình tiếng Anh ñặc biệt của ñài
VOA.
Bạn có cho rằng bạn bị cảm lạnh là
do mình ñã bị nhiễm lạnh không?
Uống sữa khi bạn bị cảm lạnh liệu có
hại hay không?
Món súp gà liệu có thể giúp bạn khỏi
cảm lạnh?
Ranit Mishori là tiến sỹ y khoa gia
ñình của trung tâm Y tế thuộc ñại học
Georgetown ở Washington.
Medical Center in Washington.
She says colds are more common in
winter, but not because of low
temperatures.
The cold weather just means people
stay inside more, often with other
people. ”
And the way the common cold virus
is transmitted from one person to
another is through handshakes,
through sneezing, or through
coughing on one another.”
Adults generally get two to three
colds a year.
Children are likely to catch four or
five.
Dr. Mishori says some people
mistakenly believe they can become
resistant to colds.
She says, “There are about two
hundred different viruses that cause
the common cold.
People think that once you get
infected one time you develop
Bà nói rằng cảm lạnh rất phổ biến
vào mùa ñông, nhưng không hẳn là
do nhiệt ñộ xuống thấp.
Thời tiết lạnh chỉ có nghĩa là mọi
người ở trong nhà nhiều hơn, thông
thường cùng với nhiều người khác.
Vi-rút cảm lạnh thông thường lây lan
từ người này sang người khác qua bắt
tay, hắt hơi, hoặc ho khi tiếp xúc với
người khác.
Thông thường người lớn bị cảm lạnh
hai hoặc ba lần trong một năm.
Trẻ nhỏ có thể bị bốn hoặc năm lần.
Tiến sỹ Mishori nói rằng một số
người nhầm lẫn tin rằng họ có thể tự
hình thành sức ñề kháng với cảm
lạnh.
Bà nói rằng có khoảng 200 loại vi-rút
khác nhau gây ra cảm lạnh thông
thường.
Mọi người nghĩ rằng khi ñã bị nhiễm
bệnh một lần thì cơ thể sẽ tự tạo ñược
immunity for the rest of your life.”
This is wrong.”
There is still no cure for the common
cold.
But Dr. Mishori says there are ways
to feel better sooner.
“So if you catch a cold and on day
one you start taking about two grams
of vitamin C a day, there is evidence
you might shorten the number of
days that you will be suffering with
these symptoms.”
She says honey can also help.
There is evidence that it can shorten
the length of the common cold
sometimes even by two to three days.
She says honey seems to be
especially effective in children with
colds.
But the Agriculture Department says
never to feed honey to babies less
khả năng miễn dịch suốt cả ñời.
ðiều này là sai.
Vẫn chưa có cách chữa trị nào cho
cảm lạnh thông thường cả.
Nhưng tiến sỹ Mishori nói rằng có
nhiều cách ñể nhanh cảm thấy khỏe
hơn.
Vì vậy nếu bạn bị cảm lạnh và sau ñó
bạn bắt ñầu uống 2 gram vitamin C
mỗi ngày, thực tế cho thấy rằng số
ngày bạn ốm mệt với các triệu chứng
sẽ giảm xuống.
Bà nói rằng mật ong cũng có thể giúp
ích.
Thực tế cho thấy, mật ong có thể
giúp rút ngắn thời gian bị cảm lạnh,
ñôi khi thậm chí ñến hai hoặc ba
ngày.
Bà nói rằng có vẻ như mật ong ñặc
biệt hiệu quả với trẻ nhỏ khi chúng bị
cảm lạnh.
Nhưng Bộ Nông Nghiệp nói không
ñược cho trẻ nhỏ dưới một tuổi ăn
than one year old.
It says even honey in prepared foods
may contain substances that can
make babies very sick.
Some people believe in treating a
cold with chicken soup.
Does it work?
Dr. Mishori says, “Chicken soup has
anti-inflammatory properties, so it
helps reduce the duration but also it
helps clear the mucus.”
Mucus is the sticky substance that
can make you cough and have trouble
breathing during a cold.
Have you ever heard the old saying
“feed a cold, starve a fever”?
Dr. Mishori says this is not
necessarily a good guideline to
follow.
She says if you have a cold but do
not feel hungry, then don’t eat.
“But you have to drink a lot and you
mật ong.
Cơ quan này nói rằng thậm chí mật
ong trong các thực phẩm ñã chế biến
cũng có thể bao gồm các chất có thể
khiến cho trẻ bị ốm.
Một số người tin rằng súp gà có thể
giúp chữa cảm lạnh.
Liệu có hiệu quả thực không?
Tiến sỹ Mishori nói rằng súp gà có
thành phần kháng viêm, vì thế nó
giúp rút ngắn thời gian bị bệnh và
giảm bớt dịch niêm mạc.
Dịch niêm mạc là chất nhầy dính có
thể làm cho bạn ho và hơi thở khó
khăn khi bị cảm lạnh.
Liệu bạn ñã từng nghe câu nói cổ
“hãy ăn ñể giữ sức khi bị cảm lạnh và
mặc kệ cơn sốt”?
Tiến sỹ Mishori nói rằng ñây không
hẳn là lời khuyên tốt nhất mà bạn nên
làm theo.
Bà nói nếu bạn bị cảm lạnh nhưng
không thấy ñói thì không nên ăn.
Nhưng bạn nên uống nhiều nước
can drink water or tea — anything that
gets fluids into your body.
That’s very important.”
But what about drinking milk during
a cold?
Some people think it only causes
more mucus.
Dr. Mishori says yes and no.
Dairy products do not cause
increased mucus, she says, but they
can thicken the mucus.
She says, “It’s possible that
discomfort is somewhat more
enhanced when you drink milk.
But obviously, if you’re a baby and
that’s all you drink, you should not
stop giving babies milk.”
For VOA Special English, I’m Alex
Villareal. MP3s, podcasts and
transcripts our reports are at
voaspecialenglish.com. We’re also on
Facebook and Twitter at VOA
Learning English.
hoặc trà – bất cứ chất lỏng nào dễ
hấp thu vào cơ thể.
ðiều này rất quan trọng.
Nhưng có nên uống sữa khi bị cảm
lạnh hay không?
Một số người cho rằng nó chỉ gây ra
thêm dịch nhầy niêm mạc.
Tiến sỹ Mishori cho rằng có mà cũng
không.
Bà nói rằng các sản phẩm từ sữa
không làm phát sinh thêm dịch niêm
mạc nhưng có thể làm cho dịch nhầy
dầy ñặc lại.
Bà nói khi bạn uống sữa thì có khả
năng là cảm giác khó chịu sẽ tăng lên
Nhưng hiển nhiên, ñối với trẻ nhỏ và
thứ duy nhất chúng uống là sữa thì
không nên ngừng cho trẻ uống sữa.
Tôi là I’m Alex Villareal trong
chương trình tiếng Anh ñặc biệt của
ñài VOA. Các file MP3, podcasts, và
bản ghi các chương trình của chúng
tôi có trên trang
voaspecialenglish.com. Chúng tôi
cũng có địa chỉ trên Facebook và Twitter là VOA Learning English.

 

 

Related Posts

You cannot copy content of this page

Call Now Button