Enter your keyword

Blog

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 5

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 5

Comparing American and
Chinese Parents
I’m Mario Ritter with the VOA
Special English Education Report.
Some American parents might
think their children need better
educations to compete with China
and other countries.
But how much do the parents
themselves need to change?
So sánh cách giáo dục con cái của
các bậc cha mẹ người Mỹ và người
Hoa
Tôi là Mario Ritter với bản tin về giáo
dục trong chương trình tiếng Anh ñặc
biệt của ñài VOA.
Một số bà mẹ người Mỹ có thể nghĩ
rằng con cái của họ cần sự giáo dục tốt
hơn ñể cạnh tranh với Trung Quốc và
các quốc gia khác.
Nhưng các bậc cha mẹ cần phải thay
ñổi bản thân họ bao nhiêu mới là ñủ?
A new book called “Battle Hymn
of the Tiger Mother” by Amy Chua
has caused a debate about cultural
differences in parenting.
Ms. Chua is a professor at the Yale
Law School in New Haven,
Connecticut, and the mother of two
daughters.
She was raised in the American
Midwest by immigrant Chinese
parents.
In the Chinese culture, the tiger
represents strength and power.
In her book, Ms. Chua writes about
how she demanded excellence from
her daughters.
For example, she threatened to burn
her daughter’s stuffed animals
unless she played a piece of music
perfectly.
She would insult her daughters if
they failed to meet her
expectations.
Một cuốn sách mới có tên “Battle
Hymn of the Tiger Mother” (Chiến ca
của Mẹ Hổ) của Amy Chua ñã gây nên
cuộc tranh cãi về sự khác biệt về văn
hóa trong cách dạy dỗ con cái.
Bà Chua là giáo sư Luật ở ñại học
Yale, New Haven, bang Connecticut,
và là mẹ của hai cô con gái.
Bà ñược nuôi dạy bởi cha mẹ nhập cư
người Hoa và lớn lên ở miền Trung
Tây nước Mỹ.
Trong văn hóa Trung Hoa, “hổ” tượng
trưng cho sức mạnh và quyền lực.
Trong cuốn sách của mình, bà Chua
viết về cách bà ñòi hỏi sự xuất sắc từ
các cô con gái của mình
Ví như bà dọa ñốt thú nhồi bông của
con gái khi cô bé không chơi ñược bản
nhạc một cách hoàn hảo.
Bà sẽ chửi mắng con gái mình nếu
chúng không ñáp ứng ñược kỳ vọng
của mẹ.
Ms. Chua says she had a clear list
of what her daughters, Sophia and
Louisa, were not permitted to do.
They could not attend a sleepover,
have a play date, watch TV or play
computer games, be in a school
play or get any grade less than an
A.
Many people have criticized Amy
Chua.
Some say her parenting methods
were abusive.
She even admits that her husband,
who is not Chinese, sometimes
objected to her parenting style.
But she says that was the way her
parents raised her and her three
sisters.
Ms. Chua makes fun of her own
extreme style of parenting.
She says she eased some of the
Bà Chua nói bà có một danh sách rõ
ràng những ñiều mà hai cô con gái,
Sophia và Louisa, không ñược phép
làm.
Chúng không ñược ngủ qua ñêm ở nơi
không phải nhà mình, không ñược tự
do lựa chọn bạn bè, không ñược xem
ti-vi hay chơi game, không ñược tự do
lựa chọn các hoạt ñộng ngoại khóa ở
trường, ñiểm số các môn học không
ñược dưới A.
Nhiều người ñã chỉ trích Amy Chua.
Một số người nói phương pháp dạy dỗ
của bà là ngược ñãi.
Bà thậm chí thú nhận rằng chồng mình,
không phải là người Hoa, ñôi khi cũng
phản ñối bà cách dạy con theo cách ñó.
Nhưng bà nói ñó là cách mà cha mẹ
của bà ñã nuôi dạy bà và ba chị em gái.
Bà Chua nói một cách hài hước về cách
dạy con khắc nghiệt của riêng mình.
Bà nói bà ñã giảm bớt một chút áp lực
pressure after her younger daughter
rebelled and shouted “I hate my
life! I hate you!”
Ms. Chua says she decided to
retreat when it seemed like there
was a risk that she might lose her
daughter.
But she also says American parents
often have low expectations of their
children’s abilities.
She says: “One of the biggest
differences I see between Western
and Chinese parents is that Chinese
parents assume strength rather than
fragility.”
Stacy DeBroff has written four
books on parenting.
She says the debate over Ms.
Chua’s book has to do with two
questions.
What does it mean to be a
successful parent, and what does it
mean to be a successful child?
sau khi con gái út của mình chống ñối
và hét lên “Con ghét cuộc sống của
mình! Con ghét mẹ!”
Bà Chua nói bà quyết ñịnh thả lỏng khi
nhận thấy nguy cơ bà có thể mất con
gái mình.
Nhưng bà cũng nói các bậc cha mẹ
người Mỹ thường không kỳ vọng nhiều
vào năng lực của con cái họ
Bà nói: “Một trong những khác biệt lớn
nhất mà tôi thấy giữa các bậc cha mẹ
phương Tây và Trung Quốc là cha mẹ
người Hoa lựa chọn sức mạnh hơn là
sự mềm mỏng.”
Stacy DeBroff ñã viết bốn cuốn sách về
giáo dục con cái.
Bà nói rằng cuộc tranh luận về cuốn
sách của bà Chua ñặt ra hai câu hỏi.
Như thế nào thì có nghĩa là một bậc
cha mẹ thành công, và thế nào là một
ñứa trẻ thành công?
Ms. DeBroff says Amy Chua’s
parenting style is not limited to
Chinese families.
She says it represents a traditional
way of parenting among
immigrants seeking a better future
for their children.
But she also sees a risk.
When children have no time to be
social or to follow their own
interests, they might not develop
other skills that they need to
succeed in life.
Stacey DeBroff advises parents to
develop their own style of
parenting and not just repeat the
way they were raised.
And that’s the VOA Special
English Education Report.
What are your thoughts about
parenting styles and cultural
Bà DeBroff nói cách dạy con của Amy
Chua không chỉ giới hạn trong các gia
ñình Trung Quốc.
Bà nói nó ñại diện cho cách dạy con
truyền thống của những người nhập cư
tìm kiếm một tương lai tốt hơn cho con
cái của mình.
Nhưng bà cũng thấy có sự rủi ro trong
ñó.
Khi những ñứa trẻ không có thời gian
hòa ñồng vào các hoạt ñộng xã hội
hoặc theo ñuổi sở thích riêng, chúng sẽ
khó phát triển ñược các kĩ năng khác
cần thiết ñể thành công trong cuộc
sống.
Stacey DeBroff khuyên các bậc cha mẹ
hãy phát triển cách giáo dục con cái
của riêng mình và không chỉ lặp lại
cách mà chính họ ñã ñược nuôi dạy.
Và ñây là bản tin giáo dục trong
chương trình tiếng Anh ñặc biệt của ñài
VOA.
Quan ñiểm của bạn về phương pháp
nuôi dạy con cái và sự khác biệt văn
differences?
Tell us at voaspecialenglish.com or
on Facebook at VOA Learning
English.
For VOA Special English, I’m
Mario Ritter.
hóa như thế nào?
Hãy chia sẻ với chúng tôi trên trang
voaspecialenglish.com hoặc trên
Facebook ở ñịa chỉ VOA Learning
English.
Chương trình tiếng Anh ñặc biệt của
ñài VOA, tôi là Mario Ritter.

 

Related Posts

You cannot copy content of this page

Call Now Button