Enter your keyword

Blog

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 25

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 25

Looking to Africa for Ideas About
How to Fight Hunger
I’m Alex Villarreal with the VOA
Special English Agriculture Report.
Sub-Saharan Africa has the world’s
highest hunger rate. The United
Nations says thirty percent of the
people were undernourished last
year.
But a new report says African
farmers also have ideas that could
help the world fight hunger and
poverty.
Danielle Nierenberg from the
Worldwatch Institute in Washington
spent a year visiting twenty-five
countries south of the Sahara
Những Bài Học Từ Châu Phi về
Biện Pháp Chống Đói Nghèo
Tôi là Alex Villarreal, đây là bản tin
Nông nghiệp của chương trình tiếng
Anh Đặc biệt của VOA.
Vùng Châu Phi cận Sahara có tỷ lệ
đói cao nhất thế giới. Liên Hợp Quốc
cho biết, riêng vào năm ngoái, có đến
ba mươi phần trăm người người dân
bị suy dinh dưỡng.
Nhưng một bản tin gần đây cho hay
rằng nông dân Châu Phi gần đây có
những ý tưởng góp phần chống lại
dịch đói.
Danielle Nierenberg từ viện
Worldwatch ở Washington đã dành
một năm để thăm 25 nước phía nam
của vùng Sahara.
In Nairobi, Kenya, for example, Ms.
Nierenberg found women farmers
growing vegetables just outside their
doorsteps in the Kibera settlement
She says the area is crowded, dirty
and noisy. But the people are finding
ways to make their lives better. The
women use old sacks filled with soil.
They cut holes in the sides of the tall
bags so air gets to the seeds. The
women feed the vegetables to their
families and sell their surplus
They use the money to send their
children to school. Last year, an
estimated nine hundred twenty-five
million people worldwide did not get
enough to eat.
Half of all people in the world now
live in and around cities. Researchers
like Ms. Nierenberg are looking
increasingly at creative ideas to feed
those who are malnourished
She said there are a lot of lessons
that people in the Western world can
learn from Africa.
And what they are doing can be done
in other developing countries.
Farmers in the developing world lose
between twenty and forty percent of
their harvest before it ever reaches
Ví dụ ở Nairobi, Kenya Bà
Nierenberg thấy những người nông
dân là phụ nữ trồng rau ngay ngoài
cửa ở khu đất mới Kibera.
Bà cho rằng vùng này rất đông đúc,
bẩn và ồn ào. Nhưng người dân đang
tìm cách làm cho cuộc sống của họ
tốt hơn. Những người phụ nữ này
dùng bao tải cũ, đổ đầy đất.
Họ đã cắt lỗ trong các mặt của túi cao
để không khí đi vào hạt giống. Những
người phụ nữ lấy rau làm đồ ăn cho
gia đình và bán đi nếu không dùng
đến.
Họ lại lấy tiền để cho con đến trường.
Năm ngoái, ước tính khoảng 925 triệu
người trên toàn thế giới không đủ ăn.
Nửa dân số thế giới hiện nay đang
sống trong hoac xung quanh khu vực
thành thị. Những nhà nghiên cứu như
bà Nierenberg đang không ngừng tìm
kiếm những ý tưỡng sáng tạo để giúp
đỡ những người dân thiếu ăn.
Bà nói, có nhiều bài học mà người
phương tây có thể học được từ châu
Phi.
Và những gì họ đang làm cũng có thể
áp dụng được ở các nước đang phát
triển khác. Nông dân ở những nước
đang phát triển mất từ 20 đến 40%
mùa vụ của họ trước khi đến với thị
market.
Asma Lateef from the group Bread
for the World says there are many
reasons why food gets wasted.
Farmers are without electricity and
cold storage. They lack good seeds
and fertilizer. They lack good roads.
Ms. Lateef says conditions like these
keep small farmers in poverty.
Danielle Nierenberg says more
attention needs to be paid to
protecting harvests
In Nigeria, village processing centers
are helping farmers reduce their
losses and earn more money.
The centers process cassava, a root
vegetable, into basic food products.
In Uganda, the Worldwatch report
says some schools are teaching
children how to grow local crops.
And in South Africa and Kenya the
report praises the breeding of local
kinds of livestock.
These animals may produce less milk
or meat than other breeds, but they
can survive heat and drought
conditions
trường.
Asma Lateef từ tổ chức “bánh mỳ
cho nhân loại” đã cho biết có nhiều lý
do tại sao thức ăn lại bị lãng phí như
vậy.
Nông dân không có điện và kho lạnh.
Họ thiếu hạt giống, phân bón tốt. Họ
thiếu đường giao thông chất lượng.
Bà Lateef cho rằng những điều kiện
như thế này đã kìm hãm nông dân
trong khó khăn. Bà Danielle
Nierenberg cho biết, cần phải quan
tâm hơn nữa để bảo vệ mùa màng.
Ở Nigeria, trung tâm chế biến ở làng
đang cố gắng giảm mất mát và giúp
nông dân tăng kiếm được nhiều tiền
hơn.
Những trung tâm đó chế biến sắn,
một loại rau củ, ra thành những sản
phẩm lương thực cơ bản. ở Uganda,
báo cáo của Wolrdwatch đã cho biết
một vài trường học đang dạy cho trẻ
em cách trồng vụ mùa ở địa phương.
Và ở Nam Phi và Kenya báo cáo đã
khen ngợi nước này đã gây giống
được những loài vật nuôi ở địa
phương.
Những động vật này có thể sản xuất ít
sữa hoặc thịt hơn những loài vật sinh
sản khác, nhưng chúng có thể tồn tại
được trong điều kiện nóng hoặc khô
hạn.
The report is called “State of the
World 2011: Innovations That
Nourish the Planet.
For VOA Special English I’m Alex
Villarreal
Báo cáo này còn có tên gọi “giai đoạn
thế giới 2011: Cải cách- nuôi dưỡng
hành tinh.
Trên đây là chương trình học tiếng
Anh đặc biệt của VOA. Tôi là Alex
Villarreal.

 

Related Posts

You cannot copy content of this page

Call Now Button