Enter your keyword

Blog

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 36

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 36

Amazon Launches E-Book
Lending for Libraries
This is the VOA Special English
Technology Report
Amazon.com recently launched its
Kindle library-lending service in the
United States. Millions of users of
the Kindle reader and app can now
borrow Kindle books from their local
public library.
The company is working with
OverDrive, a leading supplier of e
books and other digital content to
libraries.
The service will be available through
the websites of more than eleven
thousand local libraries across the
Amazon Thực Hiện Dịch Vụ Cho
Thư Viện Mượn Sách Điện Tử
Đây là bản tin Công Nghệ của
chương trình tiếng Anh đặc biệt của
đài VOA.
Trang web Amazon.com gần đây đã
ra mắt dịch vụ cho thư viện mượn
sách Kindle ở Mỹ. Hàng triệu người
dùng Kindle và App bây giờ có thể
mượn sách của Kindle từ thư viện
công cộng ở địa phương họ.
Công ty này đang hợp tác với
OverDrive, nhà cung cấp sách điện tử
và các nội dung kỹ thuật số hàng đầu
cho các thư viện.
Dịch vụ này sẽ được cung cấp qua
các trang web của hơn 11 ngìn thư
viện địa phương trên toàn quốc.
country.
Users of other devices including the
Barnes and Noble Nook and Sony
Reader have already been able to
borrow library books.
Experts say Amazon’s entry is likely
to reopen a debate between
publishers and libraries over e-book
lending. Bill Rosenblatt is president
of Giant Steps Media Technology
Strategies, a consulting company.
He says “Publishers and libraries are
enemies that occur in nature like
snakes and mongeese. Libraries
would like to be able to make books
available to everyone, all the time,
with no limitations. And publishers,
of course, would like to sell more
books to the public.”
Mr. Rosenblatt says the debate in the
United States centers on what is
known as the law of first sale.
“Once you buy any kind of media
product such as a book or a CD or a
DVD or anything like that, you can
do whatever you want with it. You
can read it, you can give it away, you
can lend it, you can resell it, you can
burn it, you can use it as a Frisbee —
whatever you want.”
Những người dùng các thiết bị khác
như Barnes, Noble Nook và Sony
Reader đã có thể mượn sách từ những
thư viện này.
Các chuyên gia cho biết Amazon có
khả năng sẽ mở lại mục tranh luận
giữa các nhà xuất bản và thư viện về
việc cho mượn sách điện tử. Bill
Rosenblatt là chủ tịch của một công
ty tư vấn Giant Steps Media
Technology Strategies (công ty chiến
lược công nghệ truyền thông).
Ông cho biết “Nhà xuất bản và phía
thư viện vốn đã không đội trời chung
giống như rắn và cầy mongoose.
Phía bên thư viện thì muốn có thể
cung cấp sách cho tất cả độc giả
trong mọi lúc, mà không có bất cứ rào
cản nào. Trong khi đó, phía bên xuất
bản, tất nhiên họ lại muốn bán thêm
nhiều sách cho công chúng”.
Ông Rosenblatt chia sẻ thêm, cuộc
tranh luận này ở Mỹ tập trung vào
vấn đề còn gọi là luật về lần bán
hàng đầu tiên.
“Một khi bạn mua bất cứ một sản
phẩm truyền thông nào như sách, đĩa
CD hay DVD hay bất cứ cái gì tương
tự, thì bạn có thể làm bất cứ những gì
bạn muốn. Bạn có thể đọc, vứt đi, cho
mượn, bán lại, đốt đi hay có thể chỉ
sử dụng như một chiếc dĩa đồ chơi,
bất cứ những gì bạn muốn.”
This law of first sale is what permits
libraries to lend books over and over
again without having to pay
publishers each time. But it does not
include digital products.
Technology known as digital rights
management can make e-books
unreadable once they have reached a
certain time or user limit.
Bill Rosenblatt points out that one of
the major publishers made an
announcement several months ago.
Harper Collins said it was only going
to allow e-books to be lent out
twenty-six times, and then they
would have to be purchased by the
libraries again.
HarperCollins says it took the action
to protect the growing e-book
industry and its own book sales.
But Bill Rosenblatt says critics did
not see it that way. They think
“because a digital book lasts forever,
as long as it’s stored somewhere in
digital form, that it should be
lendable forever.” He says the debate
over e-book lending will likely end
up in court.
Theo luật về lần bán hàng đầu tiên thì
thư viện được phép cho mượn sách
nhiều lần mà không cần phải trả phí
cho nhà xuất bản mỗi lần cho mượn.
Nhưng điều này không áp dụng cho
các sản phẩm kỹ thuật số.
Một loại công nghệ được biết đến
như là sự quản lý quyền về kỹ thuật
số có thể sẽ không cho phép độc giả
đọc các sách điện tử sau một thời
gian hoặc một giới hạn sử dụng nhất
định.
Bill Rosenblatt chỉ ra rằng một trong
những nhà xuất bản lớn đã ra một
thông báo cách đây mấy tháng. Ông
Harper Collins cho biết sách điện tử
sẽ được cho phép mượn trong 26 lần
và sau đó thì thư viện phải mua lại.
Ông HarperCollins cho biết thêm họ
làm như vậy là để bảo vệ ngành công
nghiệp sách điện tử đang lớn dần và
cũng chính là bảo vệ doanh số bán
sách của chính họ.
Nhưng ông Bill Rosenblatt cho rằng
các nhà phê bình không nhìn nhận
theo cách đó. Họ cho rằng “Vì sách
điện tử thì có thể tồn tại vĩnh viễn,
miễn là nó được lưu giữ ở một nơi
nào đó dưới dạng điện tử, vì thế nên
nó nên được cho mượn mãi mãi”.
Ông nói cuộc tranh luận về việc cho
mượn sách điện tử có vẻ như chỉ có
thể kết thúc bằng một phiên tòa.
For VOA Special English, I’m Alex
Villarreal.
Trên đây là hương trình tiếng Anh
Đặc biệt của VOA, tôi là Alex
Villarreal.

 

Related Posts

You cannot copy content of this page

Call Now Button