Enter your keyword

Blog

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 30

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 30

Grow It Yourself: Nothing To Cry
About
This is the VOA Special English
Agriculture Report.
Onions come in different sizes,
shapes, colors and flavors, from mild
and sweet to hot and strong.
A full-grown onion plant has roots,
bulbs and leaves. The leaves are
long, thin and hollow.
They stand straight up and thicken at
the bottom to form a bulb. Onions
are biennials; their life cycle is two
years long.
But they are usually picked during
their first year after flowers form and
the bulbs stop growing.
Trồng Hành: Không Có Gì Khó
Đây là bản tin Nông nghiệp của
chương trình tiếng Anh đặc biệt của
đài VOA
Hành có nhiều kích cỡ, hình dạng,
màu sắc, hương vị khác nhau, từ dịu,
ngọt cho đến mạnh và nóng.
Một cây hành phát triển toàn diện thì
sẽ có rễ, củ, và lá. Lá hành dài,
mỏng, và rỗng.
Chúng mọc thẳng, dầy hơn ở phần
gốc để hình thành củ. Hành là loại
cây hai năm, chu kỳ sống của chúng
là 2 năm.
Nhưng người ta thường thu hoạch
ngay năm đầu tiên, sau khi hoa hình
thành và củ ngừng phát triển.
Onions grow best in loose, fertile
soil. They can grow in many
different climates.
In cooler climates, onions may need
fourteen to fifteen hours of daylight
to start forming bulbs.
In warmer climates, onions can begin
developing bulbs with fewer hours of
daily sun. Organic material like
compost or leaf mulch can help
onions grow in heavy soil.
Barbara Fick is an extension agent at
Oregon State University in the
northwestern United States.
She says a faster way to grow onions
is to plant small bulbs known as sets
instead of seeds.
Onions can be harvested once their
tops have dried and fallen over. You
can store onions for months.
But Barbara Fick says stored onions
need to be cured first. “Curing is a
way of making sure those leaves on
the outside are nice and dry.”
Here are some directions from
editors at the National Gardening
Association. First, dry the onions in
the sun for a day or so.
Then bring them out of direct sun for
two to three weeks. Spread them out
Hành phát triển tốt nhất ở đất xốp,
màu mỡ. Nó có thể trồng được ở
nhiều loại khí hậu khác nhau.
Ở thời tiết lạnh hơn, hành cần 14 đến
15 giờ dưới ánh sáng ban ngày để bắt
đầu hình thành củ.
Khi trời ấm, hành có thể bắt đầu phát
triển củ sớm hơn vài giờ với ánh
nắng mặt trời. Chất hữu cơ như phân
trộn hoặc lớp phủ lá có thể giúp
hành phát triển trong đất khô cằn.
Barbara Fick có một đại lý mở rộng
tại Đại học Oregon State ở Tây Bắc
Hoa Kỳ.
Bà cho biết cách trồng hành nhanh là
trồng bằng củ thay vì bằng hạt.
Hành được thu hoạch khi phần ngọn
lá đã khô và rủ xuống. Hành có thể
cất được cả tháng.
Nhưng bà Barbara Fick cũng khuyên
rằng hành được dữ trữ cần phải sơ
chế trước. “Sơ chế nghĩa là đảm bảo
rằng những lá phía ngoài của củ hành
đều khô và không bị hỏng.”
Sau đây là một vài hướng dẫn của
biên tập viên Hiệp hội Làm vườn
Quốc gia. Đầu tiên, phơi khô hành
dưới mặt trời khoảng 1 ngày.
Sau đó để tránh ánh nắng mặt trời
khoảng 2 hay 3 tuần nữa. Trải ra nơi
in any warm, airy place that is
covered.
Or cover the onions with a light
cotton sheet held in place with stones
along the edge. The sheet will keep
the sun from burning the bulbs.
Don’t worry about rain. And do not
use a plastic or canvas sheet. Heavy
coverings will trap moisture and
keep the onions from drying fully.
Turn the bulbs a couple of times to
help them dry evenly. After curing
the onions, you can hang them
indoors in mesh bags to dry even
more.
There should be no wet spots on the
onions when they are put in storage.
Editors at the National Gardening
Association say the longer onions are
cured, the better they will keep.
Some people cut off the top leaves
before curing onions. If you do that,
do not cut the leaves any closer than
two and a half centimeters from the
bulb.
For VOA Special English, I’m Alex
Villarreal.
For more stories about gardening,
including more advice about growing
thoáng, ấm áp và được che phủ cẩn
thận.
Hoặc che bằng những tấm phủ sợi
nhẹ được giữ bằng những hòn đá trên
các cạnh. Tấm che sẽ ngăn ánh nắng
mặt trời làm hành bị héo.
Các bạn không phải lo về mưa, và
cũng đừng dùng tấm phủ bằng nhựa
hay bạt. Nếu miếng che dầy quá nó
sẽ giữ ẩm và làm cho hành không thể
khô hoàn toàn được.
Đảo hành vài lần để giúp chúng khô
đều hơn. Sau khi sơ chế hành, bạn có
thể treo ở cửa trong túi lưới để hành
khô hơn.
Không nên để củ nào bị ẩm ướt dù
chỉ một chút khi dự trữ hành.
Biên tập viên ở Hiệp hội Làm vườn
Quốc gia cho rằng hành càng được sơ
chế tốt thì chúng sẽ càng giữ được
lâu hơn.
Một số người cắt bỏ lá trên đầu trước
khi sơ chế hành. Nhưng nếu làm vậy,
bạn đừng cắt lá gần quá 2,5 cm từ
phần củ.
Trên đây là chương trình tiếng Anh
Đặc biệt của đài VOA. Tôi là Alex
Villarreal.
Để biết thêm thông tin về làm vườn,
hoặc lời khuyên về cách trồng hành,
onions, go to voaspecialenglish.com. mời các bạn hãy truy cập vào trang
web voaspecialenglish.com.

 

Related Posts

You cannot copy content of this page

Call Now Button