Enter your keyword

Blog

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 35

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 35

 

Trying a New Way to Stop Dengue
This is the VOA Special English
Health Report
Dengue fever feels like a severe case
of the flu, including pain in the
muscles and joints.
The World Health Organization says
there may be fifty million dengue
infections every year.
Deaths are rare, fewer than thirteen
thousand a year. But dengue has
spread sharply since the nineteen
seventies.
The disease is found mostly in cities.
The WHO says forty percent of the
world’s population is now at risk in
Thử nghiệm phương pháp mới
phòng ngừa sốt xuất huyết
Đây là bản tin Sức khỏe của chương
trình tiếng Anh đặc biệt của đài VOA.
Sốt xuất huyết là một trường hợp
nghiêm trọng của cúm, nó sẽ làm đau
các cơ và khớp.
Tổ chức y tế thế giới (WHO) cho biết
hàng năm có khoảng 50 triệu trường
hợp bị sốt xuất huyết.
Tuy ít có trường hợp tử vong, dưới
13.000 ca mỗi năm, nhưng sốt xuất
huyết đã lan rộng nhanh chóng kể từ
những năm 1990.
Dịch sốt xuất huyết thường gặp ở khu
vực thành phố. WHO cho biết 40%
dân số thế giới trên hơn 100 quốc gia
more than one hundred countries.
Southeast Asia and the Western
Pacific are the most affected. Dengue
is also found in Africa, the Americas
and the eastern Mediterranean.
There is no vaccine against dengue
and no special treatment. Scott
Ritchie of James Cook University in
Queensland, Australia, says control
efforts target the mosquitoes that
spread dengue.
He says the only way to control it is
through the use of pesticides
chemicals and perhaps community
education.
But some mosquitoes are getting
resistant to those pesticides. He and
other scientists from Australia and
the United States are working on a
different plan of attack.
They blocked the growth of dengue
virus in mosquitoes by infecting
them with a kind of bacteria called
Wolbachia pipientis.
Wolbachia is commonly found in
fruit flies and is safe for people. The
researchers released mosquitoes
infected with Wolbachia into an
indoor test area filled with uninfected
mosquitoes.
đang có nguy cơ mắc dịch này.
Đông Nam Á và Tây Thái Bình
Dương là hai khu vực hay bị nhiễm
bệnh nhất. Sốt xuất huyết còn xuất
hiện nhiều ở châu Phi, Mỹ, và đông
Địa Trung Hải
Hiện vẫn chưa có loại vác xin hay
phương pháp chữa trị đặc hiệu nào
cho dịch sốt xuất huyết. Ông Scott
Ritchie từ trường đại học Cook ở
Queensland, Australia cho biết
những nỗ lực đang hướng tới kiểm
soát muỗi, mầm mống lây lan dịch
sốt xuất huyết.
Ông cho rằng cách duy nhất để kiểm
soát muỗi là dùng thuốc diệt muỗi và
giáo dục cộng đồng.
Tuy nhiên có một số loài muỗi đang
dần kháng thuốc. Ông và các nhà
khoa học khác đến từ Úc và Mỹ tiếp
tục tiến hành một kế hoạch tấn công
khác.
Họ ngăn chặn sự phát triển của vi rút
sốt xuất huyết trong cơ thể muỗi bằng
cách tiêm vào chúng một loại vi
khuẩn có tên là Wolbachia pipientis
Khuẩn Wolbachia thường thấy ở
ruồi giấm và nó không gây hại cho
người. các nhà nghiên cứu đã thả
những con muỗi được tiêm
Wolbachia vào một khu vực thử
nghiệm trong nhà có những con
muỗi không được tiêm
The infected ones mated with the
uninfected ones and successfully
spread the bacteria. The researchers
then tried their experiment outdoors.
Over a two-month period they
released more than three hundred
thousand infected mosquitoes in two
Australian towns. Scott O’Neill at
Monash University in Melbourne
says the mosquitoes quickly infected
wild populations just as they had in
the indoor test.
Once the release has stopped, the
Wolbachia continued to increase
until the experiments ended.
Next, the plan is to do tests over the
next two to three years in an area
where many people are infected with
dengue.
The researchers described their work
in two papers published in the
journal Nature.Mosquitoes also
spread malaria.
The kind of mosquito that injects the
malaria parasite into the people it
bites is most active around sunset
and sunrise.
So bed nets can help protect people
while they sleep. But the mosquito
that spreads dengue, Aedes aegypti,
Những con muỗi đã được tiêm khuẩn
giao phối với những con chưa được
tiêm và qua đó truyền vi khuẩn cho
những con chưa tiêm. Sau đó các nhà
nghiên cứu đã thử thí nghiệm này ở
ngoài trời.
Trong 2 tháng họ đã thả hơn 300
nghìn con muỗi đã tiêm vi khuẩn vào
2 thành phố nhỏ ở Úc. Ông Scott
O’Neill từ đại học Monash ở
Melbourne cho biết rằng muỗi sẽ
nhanh chóng lan truyền rộng rãi sang
các con như thí nghiệm đã làm ở
trong nhà.
Khi họ không còn thả thêm nữa thì vi
khuẩn Wolbachia vẫn tiếp tục tăng
cho đến khi thí nghiệm kết thúc.
Tiếp theo, kế hoạch này sẽ áp dụng
phương án trên cho những vùng có
nhiều người mắc dịch sốt xuất huyết
trong 2 đến 3 năm tiếp theo.
Những nhà nghiên cứu đã miêu tả
công việc của họ trong 2 trang giấy
được xuất bản trong tạp chí Nature.
Ngoài ra, muỗi cũng là con đường
lây lan bệnh sốt rét.
Những loài muỗi truyền ký sinh
trùng sốt rét vào người bị đốt thường
hoạt động mạnh vào lúc chập tối
hoặc mờ sáng.
Vì thế dùng màn ngủ có thể giúp
phòng bệnh sốt rét. Nhưng loài muỗi
Aedes aegypti- loài lây bệnh sốt xuất
is most active during the day.
For VOA Special English, I’m , I’m
Alex Villarreal.
huyết lại hoạt động cả ngày lẫn đêm.
Chương trình tiếng Anh đặc biệt của
đài VOA xin tạm dừng tại đây. Tôi là
Alex Villareal.

 

Related Posts

You cannot copy content of this page

Call Now Button