Enter your keyword

Blog

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 2

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 2

 

 

 

Microsoft Says Google Blocks
Competition in Europe Search
Market
This is VOA Special English
Economics Report
Microsoft has fought legal battles
with officials in Europe and the
United States over competition in
the personal computer market.
But at the end of March,
Microsoft accused Google of
being anti-competitive.
A complaint to the European
Microsoft cho rằng Google gây trở
ngại cho cạnh tranh trên thị trường
tìm kiếm online ở Châu Âu
ðây là bản tin kinh tế trong chương
trình tiếng Anh ñặc biệt của ñài VOA.
Hãng Microsoft ñã gây nên trận chiến
pháp luật với các quan chức ở Châu Âu
và Hoa Kỳ về cuộc cạnh tranh trong thị
trường máy tính cá nhân.
Nhưng vào cuối tháng ba, Microsoft ñã
buộc tội Google về việc cạnh tranh
không lành mạnh.
Commission accused Google of
unfairly controlling the Internet
search market in Europe.
Google was already talking to the
Commission about the issue and
said it was happy to explain to
anyone how its business works.
But Google also faced other
issues
Gmail users in China began
reporting problems with Google’s
email service in late February.
The problems came as news of
the revolution in the Arab world
filled the Internet and there were
online calls for protests in China.
Google said the government was
interfering with its email service
Chinese Foreign Ministry
spokewoman Jiang Yu called
those accusations unacceptable
Lời khiếu nại ñược gửi tới Ủy ban
Châu Âu ñã buộc tội Google về việc
kiểm soát bất bình ñẳng thị trường tìm
kiếm trên Internet ở Châu Âu.
Google ñã trao ñổi với Ủy ban về vấn
ñề này và nói rằng công ty rất vinh
hạnh ñược giải thích với mọi người về
cơ chế vận hành công việc kinh doanh.
Nhưng Google cũng phải ñối mặt với
các vấn ñề khác
Người sử dụng Gmail ở Trung Quốc
bắt ñầu ghi nhận các vấn ñề với dịch vụ
email của Google vào cuối tháng hai.
Vấn ñề ở ñây là các thông tin về cuộc
cách mạng trong thế giới A-rập tràn
ngập Internet và xuất hiện các cuộc lời
kêu gọi biểu tình phản kháng ở Trung
Quốc.
Google nói rằng chính phủ ñang can
thiệp vào dịch vụ email của hãng
Phát ngôn viên của bộ Ngoại Giao
Trung Quốc Jiang Yu cho rằng những
lời buộc tội ñó là không thể chấp nhận
ñược.
Nhưng phát ngôn viên của Google
But Google spokewoman Jessica
Powell said, “This is a
government blockage, carefully
designed to look like the problem
is with Gmail.
Google is the world leader in
Internet search
But in China the biggest search
engine is Baidu
And in the late March, Chinese’s
largest Internet media company,
Sina, dropped Google’s search
engine from its website.
Sina said it would use its own
technology
An estimated four hundred fifty
million Chinese are online –
about half of all Internet users in
Asia.
In two thousand ten, Google said,
a cyberattack from China had
attempted to get the information
from the Gmail accounts of
human rights activists.
Jessica Powell thì lại cho rằng, “ðây là
một vấn ñề trục trặc của chính phủ, ñã
ñược sắp xếp lại một cách cẩn thận ñể
trông có vẻ như là vấn ñề của Gmail.”
Google ñang dẫn ñầu thế giới về tìm
kiếm trên Internet.
Nhưng ở Trung Quốc, công cụ tìm
kiếm lớn nhất là Baidu.
Vào cuối tháng ba, công ty truyền
thông lớn nhất trên Internet, Sina, ñã
loại bỏ công cụ tìm kiếm cảu Google ra
khỏi website của hãng.
Sina cho biết công ty sẽ sử dụng công
nghệ của riêng mình.
Ước tính có khoảng bốn trăm năm
mươi triệu người Trung Quốc ñang
ñăng ký trực tuyến – chiếm khoảng
một nửa tổng số người sử dụng Internet
ở Châu Á.
Google nói rằng, năm 2010, một cuộc
tấn công công nghệ từ Trung Quốc ñã
cố gắng lấy thông tin tài khoản Gmail
của những nhà hoạt ñộng xã hội vì
quyền con người.
Google cũng bày tỏ những lo ngại về
Google also express concerns
about censorship.
So Google relocated its Chinese
search engine from the mainland
to Hong Kong.
In March, Google also faced new
problems at home.
A federal judge in New York
ruled against its plan to put
millions of books online.
Google wants to create a digital
library of all the world’s books.
It reached one hundred twenty
five million dollar deal in two
thousand eight with groups
representing writers and
publishers.
Google agreed to create a system
to pay copyright holders when
their works are used online.
But judge Denny Chin rejected
the proposed settlement.
công tác kiểm duyệt
Do vậy Google ñã tái ñịnh vị công cụ
tìm kiếm tại Trung Quốc của mình từ
Trung Quốc ñại lục sang Hong Kong.
Vào tháng ba, Google cũng phải ñối
mặt với những vấn ñề mới ngay trên
quê nhà.
Một vị thẩm phán liên bang ở New
York ñã ra lệnh chống lại kế hoạch ñưa
hàng triệu cuốn sách lên mạng của
Google.
Google muốn tạo ra một thư viện kĩ
thuật số bao gồm tất cả các cuốn sách
trên thế giới.
Hãng ñã ñạt doanh thu một trăm hai
mươi năm triệu ñô la trong năm 2008
với các nhóm ñại diện cho tác giả và
nhà xuất bản
Google ñã ñồng ý thiết lập một hệ
thống chi trả bản quyền cho người sở
hữu khi các tác phẩm của họ ñược sử
dụng trên mạng.
Nhưng thẩm phán Denny Chin ñã
khước từ ñề nghị thỏa thuận trên.
Ông nói rằng ñiều này sẽ mang lại cho
He said it would give Google
monopoly control of the book
search market
But he left open the possibility for
a new plan
On a similar issue, Baidu in China
said it removed almost three
million documents from its
library.
Writers have complained that
Baidu did not have permission for
their works to appear on its
document-sharing site.
For VOA Special English, I’m
Alex Villarreal
You can read and listen to our
program about business and other
subjects at
voaspeacialenglish.com.
And click on the classroom for
interactive exercises for English
learners.
Google khả năng kiểm soát ñộc quyền
thị trường tìm kiếm sách
Nhưng ông vẫn ñể ngỏ khả năng cho
một kế hoạch mới.
Trong một sự kiện, Baidu ở Trung
Quốc nói rằng hãng ñã gỡ bỏ gần ba
triệu văn bản từ thư viện của mình.
Các tác giả ñã khiếu nại về việc Baidu
không nhận ñược sự cho phép ñể
những tác phẩm của họ xuất hiện trên
trang web chia sẻ tài liệu văn bản.
ðây là chương trình tiếng Anh ñặc biệt
của ñài VOA, tôi là Alex Villarreal.
Bạn có thể ñọc và nghe chương trình
của chúng tôi về thương mại và các chủ
ñề khác trên trang
voaspeacialenglish.com.
Và click vào lớp học ñể xem các bài
học tương tác cho người học tiếng Anh.

 

Related Posts

You cannot copy content of this page

Call Now Button