Enter your keyword

Blog

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 20

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 20

 

Facebook Finds New Friends in the
World of Private Finance
I’m Alex Villarreal with the VOA
Special English Economics Report.
Facebook is the world’s biggest social
network — and the subject of the
movie “The Social Network.”
The real Mark Zuckerberg and his
friends at Harvard University
launched the site in two thousand
four.
Facebook says it reached five
hundred million users last July.
Facebook có thêm bạn ñồng hành
trong khu vực tài chính tư nhân.
Tôi là Alex Villarreal với bản tin
kinh tế trong chương trình tiếng Anh
ñặc biệt của ñài VOA.
Facebook là mạng xã hội lớn nhất thế
giới – và là chủ ñề của bộ phim
“Mạng Xã hội”.
Nhân vật có thật Mark Zuckerberg và
các bạn của mình ở ñại học Harvard
ñã khởi ñộng trang web từ năm 2004.
Facebook cho biết số người sử dụng
ñã ñạt ñến 500 triệu trong tháng 7
Now, the American bank Goldman
Sachs and the Russian company
Digital Sky Technologies have
friended Facebook.
They are investing a total of five
hundred million dollars in the
company.
The deal values Facebook at fifty
billion dollars — more than many
publicly traded Internet companies.
Goldman Sachs is expected to raise a
billion and a half dollars more by
selling shares of ownership in
Facebook to rich investors.
The plan does not include a public
stock offering — at least not right
now.
For now, Facebook would remain a
private company — meaning a
company that does not sell shares to
the public.
The plan has brought new attention to
the largely secretive world of private
vừa qua.
Giờ ñây, ngân hàng ñầu tư Mỹ
Goldman Sachs và công ty công nghệ
Digital Sky của Nga ñã bắt tay liên
kết với Facebook.
Họ ñang ñầu tư tổng cộng 500 triệu
ñô-la Mỹ vào công ty.
Thương vụ với Facebook trị giá 50 tỉ
ñô-la – nhiều hơn nhiều công ty
thương mại ñại chúng trên mạng
khác.
Goldman Sachs kỳ vọng doanh thu sẽ
tăng thêm 1,5 tỷ ñô-la qua việc bán
lại quyền sở hữu cổ phiếu Facebook
cho những nhà ñầu tư lớn.
Kế hoạch không bao gồm việc chào
bán cổ phần một cách rộng rãi – ít
nhất là tại thời ñiểm này.
Hiện tại, Facebook vẫn tiếp tục duy
trì là một công ty tư nhân – ñồng
nghĩa với việc công ty không chào
bán cổ phần rộng rãi.
Kế hoạch ñã khơi gợi ñược sự quan
tâm mới ñến lĩnh vực tài chính tư
financing and the rules for private
companies in the United States.
The idea is that investors in public
companies have protections that
investors in private companies do
not.
The Securities and Exchange
Commission says a private company
must report financial information if it
has more than five hundred
shareholders.
A new business, a startup company,
is usually considered too risky for
average investors.
But a promising startup may find a
small number of private investors,
often known as “angels.”
These investors are willing to lose
everything for a chance at big
returns.
Rikki Tahta has been involved in
nhân rộng lớn còn chưa ñược khám
phá nhiều và luật lệ giữa các công ty
tư nhân ở Mỹ.
Vấn ñề ñược quan tâm là nhà ñầu tư
trong các công ty quốc doanh có
ñược quyền bảo hộ mà những nhà
ñầu tư trong các công ty tư nhân
không có.
Ủy ban giao dịch chứng khoán nói
rằng một công ty tư nhân phải báo
cáo thông tin tài chính nếu có hơn
500 cổ ñông.
Một công việc kinh doanh mới hay
khởi sự một doanh nghiệp thường
ñược coi là quá mạo hiểm ñối với nhà
ñầu tư trung bình.
Nhưng khởi nghiệp hứa hẹn nhiều cơ
hội kinh doanh có thể thu hút ñược
một số lượng nhất ñịnh những nhà
ñầu tư tư nhân, thường ñược gọi là
“thần hộ mệnh”.
Những nhà ñầu tư này sẵn sàng ñánh
ñổi mọi thứ nếu có cơ hội thu hồi lãi
suất cao.
Rikki Tahta ñã trải nghiệm quá trình
raising money for startups.
He is now chairman of his own
investment company, Covestor, with
offices in New York and London.
Mister Tahta compares the difference
between public and private
companies to the difference between
marriage and dating.
When people are dating, he says,
there are understandings but few
rules.
In marriage, the rules are more clear
and well-defined.
In his opinion, the only real benefit
for a private company is lower
administrative and record-keeping
costs.
Yet he tells us Covestor remains a
private company after a few years
because it is still too risky for most
investors.
For VOA Special English I’m Alex
huy ñộng vốn khi khởi nghiệp.
Ông hiện tại là chủ tịch công ty ñầu
tư của riêng mình, Covestor, với văn
phòng ñại diện ở New York và
London.
Ông Tahta so sánh sự khác biệt giữa
các công ty quốc doanh và các công
ty tư nhân với sự khác biệt giữa hôn
nhân và hẹn hò.
Ông nói rằng khi người ta hẹn hò, có
sự thông hiểu nhưng không nhiều
quy ñịnh ràng buộc.
Trong quan hệ hôn nhân, các luật lệ
ràng buộc rõ ràng hơn và ñược xác
ñịnh một cách cẩn thận, chắc chắn.
Theo quan ñiểm của ông, lợi ích thực
sự duy nhất của công ty tư nhân là
chi phí cho văn thư và hành chính ít
hơn.
Tuy vậy ông nói rằng Covestor vẫn
duy trì là một công ty tư nhân sau vài
năm vì vẫn nó vẫn quá mạo hiểm ñối
với ña số nhà ñầu tư.
Tôi là Alex Villarreal trong chương
trình tiếng Anh ñặc biệt của ñài
Villarreal. You can comment on our
programs and find transcripts and
MP3s at voaspecialenglish.com.
We’re on Facebook and Twitter at
VOA Learning English.
VOA. Bạn có thể ñăng bình luận về
các chương trình của chúng tôi và tìm
thêm các bản ghi và MP3 trên trang
voaspecialenglish.com. Chúng tôi
cũng có ñịa chỉ Facebook và Twitter
là VOA Learning English.

 

Related Posts

You cannot copy content of this page

Call Now Button