Enter your keyword

Blog

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 28

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 28

 

 

Economy Pushes Spanish to Learn
English
This is the VOA Special English
Education Report.
Spain is struggling with a recession.
More than one in five Spaniards are
out of work.
The unemployment rate is the
highest of the seventeen nations that
use the euro.
But one area of the economy that
seems to be doing well is English
classes.
A report this year from the EF
Education First company listed Spain
is a “low proficiency” country in
Tình Hình Kinh Tế Buộc Người
Dân Tây Ban Nha Phải Học Tiếng
Anh
Đây là bản tin Giáo dục của chương
trình tiếng Anh đặc biệt VOA
Tây Ban Nha đang đối mặt với tình
trạng suy thoái kinh tế. Hơn 1/5
người dân Tây Ban Nha không có
việc làm.
Trong 17 quốc gia sử dụng đồng tiền
Euro, con số này đang là mức cao
nhất.
Tuy nhiên, một lĩnh vực của nền kinh
tế này lại khá phát triển đó là các lớp
học tiếng Anh.
Một báo cáo trong năm nay từ
EF(Công ty Giáo dục Hàng đầu) đã
xếp Tây Ban Nha vào danh sách đất
English.
Spain ranked just below Italy and
just above Taiwan. About a fifth of
the world speaks Spanish.
There are many Spanish language
TV shows and movies. Spaniards can
also watch Hollywood movies
dubbed in Spanish or news from
Latin America.
One of the few English voices on
Spanish TV belongs to Richard
Vaughan.
Mr. Vaughan is from Texas but for
thirty-five years has lived in Spain.
He operates that country’s biggest
English teaching company. It even
has its own TV channel.
“Aprende Ingles” — Learn English —
is Spain’s only national channel in
English.
He says people watch his channel
and take his classes to get a better
job.
“People don’t learn English here for
cultural reasons. Some do. But the
motive is always, ninety-nine percent
of the time, professional. “
nước có trình độ tiếng Anh thấp.
Tây Ban Nha chỉ đứng sau Italy và
trên Đài Loan. Khoảng 1/5 dân số
thế giới nói tiếng Tây Ban Nha.
Có nhiều chương trình và phim
truyền hình nói tiếng Tây Ban Nha.
Người dân nước này cũng có thể theo
dõi những bộ phim Hollywood được
lồng tiếng Tây Ban Nha và tin tức từ
Mỹ La tinh.
Một trong những số ít chương trình
dạy tiếng Anh trên Đài truyền hình
Tây Ban Nha là chương trình của ông
Richard Vaughan.
Ông Vaughan đến từ Texas nhưng đã
sống ở Tây Ban Nha 35 năm.
Ông đã tạo dựng nên công ty dạy
tiếng Anh lớn nhất trên đất nước này.
Thậm chí công ty này còn có riêng
một kênh truyền hình.
“Aprende Ingles\” – Học Tiếng Anh
– là kênh phủ sóng toàn quốc duy
nhất của Tây Ban Nha bằng tiếng
Anh.
Ông cho biết mọi người xem chương
trình và tham gia các lớp học của ông
để tìm một công việc tốt hơn.
Tuy cũng có một vài ngoại lệ nhưng
hầu hết những người học tiếng Anh
không vì mục đích văn hóa mà động
cơ chính luôn luôn, 99% là công
việc.
Modern changes in the world
economy — globalization — may
offer chances for a better job in
another country.
But economic problems at home can
also make people feel they have few
other choices.
The director of the language center at
the London School of Economics
says “language learning is up” across
Europe.
In Spain, some of those studying
English hope for jobs in Britain or
the United States. But others want to
work for international companies
with offices in Spain.
Many companies now require
workers to be bilingual.
Dominic Campbell is an American
who lives in Madrid and teaches
English part time
He says a lot of jobs now “want at
least Spanish and English. And a lot
of them are asking for Spanish,
English and French — especially
airlines. “
He says many of his students thought
Những thay đổi hiện đại trong nền
kinh tế thế giới – quá trình toàn cầu
Những thay đổi hiện đại trong nền
kinh tế thế giới – quá trình toàn cầu
hóa – mang đến cơ hội cho những
công việc tốt hơn ở các quốc gia
khác.
Nhưng những vấn đề kinh tế ở địa
phương có thể cũng làm cho người
dân cảm thấy rằng họ có ít cơ hội
khác.
Giám đốc trung tâm ngôn ngữ ở
Trường Đại học Kinh tế Luân Đôn
chia sẻ rằng việc học ngôn ngữ đang
diễn ra ở khắp Châu Âu.
Ở Tây Ban Nha, một số người học
tiếng Anh hy vọng sẽ có được công
việc ở Anh hay Mỹ. Số khác thì
muốn làm việc ở những công ty đa
quốc gia có chi nhánh ở Tây Ban
Nha.
Ngày nay có nhiều công ty đòi hỏi
phải biết sử dụng hai ngôn ngữ
Dominic Campbell là một người Mỹ
sống ở Madrid và dạy thêm tiếng
Anh
Anh cho biết hiện nay có rất nhiều
công việc đòi hỏi ít nhất tiếng Tây
Ban Nha và tiếng Anh. Và rất nhiều
trong số công việc đó yêu cầu cả
tiếng Pháp, đặc biệt là các công việc
về hàng không.
Anh còn nói thêm, nhiều học sinh
“I’ve got Spanish, that’s all I need.
” But people also need jobs. More
than forty percent of Spaniards in
their twenties are out of work.
Inigo Gomez has an education
degree but could not find a teaching
job.
“So I think it’s a good idea to go to
the United Kingdom and try to find a
job as a Spanish teacher.”
And while he does that, many
Spaniards for the first time will be
spreading their new education in
English at home.
For VOA Special English, I’m
Carolyn Presutti.
You can learn English and get the
latest news every day at
voaspecialenglish.com.
của anh đã nghĩ rằng “Tôi đã có tiếng
Tây Ban Nha, đó là tất cả những gì
tôi cần”
Nhưng chúng ta còn cần có công
việc. Hơn 40% người Tây Ban Nha
ngoài độ tuổi 20 đang thất nghiệp.
Inigo Gomez mặc dù đã có tấm bằng
sư phạm nhưng vẫn không thể tìm
được một công việc dạy học.
“Vì thế tôi nghĩ là sang Anh quốc và
tìm một công việc giáo viên tiếng Tây
Ban Nha có thể là một ý kiến hay.”
Và trong khi Inigo Gomez có suy
nghĩ đó thì nhiều người dân Tây Ban
Nha đầu tiên sẽ chỉ học tiếng Anh ở
trong nước.
Trên đây là bản tin tiếng Anh Đặc
biệt của đài VOA, tôi là Caralyn
Presutti.
Các bạn có thể học tiếng Anh và đón
nhận tin tức mới nhất hàng ngày tại
trang web voaspecialenglish.com

 

Related Posts

You cannot copy content of this page

Call Now Button