Enter your keyword

Blog

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 33

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 33

Greece’s Debt Crisis and the
Future of Europe
This is the VOA Special English
Economics Report
Finance ministers from the euro area
met in Poland in the middle of
September to discuss the Greek debt
crisis.
American Treasury Secretary Tim
Geithner joined them. Fabian Zuleeg,
chief economist at the European
Policy Center in Brussels, said the
United States was right to get
involved.
“The intervention from the US has
also shown at least a risk that the
stability of the financial system as a
whole — the global financial system –
– might be under threat again.”
Khủng Hoảng Nợ Công Ở Hy Lạp
và Tương Lai của Châu Âu.
Đây là bản tin kinh tế của chương
trình tiếng Anh đặc biệt của đài VOA.
Bộ trưởng tài chính của các nước
Châu Âu đã có cuộc họp ở Ba Lan
vào giữa tháng 9 để thảo luận về vấn
đề khủng hoảng nợ của Hy-lạp.
Bộ trưởng tài chính Mỹ ông Tim
Geithner cũng tham gia cuộc họp.
Ông Fabian Zuleeg- chuyên gia kinh
tế trưởng của Trung tâm Chính sách
Châu Âu ở Brussels cho biết nước
Mỹ đã có lý khi tham gia cuộc họp.
Sự can thiệp của Mỹ ít nhất cũng đã
thể hiện một nguy cơ rằng sự ổn định
của toàn bộ hệ thống tài chính- hệ
thống tài chính toàn cầu – có thể một
lần nữa sẽ bị đe dọa.
Earlier, the leaders of France,
Germany and Greece held a
conference call to discuss how to
contain Europe’s deepening financial
crisis. Germany and France are
Europe’s two largest economies.
Seventeen European Union countries
use the euro as their currency. On
September fifteenth, five major
central banks agreed to lend
additional dollars to European banks
in the euro zone.
The European Central Bank says the
three-month loans will provide as
many dollars as the banks need. The
operations will end in December.
The European Central Bank is acting
with the United States Federal
Reserve, the Bank of England, the
Bank of Japan and the Swiss
National Bank.
The announcement helped lift
European bank shares and major
European stock lists.The Paris-based
Organization for Economic
Cooperation and Development has
lowered its growth estimates for the
euro area.
In Greece the economy has shrunk
this year. German Chancellor Angela
Merkel urged eurozone nations to do
everything possible to avoid an
Trước đó, các lãnh đạo của Pháp,
Đức và Hy Lạp đã tổ chức một hội
thảo nhằm đề ra phương án kìm hãm
quá trình khủng hoảng tài chính Châu
Âu. Đức và Pháp là 2 nền kinh tế lớn
nhất Châu Âu.
17 quốc gia trong Liên minh Châu
Âu (EU) sử dụng đồng tiên châu âu
làm tiền tệ của quốc gia. Vào 15
tháng 9, năm ngân hàng trung ương
chính đã đồng ý cho các ngân hàng
châu Âu trong khu vực sử dụng đồng
tiền Euro vay đô la bổ sung.
Ngân hàng Trung ương Châu Âu
(ECB) cho biết các ngân hàng cần
bao nhiêu đô la sẽ cho vay bấy nhiêu
với các khoản vay 3 tháng. Các hoạt
động sẽ kết thúc vào tháng 12.
ECB đang thực hiện chính sách này
với Cục dự trữ liên bang Mỹ, Ngân
hàng Anh, Ngân hàng Nhật Bản và
Ngân hàng Quốc gia Thụy Sỹ.
Thông báo này đã làm tăng giá trị cổ
phiếu của ngân hàng Châu Âu và
bảng niêm yết chứng khoán Châu
Âu. Tổ chức Hợp tác và Phát triển
Kinh tế có trụ sở ở Pari đã giảm mức
độ đánh giá phát triển đối với đồng
tiền Euro.
Ở Hy Lạp, nền kinh tế trong năm nay
đã đi xuống. Thủ tướng Đức Angela
Merkel đã thúc giục các quốc gia sử
dụng đồng tiền euro làm mọi cách có
“uncontrolled insolvency” by Greece.
On September thirteenth, she warned
that problems would quickly spread
if Greece failed to pay its
international rescue loans.
And, she said, “If the euro fails,
Europe fails.”The next day,
European Commission President
Jose Manuel Barroso spoke to the
European Parliament.
He announced that the commission
would propose creating “eurobonds.”
The idea is for euro zone
governments to jointly guarantee
their debts.
Germany and France have opposed
such bonds. Mr. Barroso also said
the current system that lets individual
countries easily block policy is not
working.
“I am convinced we need a deeper
and more results-driven integration.
… A system based purely on
intergovernment cooperation has not
worked in the past and will not work
in the future.”
For VOA Special English, I’m Alex
Villarreal.
thể để tránh tình trạng vỡ nợ không
thể kiểm soát được từ Hy Lạp.
Vào ngày 13 tháng chín, bà đã cảnh
báo rằng tình trạng này sẽ nhanh
chóng lan rộng nếu Hy Lạp không thể
trả được khoản vay cứu trợ thế giới
của họ.
Bà cho biết thêm, nếu các quốc gia
sử dụng đồng tiền euro không thể làm
được việc đó, thì cả Châu Âu cũng
không thể. Ngày hôm sau, Chủ tịch
Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso
đã có cuộc trao đổi với Nghị viện
châu Âu
Ông thông báo rằng ủy ban sẽ đề
xuất phát hánh “trái phiếu châu Âu”.
Ý tưởng này giúp các chính phủ khu
vực đồng tiền chung châu Âu cùng
nhau bảo vệ các khoản nợ của họ
Tuy nhiên Đức, Pháp lại phản đối đề
xuất về trái phiếu trên. Ông Barroso
cũng cho rằng hệ thống hiện hành cho
phép các quốc gia riêng lẻ dễ dàng
ngăn chặn chính sách đang không
hoạt động
Tôi tin rằng chúng ta cần có những
can thiệp sâu hơn và có hiệu quả hơn.
Một hệ thống hoàn toàn dựa trên hợp
tác liên chính phủ đã không có hiệu
quả trong quá khứ và cũng sẽ không
có hiệu quả trong tương lai.
Trên đây là chương trình tiếng Anh
đặc biệt của VOA, tôi là Alex
Villareal.

 

Related Posts

You cannot copy content of this page

Call Now Button