Enter your keyword

Blog

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 4

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 4

 

Nuclear Crisis in Japan Raises
Worries About Radiation Risks.
I’m Alex Villarreal with the VOA
Special English Health Report.
The crisis at the damaged Fukushima
Dai-Ichi Nuclear Power Station in
northern Japan has raised worries
about radiation risks.
We spoke with Jonathan Links, an
expert in radiation health sciences.
He is a professor at the Johns
Khủng hoảng hạt nhân ở Nhật làm
dấy lên mối lo ngại về nguy cơ
nhiễm ñộc phóng xạ.
Tôi là Alex Villarreal với bản tin về
sức khỏe trong chương trình tiếng
Anh ñặc biệt của ñài VOA.
Khủng hoảng ở nhà máy ñiện hạt
nhân Dai-Ichi bị phá hủy ở
Fukushima miền Bắc Nhật Bản ñã
làm dấy lên mối lo ngại về nguy cơ
nhiễm ñộc phóng xạ.
Chúng tôi ñã có cuộc trò chuyện với
Jonathan Links, một chuyên gia về
khoa học sức khỏe phóng xạ.
Ông là giáo sư ở trường sức khỏe
Hopkins Bloomberg School of
Public Health in Baltimore,
Maryland.
Professor Links says workers within
the nuclear plant are the only people
at risk of extremely high doses of
radiation.
For other people, he says, there may
be a long-term worry.
People can get cancer from low
doses of ionizing radiation, the kind
released in a nuclear accident.
Professor Links says scientists can
use computers to quickly model
where radioactive material has blown
and settled.
Then they measure how large an area
is contaminated.
He says if the situation is serious
enough, officials could take steps
like telling people not to eat locally
grown food or drink the water.
cộng ñồng Johns Hopkins
Bloomberg, ở Baltimore, Maryland.
Giáo sư Links nói rằng các công nhân
làm việc trong nhà máy ñiện hạt nhân
là những người duy nhất có nguy cơ
nhiễm phóng xạ với liều lượng cực
cao.
Ông nói rằng những người khác có
thể phải lo ngại ñến những ảnh hưởng
về lâu dài.
Con người có thể bị ung thư nếu bị
nhiễm bức xạ iôn hóa cường ñộ thấp,
loại phóng xạ thường ñược giải
phóng trong một vụ tai nạn hạt nhân.
Giáo sư Links nói các nhà khoa học
có thể sử dụng máy ñiện toán ñể mô
hình hóa và ñịnh vị nơi chất phóng xạ
bị rò rỉ.
Sau ñó họ ño ñạc mức ñộ rộng lớn
của khu vực bị nhiễm ñộc.
Ông nói nếu tình hình thực sự nghiêm
trọng, các quan chức có thể hành
ñộng bằng cách nói với người dân
không ăn thực phẩm hoặc uống nước
có nguồn gốc tại ñịa phương bị ảnh
hưởng phóng xạ.
But he said that would only be the
case if there was a major release of
radiation.
And if it was shown that the
radioactive material was blown over
the area and then settled into and
onto water, plants, fruits and
vegetables.
The reactors at Fukushima are on the
Pacific coast.
But Professor Links says people
should not worry about any
radioactive material leaking into the
ocean.
He said even in the worst accident,
the sea dilutes the radiation. So the
amount of radioactivity in the
seawater would still be quite low.
Japan is the only country to have had
atomic bombs dropped on it.
That memory from World War Two
would create a stronger
“psychological sensitivity” to
radiation exposure, Professors Links
says.
The twenty-fifth anniversary of the
Nhưng ông nói rằng ñiều ñó chỉ cần
thiết trong trường hợp có sự rò rỉ
phóng xạ lớn xảy ra.
Và nếu như chất phóng xạ rò rỉ ra
ngoài khu vực kiểm soát và thâm
nhập vào trong nước, các loài thực
vật, và rau quả.
Lò phản ứng hạt nhân ở Fukusima
nằm trên bờ biển Thái Bình Dương.
Nhưng giáo sư Links nói người dân
không nên lo lắng về bất cứ chất
phóng xạ nào rò rỉ chảy ra ñại dương.
Ông nói ngay cả trong tình huống tồi
tệ nhất, nước biển cũng sẽ pha loãng
chất phóng xạ.
Vì vậy lượng phóng xạ trong nước
biển sẽ chỉ còn khá thấp.
Nhật Bản là quốc gia duy nhất phải
hứng chịu bom nguyên tử.
Giáo sư Links nói rằng ký ức ñó từ
thế chiến thứ hai tạo nên “sự nhạy
cảm tâm lý” ñối với những tổn thất
mà phóng xạ gây ra.
Lễ kỷ niệm lần thứ 25 vụ cháy nổ phá
explosion and fire that destroyed a
reactor at Chernobyl in Ukraine was
in April.
The nineteen eighty-six event was
the world’s worst accident in the
nuclear power industry.
A new United Nations report says
more than six thousand cases of
thyroid cancer have been found.
These are in people who were
children in affected areas of Belarus,
Russia and Ukraine.
The report says that by two thousand
five the cancers had resulted in
fifteen deaths.
The cancers were largely caused by
drinking contaminated milk.
The milk came from cows that ate
grass where radioactive material had
fallen.
For VOA Special English I’m Alex
Villarreal.
To get the latest updates, go to
voaspecialenglish.com.
hủy lò phản ứng ở nhà máy ñiện hạt
nhân Cherbobyl ở Ukraine ñã diễn ra
vào tháng tư.
Sự kiện năm 1986 là tai nạn tồi tệ
nhất trong lịch sử ngành ñiện hạt
nhân.
Một báo cáo mới ñây của Hoa Kỳ cho
thấy hơn 6000 trường hợp ung thư
tuyến giáp ñã ñược tìm thấy.
ðó là những người dân ñã từng là
những ñúa trẻ sống trong những khu
vực bị ảnh hưởng của Belarus, Nga,
và Ukraine.
Báo cáo nói rằng tính ñến năm 2005,
15 người ñã chết vì ung thư
Các chứng bệnh ung thư lan truyền
trên diện rộng vì người dân uống sữa
ñã bị nhiễm ñộc.
Sữa ñược lấy từ những con cừu ăn cỏ
ở những nơi bị ảnh hưởng chất phóng
xạ.
Chương trình tiếng Anh ñặc biệt của
ñài VOA, tôi là Alex Villarreal.
ðể cập nhật những tin tức mới nhất,
hãy vào trang voaspecialenglish.com

 

Related Posts

You cannot copy content of this page

Call Now Button