Enter your keyword

Blog

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 3

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 3

 

 

Test of Big Space Rocket Set for
Late 2012
This is VOA Special English
Technology Report.
An American space company says
a powerful new rocket should be
ready for a test launch by the end of
next year.
The company is Space Exploration
Technologies, or SpaceX.
Its new rocket is called the Falcon
Thử nghiệm bộ thiết bị phóng tên
lửa không gian cỡ lớn vào cuối năm
2012
ðây là bản tin công nghệ trong chương
trình tiếng Anh ñặc biệt của ñài VOA.
Một công ty về không gian của Hoa Kỳ
nói rằng họ ñang sẵn sàng cho việc
phóng thử nghiệm một tên lửa có sức
mạnh lớn.
Công ty có tên là Space Exploration
Technologies (công nghệ khám phá
không gian) hay SpaceX.
Heavy.
Company officials say it will be
able to transport satellites or
spacecraft weighing up to fifty
three metric tons into orbit.
That load weight is double the
capacity of NASA space shuttles.
The space agency is retiring its
shuttles after thirty years.
Elon Musk is the chief executive
officer of SpaceX.
He says fifty-three metric tons is
more than the weight of a fully
loaded Boeing 737 with one
hundred thirty-six passengers,
luggage and fuel.
It’s more payload capability than
any space vehicle in history, he
says, apart from the Saturn Five.
NASA used Saturn Five rockets
during its Apollo and Skylab
programs in the nineteen sixties
and seventies.
Tên lửa mới có tên là Falcon Heavy.
Các nhân viên công ty cho biết tên lửa
sẽ có khả năng vận chuyển các vệ tinh
nhân tạo hoặc các tàu vũ trụ nặng tới
53 tấn mê-tric vào quỹ ñạo.
Khả năng tải trọng ñó lớn gấn hai lần
các tàu con thoi không gian của NASA.
Cơ quan không gian vũ trụ này ñang
thu hồi các tàu con thoi của mình về
hưu sau ba mươi năm hoạt ñộng.
Elon Musk là giám ñốc ñiều hành của
SpaceX.
Ông nói năm mươi ba tỉ tấn mê – tric là
nhiều hơn cả trọng lượng của một máy
bay Boeing 737 với một trăm ba mươi
sáu hành khách, hành lý và nhiên liệu.
Ông nói, nó có khả năng ñáp ứng chi
phí vận tải lớn hơn bất kỳ loại phương
tiện không gian nào từng có trong lịch
sử, ngoại trừ Saturn Five.
NASA sử dụng tên lửa Saturn Five
trong suốt chương trình Apollo và
Skylab của mình vào những năm 1960
và 1970.

 

A Saturn Five launched the Apollo
11 mission that landed the first
humans on the moon in nineteen
sixty-nine.
The rockets were removed from
service in nineteen seventy-three.
But they remain the most powerful
ever built.
Elon Musk says the Falcon Heavy
will be the second most powerful
rocket ever.
He says it was designed to do more
than carry satellites and other
equipment into space.
He says the rocket was designed to
meet NASA’s ratings for human
flight safety.
So it could someday be used to
carry astronauts and other travelers
into space.
Mr. Musk says the Falcon Heavy
could also be used for missions like
carrying a robotic lander to collect
Tên lửa Saturn Five ñã phóng tàu
Apollo 11, làm nên cuộc ñặt chân ñầu
tiên của con người trên mặt trăng vào
năm 1969.
Những tên lửa này ñã ñược ngừng hoạt
ñộng vào năm 1973.
Nhưng chúng vẫn là những tên lửa
mạnh nhất từng ñược sản xuất.
Elon Musk nói Falcon Heavy sẽ là tên
lửa mạnh thứ hai từng xuất hiện.
Ông nói nó ñã ñược thiết kế ñể làm
nhiều hơn công việc vận chuyển các vệ
tinh nhân tạo và các thiết bị khác vào
không gian.
Ông nói tên lửa ñã ñược thiết kế ñể ñáp
ứng ñược tiêu chuẩn của NASA cho sự
an toàn của những chuyến bay có sự
tham gia của con người.
Vì vậy một ngày nào ñó nó có thể ñược
sử dụng ñể mang theo các phi hành gia
và khách du lịch vào không gian.
Ông Musk nói Falcon Heavy có thể
ñược sử dụng cho các nhiệm vụ như
mang theo các rô-bốt hạ cánh xuống
sao Hoả ñể thu thập các mẫu vật.

 

samples from Mars.
He says a mission like that requires
a great amount of lift capability.
The lander has to reach Mars and
still have enough fuel to return to
Earth.
The first launch is planned from the
company’s launch site at
Vandenberg Air Force Base in
California.
A launch from Cape Canaveral,
Florida, is expected in late twenty
thirteen or fourteen.
In time, SpaceX hopes to launch
ten Falcon Heavy rockets a year.
It says the rocket should reduce
launch costs to about two thousand
dollars a kilogram.
That is about one-tenth the cost of
carrying loads into orbit on a space
shuttle.
SpaceX already has a billion-and-a
half-dollar deal with NASA to use
Ông nói một nhiệm vụ như vậy ñòi hỏi
một khả năng chuyên chở rất lớn.
Thiết bị sau khi ñáp xuống sao Hoả vẫn
phải có ñủ nhiên liệu ñể quay trở vè trái
ñất.
Cuộc phóng tàu ñầu tiên ñã ñược lên kế
hoạch thực hiện ở ñịa ñiểm của công ty
ở Vandenberg Air Force Base ở
California.
Cuộc phóng tàu từ Cape Canaveral,
Florida ñược dự kiến vào năm 2013
hoặc 2014.
Trong tương lai, SpaceX hi vọng sẽ
phóng ñược 10 tên lửa Falcon Heavy
trong một năm.
Công ty nói rằng chi phí cho các cuộc
phóng tên lửa nên cắt giảm xuống vào
khoảng 2000 ñô-la/ kilogram.
Con số ñó bằng khoảng 1/10 chi phí
vận chuyển vào quỹ ñạo trên một tàu
con thoi không gian.
SpaceX ñã có thoả thuận thương mại
1500 ñô la với NASA sử dụng một tên
a smaller rocket to transport cargo
to the International Space Station.
The rocket is the Falcon 9, and the
deal is for after the two last shuttles
— Endeavour and Atlantis — are
retired this year.
For VOA Special English, I’m
Carolyn Presutti.
For more ways to learn American
English and stay informed every
day, go to voaspecialenglish.com
from your computer or mobile
device.
lửa nhỏ ñể vận chuyển hàng hoá lên
trạm vũ trụ không gian quốc tế.
Tên lửa thực hiện sẽ là Falcon 9, và
thoả thuận này sẽ ñược thực thi sau khi
hai tàu không gian cuối cùng –
Endeavour và Atlantis – ñược rút về
trong năm nay.
Chương trình tiếng Anh ñặc biệt của
ñài VOA, tôi là Carolyn Presutti.
ðể biết thêm nhiều cách học tiếng Anh
Mỹ và cập nhật thông tin hàng ngày,
hãy vào trang voaspeacialenglish.com
từ máy tính hoặc thiết bị di ñộng của
bạn.

 

Related Posts

You cannot copy content of this page

Call Now Button