Enter your keyword

Blog

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 31

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 31

 

For Lots of People, Getting Older
Means Getting Happier
This is the VOA Special English
Health Report.
Old age may not sound exciting. But
research findings offer good news for
older people and for people worried
about getting older.
Researchers found that people
become happier and experience less
worry after they reach the age of
fifty.
In fact, they say by the age of eighty
five, people are happier with their
life than they were when they were
eighteen years old.
Với Nhiều Người, Càng Già Càng
Có Nhiều Niềm Vui.
Đây là bản tin Sức khỏe của chương
trình tiếng Anh đặc biệt của VOA.
Tuổi già nghe có vẻ không có gì thú
vị lắm. nhưng kết quả của những
nghiên cứu gần đây đã đưa ra những
tin tức tốt lành cho người già và
những người luôn lo lắng về tuổi tác.
Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng
người ta sẽ trở nên vui vẻ và ít lo lắng
hơn sau khi họ đến tuổi 50.
Thực tế, các nhà nghiên cứu cho biết
ở độ tuổi 85, người ta trở nên vui vẻ
với cuộc sống hơn lúc họ 18 tuổi
The findings came from a survey of
more than three hundred forty
thousand adults in the United States.
The Gallup Organization questioned
them by telephone in two thousand
eight. At that time, the people were
between the ages of eighteen and
eighty-five.
The researchers asked questions
about emotions like happiness,
sadness and worry. They also asked
about mental or emotional stress.
Arthur Stone in the Department of
Psychiatry and Behavioral Science at
Stony Brook University in New York
led the study.
His team found that levels of stress
were highest among adults between
the ages of twenty-two and twenty
five.
The findings showed that stress
levels dropped sharply after people
reached their fifties. Happiness was
highest among the youngest adults
and those in their early seventies.
The people least likely to report
feeling negative emotions were those
in their seventies and eighties.
The study also showed that men and
women have similar emotional
patterns as they grow older.
Phát hiện mới này là kết quả từ cuộc
điều tra hơn 340 ngìn người trưởng
thành ở Mỹ.
Tổ chức Gallup đã khảo sát họ bằng
điện thoại vào năm 2008. Vào thời
điểm này, những người được phỏng
vấn đang ở độ tuổi từ 18 đến 85.
Những nhà nghiên đặt ra những câu
hỏi về cảm xúc như là vui vẻ, buồn
phiền hay lo âu. họ còn đặt ra những
câu hỏi về áp lực tinh thần hoặc tình
cảm.
Arthur Stone ở Khoa Tâm thần và
Khoa học hành vi tại Đại học Stony
Brook ở New York đã tiến hành
cuộc nghiên cứu
Đội nghiên cứu của ông đã phát hiện
ra rằng mức độ áp lực cao nhất là ở
những người có độ tuổi từ 22 đến 25.
Kết quả này cho thấy mức độ áp lực
giảm mạnh sau khi người ta đến độ
tuổi 50. Con người cảm thấy vui vẻ
nhất ở độ tuổi mới trưởng thành và
những người ngoài 70.
Những người ở độ tuổi bảy tám mươi
dường như ít cảm thấy bi quan nhất.
Nghiên cứu còn chỉ ra rằng càng
nhiều tuổi thì đàn ông và phụ nữ lại
càng có những trạng thái cảm xúc
giống nhau.
However, women at all ages reported
more sadness, stress and worry than
men.
The findings appeared last year in
the Proceedings of the National
Academy of Sciences. Researchers
say they do not know why happiness
increases as people get older.
One theory is that, as people grow
older, they grow more thankful for
what they have and have better
control of their emotions.
They also spend less time thinking
about bad experiences. Professor
Stone said the emotional patterns
could be linked to changes in how
people see the world, or maybe even
changes in brain chemistry.
The researchers also considered
possible influences like having
young children, being unemployed or
being single.
But they found that influences like
these did not affect the levels of
happiness and well-being related to
age.
For VOA Special English, I’m
Carolyn Presutti.You can learn
English and stay informed every day
from your computer or mobile device
at voaspecialenglish.com.

You can also find us on Facebook,
Twitter and iTunes at VOA Learning
English.
Tuy nhiên, phụ nữ ở bất cứ độ tuổi
nào cũng có vẻ dễ có nhiều buồn
phiền, áp lực, lo lắng hơn đàn ông.
Kết quả này đã từng xuất hiện trong
bản báo cáo năm ngoái của viện khoa
học quốc gia. Các nhà nghiên cứu cho
rằng họ vẫn chưa biết nguyên nhân
tại sao khi người ta già đi thì lại càng
cảm thấy vui vẻ hơn.
Một ý kiến cho rằng khi người ta già
đi, họ sẽ cảm thấy biết ơn hơn với
những gì họ có và đồng thời họ cũng
kiểm soát tình cảm tốt hơn.
Họ ít nghĩ về những chuyện buồn.
giáo sư Stone cho biết những biểu
hiện cảm xúc có liên quan đến những
thay đổi về cách con người ta nhìn
nhận thế giới, hoặc thậm chí là thay
đổi chất hóa học trong bộ não.
Các nhà nghiên cứu cũng xem xét
những ảnh hưởng có thể như có con,
thất nghiệp, hay độc thân.
Nhưng họ thấy rằng những yếu tố đó
không ảnh hưởng đến mức độ hạnh
phúc và sức khỏe liên quan đến tuổi
tác.
Trên đây là chương trình tiếng Anh
đặc biệt của VOA, tôi là Caralyn
Presutti. Các bạn có thể học tiếng
Anh hoặc cập nhật thông tin hàng
ngày trên trang web
voaspecilaenglish.com với chiếc máy

tính hoặc bất cứ thiết bị di động nào
của các bạn.
Các bạn còn có thể xem chương trình
này trên mục học tiếng Anh VOA
trên Fcabook, Twitter và iTunes

 

 

Related Posts

You cannot copy content of this page

Call Now Button