Enter your keyword

Blog

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 24

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 24

 

 

Trying to Improve Food Safety
With a Camera
This is the VOA special English
Agriculture Report.
Europe’s deadly outbreak of a rare
form of E.Coli bacteria has brought
new attention to food safety issues.
One of the problems when people get
sick from food is that the simplest
question is often difficult or even
impossible to answer.
Just what did the people eat that
made them sick? Of course, one way
to avoid these medical mysteries is to
keep dangerous organisms out of the
food supply
Nâng Cao An Toàn Lương Thực
Với Máy Quay Phim.
Đây là Bản tin Nông nghiệp của
chuơng trình học tiếng Anh của đài
VOA
Sự bùng phát chết người của một
dạng vi khuẩn E.Coli ở Châu Âu đã
thu hút sự chú ý của dư luận về vấn
đề an toàn thực phẩm.
Một trong những câu hỏi đơn giản
nhất là khi nào thì con người mắc
bệnh từ thức phẩm lại có vẻ như khó
hoặc không thể trả lời.
Con người ăn thức ăn gì sẽ làm họ
bệnh tật? tất nhiên, một trong những
cách để tránh những những nguy cơ
tiềm ẩn về sức khỏe là không sử dụng
những loài sinh vật nguy hiểm làm
This is easier said than done, but
scientists keep trying.
Scientists in the United States have
developed an experimental system
that uses a high-tech optical scanner.
This inspection system is meant for
packing houses where produce is
sorted for market.
The system is designed to identify
the presence of contaminants like
soil or animal waste on fresh produce
These can be sources of Escherichia
coli, better known as E.coli. E. coli
bacteria naturally live in the
intestines of humans and many
animals.
Most kinds of E. coli are harmless,
but some can make people sick.
The new scanner can also show
damage and imperfections that might
make the produce unappealing to
shoppers.
Scientists designed the system at a
Department of Agriculture research
center in Beltsville, Maryland.
thức ăn.
Nói thì dễ, làm thì khó, nhưng các
nhà khoa học vẫn đang tiếp tục cố
gắng.
Các nhà khoa học ở Mỹ đã phát triển
một hệ thống thí nghiệm ứng dụng
một máy quét quang học công nghệ
cao.
Hệ thống này có ý nghĩa trong việc
quản lý những nhà máy nơi mà sản
phẩm sẽ được phân loại ra thị trường.
Hệ thống này được thiết kế để xác
định sự hiện diện của chất gây ô
nhiễm như đất hoặc chất thải động vật
trên những thực phẩm tươi.
Đây có thể là từ Escherichia coli,
thường được gọi là E.coli. Vi khuẩn
E. coli thường sống trong ruột của
con người và nhiều loài động vật
khác.
Hầu hết các loại vi khuẩn E. coli vô
hại, nhưng một số có thể làm cho con
người mắc bệnh.
Máy quét mới cũng có thể bị hỏng và
không hoàn hảo, điều này có thể làm
cho sản phẩm này sẽ không hấp dẫn
người tiêu dùng.
Các nhà khoa học đã thiết kế hệ thống
tại trung tâm nghiên cứu của Sở Nông
nghiệp ở Beltsville, Maryland.
Moon Kim of the Agricultural
Research Service led the team. He
says they were asked to develop a
method to detect contamination in
produce
So they started with the apple as their
model sample.The scanner uses a
high-speed camera placed over the
conveyer belt that moves the produce
along.
As the apples move along the belt,
the scanner captures images of each
piece of fruit.
The system is equipped with an
ultraviolet lamp and a halogen lamp
that produces near-infrared light.
A spectrograph device can use the
near-infrared light bouncing off an
apple to show evidence of damage.
The ultraviolet light can show
contaminants.
Moon Kim says the team hopes the
system will be available to the food
industry in the next several years.
The scanner can direct a sorting
machine to separate the bad apples
from the good ones.
The system is currently able to show
the surface of only half the apple as
it speeds by.
Ông Moon Kim làm ở Dịch Vụ
Nghiên cứu Nông nghiệp chỉ đạo đội
nghiên cứu này. Ông nói họ có nhiệm
vụ phát triển một phương pháp dò tìm
chất ô nhiễm trên thực phẩm
Vì thế họ bắt đầu sử dụng táo làm thí
nghiệm. máy quét sẽ dùng máy quay
tốc độ cao, được đặt trên băng tải và
sẽ chuyển động theo sản phẩm.
Khi táo chuyển động theo băng tải,
máy quét sẽ chụp lại hình ảnh của
mỗi mẩu táo.
Hệ thống được trang bị một đèn cực
tím và đèn halogen có thể phát ra tia
sáng cận hồng ngoại.
Một thiết bị quang phổ có thể sử dụng
ánh sáng cận hồng ngoại đi xuyên
qua quả táo để hiển thị kết quả của tác
hại . Ánh sáng tia cực tím có thể cho
thấy các chất gây ô nhiễm.
Ông Moon Kim cho biết nhóm
nghiên cứu hy vọng hệ thống sẽ sẵn
sàng cho ngành công nghiệp thực
phẩm trong vài năm tới.
Máy quét có thể ra lệnh cho máy
phân loại tách những quả táo tốt riêng
với những quả táo hỏng.
Hệ thống này hiện tại có khả năng chỉ
ra bề mặt của một nửa quả táo khi nó
đi qua.
The inventers hope to improve the
process so it can show the whole
surface.
For VOA Special English, I’m Alex
Villarreal.
You can learn American English and
much more every day at
voaspecialenglish.com.
Những nhà phát minh hy vọng sẽ cải
thiện quá trình này qua đó có thế nhìn
thấy toàn bộ bề mặt của quả táo.
Trên đây là bản tin tiếng anh đặc biệt
VOA, tôi là Alex Villarreal .
Bạn có thể học tiếng Anh Mỹ và
nhiều chương trình khác tại trang web
: voaspecialenglish.com.

 

Related Posts

You cannot copy content of this page

Call Now Button