Enter your keyword

Blog

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 32

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 32

 

Websites Show Young People How
to Saveh
This is the VOA Special English
Education Report.
Young people are perhaps better
known for spending money than for
saving it. But some new banking
websites are seeking to change that.
These websites offer young people
the information and tools they need
to watch over their money. These
sites also let users share their
financial experiences with other
young people.
Michael Ferrari developed
SmartyPig with a friend in two
thousand seven: “SmartyPig is really
Những Trang web Hướng Dẫn
Cách Tiết Kiệm Tiền
Đây là bản tin Giáo dục của chương
trình tiếng Anh đặc biệt của VOA.
Giới trẻ có lẽ được biết đến là giỏi
tiêu tiền hơn là tiết kiệm tiền. Nhưng
một số trang web mới của ngành ngân
hàng mới đang tìm cách thay đổi tình
trạng đó.
Những trang web này cung cấp cho
giới trẻ các thông tin và công cụ cần
thiết giúp họ kiểm soát được tài chính
của mình. Đồng thời, các trang web
này cũng cho phép người sử dụng
chia sẻ những kinh nghiệm tài chính
của mình cho những người trẻ tuổi
hơn.
Michael Ferrari cùng với một người
bạn phát triển trang SmartyPig vào
năm 2007: “Smartpig với mục đích
all about helping people save for
very specific financial goals. So that
could be a wedding, a vacation, an
iPhone.”
Mr. Ferrari says SmartyPig began
after he started a college savings
account for his new baby. He says
that experience helped him realize
the power of saving for a specific
goal.
Helping other savers pay attention to
their goals is the idea behind his
company. Mr. Ferrari says his
website also enables outsiders to add
money to the accounts of its users.
“Perhaps maybe a holiday is coming
up or your birthday is coming up,
and rather than getting a gift, your
friends, your family can actually
contribute to any of your SmartyPig
goals.”
A growing number of young people
have shown an interest in personal
finance sites like SmartyPig.
These sites offer tools that help users
follow their spending, set up a
budget and combine their
investments. And the sites all involve
social media.
Janet Stauble is with the personal
finance website bankrate.com. She
says a lot of people feel at ease
sharing personal information online.
thực sự là giúp mọi người có thể tiết
kiệm cho những mục tiêu tài chính
thật cụ thể. Có thể là một đám cưới,
một kỳ nghỉ hay một chiếc iPhone. ”
Ông Ferrari cho biết ông có ý tưởng
về SmartPig sau khi ông bắt đầu tiết
kiệm vì đứa con mới sinh của mình.
Ông nói rằng chính kinh nghiệm đó
đã giúp ông nhận giá trị của việc tiết
kiệm cho một mục tiêu cụ thể.
Giúp những người gửi tiết kiệm khác
chú ý đến mục tiêu của họ là ý tưởng
đằng sau của công ty này. Ông Ferrari
nói rằng website của ông cũng cho
phép người ngoài gửi tiền vào tài
khoản của người sử dụng.
Có thể một kỳ nghỉ hay sinh nhật của
bạn sắp đến, thay vì mua một món
quà, thì bạn bè hoặc gia đình bạn có
thể giúp bạn tiến nhanh đến bất kỳ
một mục tiêu nào đó trong Smartpig.
Ngày càng có nhiều người thể hiện
sự quan tâm hơn đến những trang tài
chính cá nhân như Smartpig.
Những trang này hỗ trợ công cụ giúp
người dùng theo dõi chi tiêu của họ,
lập ngân sách và kết hợp đầu tư. Và
những trang này thường có sự tham
gia của phương tiện truyền thông.
Janet Stauble làm ở website tài chính
bankrate.com. Bà cho biết rất nhiều
người cảm thấy thoải mái khi chia sẻ
thông tin cá nhân trên mạng.
“It’s not likely that, you know, you
might go to a friend and say, ‘Hey, I
paid off one thousand dollars on my
credit card today,’ but people write
up blog posts about it and they
explain how they did it, and how
much closer they are to their
financial goal, whatever it is.”
Steve Weisman teaches about
financial issues at Bentley University
in Waltham, Massachusetts. He says
the more creative the websites are in
providing services, the more
successful they will be in competing
against traditional banks or even
cooperating with them.
“For instance, SmartyPig, they are
not actually a bank, but they are
partnered with a bank.
And what you’re going to see is big
banks and little banks that are
legitimate financial institutions, but
not necessarily the most savvy when
it comes to computers or the Internet,
they will partner up with other
companies that may be doing some
of the Web material and other
assistance.”
For VOA Special English, I’m Alex
Villarreal.
“Bạn biết đấy, nó không giống kiểu
bạn đến bên người bạn và nói ‘Hôm
nay tớ đã tiết kiệm được 1000 đô la
trong tài khoản’, mà người ta sẽ viết
lên blog và giải thích bạn đã tiết
kiệm nó như thế nào, và bạn đang ở
giai đoạn nào trên con đường đi đến
mục tiêu của bạn, hay bất cứ điều gì
tương tự.
Steve Weisman là giáo viên những
môn học tài chính ở đại học Bentley ở
Waltham, Massachusetts. Ông chia
sẻ, các trang mạng càng sáng tạo hơn
trong cách cung cấp các dịch vụ thì
họ càng thành công hơn trong cuộc
đua với các ngân hàng truyền thống
hoặc thậm chí là sẽ có thể cộng tác
với các ngân hàng đó.
Ví dụ, Smartpig thực ra không phải
là một ngân hàng, mà là họ cộng tác
với một ngân hàng.
Và bạn có thể thấy rằng ngân hàng
lớn, ngân hàng bé đều là những thể
chế tài chính hợp pháp nhưng không
nhất thiết phải hiểu rõ tường tận về
web hay máy tính , mà họ sẽ cộng tác
với các công ty khác mà có thể hỗ trợ
những tài liệu về web hoặc những hỗ
trợ cần thiết khác.
Trên đây là chương trình Tiếng Anh
Đặc biệt của đài VOA, Tôi là Alex
Villarreal.

 

Related Posts

You cannot copy content of this page

Call Now Button