Enter your keyword

Blog

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 27

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 27

 

Ideas for Getting a Firm Grip on
Weed Control
This is the VOA Special English
Agriculture Report.
Weeds compete with plantings for
water and nutrients.
So farmers and gardeners may have
good reason to hate them.
But weeds can also bring pretty
flowers and wild beauty to places
lacking either.
British nature writer Richard Mabey
offers support for them in his new
book.
Ý Tưởng Cho Việc Kiểm Soát Cỏ
Dại
Đây là bản tin Nông nghiệp của
chương trình tiếng Anh đặc biệt của
đài VOA
Cỏ hút nước và chất dinh dưỡng của
cây trồng.
Vì thế nên người nông dân và người
làm vườn có nhiều lý do chính đáng
để ghét bỏ loài thực vật này
Nhưng cỏ có thể mang lại những nụ
hoa cực đẹp và vẻ đẹp hoang dã cho
những nơi thiếu một trong hai thứ đó.
Nhà văn chuyên viết về thiên nhiên
người Anh Richard Mabey đã minh
chứng cho nhận đinh trên trong cuốn
sách mới của mình.
The title says it all. “Weeds: In
Defense of Nature’s Most Unloved
Plants.
” But when exactly is a plant
considered a weed?” Experts at Penn
State University say the answer is
simple:
when the undesirable qualities
outweigh the good qualities. A crop
plant generally produces several
hundred seeds.
But a weed plant can produce tens or
even hundreds of thousands of seeds.
And if seeds get buried, they may
survive for many years underground.
Eradicating weeds means that you
have to remove all the seeds and
roots so the plants will not grow
back.
But birds or the wind can reintroduce
them to the land.
A more common way to deal with
weeds is to control them enough so
that the land can be used for
planting.
Experts advise using two or more
control methods to deal with weeds.
Cuốn sách đã bàn luận xung quanh
vấn đề này. Cỏ: sự phòng ngự của
những cây cối không được yêu thích
nhất trong tự nhiên.
Nhưng chính xác thế nào được gọi là
cỏ?Chuyên gia từ trường đại học
Penn State cho rằng câu trả lời rất
đơn giản:
Là khi những đặc tính không mong
đợi nhiều hơn đặc tính tốt. Một vụ
mùa của cây trồng nói chung thường
chỉ cho ra vài trăm hạt.
Nhưng với cỏ thì chúng có thể cho ra
hàng chục, thậm chí là hàng trăm
ngìn hạt. Và nếu hạt vẫn còn trong
đất chúng có thể sống sót trong vài
năm dưới mặt đất.
Diệt cỏ nghĩa là bạn phải diệt hết
những hạt, rễ không cho cỏ mọc lại.
Nhưng chim hoặc loài động vật
hoang dã khác có thể lại làm cho cỏ
phát triển trở lại.
Cách thông thường để xử lý cỏ là
kiểm soát chúng và để đất phục vụ
cho cây trồng.
Các chuyên gia khuyên dùng hai hoặc
hơn những phương pháp khác nhau
để giải quyết với nạn cỏ dại.
Chemical weed killers or natural
treatments like corn gluten can
suppress weed growth. But so can
dense planting.
Bill Curran is a professor of weed
science at Penn State.
He says a dense, competitive crop
that quickly shades the soil from the
sun will help reduce weed growth.
Other controls include turning over
the soil, pulling the weeds or
covering them with mulch made of
wood, garden waste or other
material.
But even mulch has its limits.
Natural resource specialists point out
that weeds can be transported in
mulch.
This is also true of soil, grain, hay
and animals.
Yet animals like sheep or goats eat
weeds, so they can provide a
biological control.
Insects and other organisms can also
act as biological controls.
Preventing the spread of weeds is an
important part of weed management.
Diệt cỏ bằng hóa chất hoặc các
phương thức tự nhiên. Ví dụ chất
Gluten có thể giúp ngăn ngừa sự phát
triển của cỏ.
Bill Curran là một giáo sư trong
nghiên cứu về cỏ ở đại học Penn
State.
Ông cho rằng nếu cây trồng cây trồng
rậm rạp, tươi tốt thì nó có thể nhanh
chóng che ánh mặt trời không cho
vào đất, điều này làm giảm sự sinh
trưởng của cỏ.
Những biện pháp khác như lật úp đất,
nhổ cỏ hoặc che phủ lớp phủ làm từ
gỗ, rác thải từ vườn hoặc nguyên liệu
khác.
Nhưng ngay cả lớp phủ cũng có mặt
hạn chế của nó, Chuyên gia về tài
nguyên thiên nhiên chỉ ra rằng cỏ dại
vẫn có thể mọc được trong lớp phủ.
Điều này cũng đúng với đất, hạt, cỏ
khô và động vật.
Những động vật như là cừu hay dê ăn
cỏ, nên chúng có thể giúp ích trong
việc kiểm soát sinh học.
Côn trùng và những sinh vật khác
cũng có thể đóng vai trò trong kiểm
soát sinh học.
Ngăn ngừa sự lan tràn của cỏ cũng là
một phần quan trọng trong việc kiểm
soát cỏ.
Farm vehicles should be kept out of
areas with weeds. If that is not
possible, then clean off the
equipment and your shoes when
leaving.
Some people burn weeds or bury
them deep in the ground or make
them into mulch. Professor Curran
says another way to make use of
weeds is to compost them.
The process of making organically
rich compost produces heat. This
heat kills many, though not all, weed
seeds.
The same is true for seeds that pass
through animals that graze on weeds.
For VOA Special English, I’m
Carolyn Presutti.
Những phương tiện trên đồng ruộng
nên tránh các vùng có cỏ, nếu không
tránh được thì trước khi rời khỏi khu
vực đó cần phải giũ sạch phương tiện
và giầy dép.
Một số người đốt cỏ hoặc chôn dười
bùn. Nhưng Giáo sư Curran chia sẻ
rằng có một cách nữa lại có thể tận
dụng cỏ đó là làm phân trộn.
Quá trình làm phân trộn giàu chất hữu
cơ sẽ sản sinh ra nhiệt. Nhiệt này sẽ
làm chết rất nhiều, mặc dù không
phải tất cả, các hạt cỏ.
Tương tự khi động vật ăn cỏ và hạt
cũng trải qua quá trình tương tự.
Trên đây là chương trình Tiếng Anh
Đặc biệt, tôi là Caralyn Preutti.

 

Related Posts

You cannot copy content of this page

Call Now Button