Enter your keyword

Blog

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 6

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 6

Using Computer Games to
Support Democracy and Conflict
Resolution
Video games can be fun to play.
They also can teach people how to
settle conflicts peacefully.
This is a video game called Food
Force.
It can be downloaded from the Web
site of the World Food Program.
The group’s Jennifer Parmalee says
the game shows children the
Dùng computer game ñể ủng hộ
dân chủ và giải quyết xung ñột
Chơi video-game có thể rất thú vị.
Chúng có thể dạy cho người chơi
cách hòa giải xung ñột một cách hòa
bình.
ðây là video-game có tên gọi Food
Force.
Nó có thể ñược download từ trang
Web của Chương trình thực phẩm
toàn cầu.
Nhóm của Jennifer Parmalee nói rằng
game này chỉ cho trẻ em thấy sự khó
difficulty of getting food to areas of
conflict.
JENNIFER PARMALEE: It helps
them feel like they can be part of a
solution. Thats something
empowering and fun for them.
Another video game is called A
Force More Powerful.
It takes place in a city similar to
Belgrade in the former Yugoslavia.
Ivan Marovic designed the game.
Ten years ago, he organized protests
against Yugoslav President Slobodan
Milosevic.
The president resigned after disputed
election results in two thousand.
He was arrested on war crimes
charges, but died before his trial was
completed.
khăn khi vận chuyển thức ăn ñến
những vùng xảy ra tranh chấp xung
ñột.
Nó giúp người chơi cảm thấy họ là
một phần của giải pháp. Nó mang lại
cho họ cảm giác thích thú và ñược
nắm quyền.
Một video-game khác có tên gọi là A
Force More Powerful.
Bối cảnh là một thành phố tương tự
như Belgrade ở liên bang Nam Tư
trước ñây.
Ivan Marovic là người thiết kế game
này.
Mười năm trước ñây, ông từng tổ
chức các cuộc biểu tình chống lại
tổng thống người Nam Tư Slobodan
Milosevic.
Vị tổng thống này ñã từ chức sau kết
quả bầu cử gây tranh cãi vào năm
2000.
Ông bị bắt vì cáo buộc tội ác chiến
tranh, nhưng ñã chết trước khi vụ xét
xử kết thúc.
Marovic says his game shows non
violent ways to help remove
oppressive governments.
IVAN MAROVIC: Like strikes,
boycotts, civil disobedience, street
protests, in order to force the regime
to either concede or to step down.
Marovic says another goal is to win
public support.
He says the goal is to win the loyalty
of people who support the
government.
Another goal is to keep up the
interest of your current supporters.
This game deals with the situation in
Darfur, Sudan.
The conflict in Darfur has displaced
three million people.
A Web site called Second Life was
used to create the Darfur video game.
Marovic nói rằng game của ông chỉ ra
những cách phi bạo lực ñể góp phần
dỡ bỏ chính quyền ñàn áp.
Giống như các cuộc bãi công, bài
xích, bất tuân luật pháp, biểu tình
ñường phố nhằm gây sức ép buộc thể
chế cầm quyền nhượng bộ hoặc giải
thể.
Marovic nói một mục ñích khác là
phải thắng ñược sự ủng hộ của công
chúng.
Ông nói mục ñích hướng tới là chiến
thắng ñược sự trung thành của những
người dân ủng hộ chính quyền.
Một mục ñích khác là duy trì ñược sự
quan tâm chú ý của những người ủng
hộ hiện tại.
Game này ñề cập ñến tình hình ở
Danfur, Sudan.
Xung ñột ở Danfur ñã khiến ba triệu
người phải di tản khỏi chỗ ở.
Một trang web có tên Second Life ñã
ñược sủ dụng ñể tạo ra game video
Darfur.
Players can build their own make
believe world and contact others
through voice and text messages.
Scott Sechser works for Linden
Labs, which created Second Life.
He says the game lets players come
in and see what is taking place in
Darfur, listen to a family which left
Darfur and is now in a refugee camp.
The Second Life Web site is able to
change text messages in English to
other languages.
Sechser says he has communicated
with people from around the world.
Other parts of Second Life help to
support democracy and conflict
resolution.
They include a courtroom where
people can learn about legal systems
Người chơi có thể xây dựng thế giới
theo niềm tin của riêng mình và liên
hệ với các thế giới khác thông qua
giao tiếp giọng nói (voice) và thông
ñiệp văn bản.
Scott Sechser làm việc cho Linden
Labs, công ty sáng tạo ra Second
Life.
Ông nói game này cho phép người
chơi tham gia và xem chuyện gì ñang
diễn ra ở Darfur, nghe chuyện một
gia ñình ñã dời bỏ khỏi Danfur và
hiện tại ñang ở trong một trại tị nạn.
Trang web The Second Life có thể
chuyển ñổi thông ñiệp văn bản từ
tiếng Anh sang các ngôn ngữ khác.
Sechser nói ông ñã trò chuyện với
nhiều người từ khắp các nơi trên thế
giới.
Các phần khác của Second Life hỗ trợ
ủng hộ dân chủ và giải quyết xung
ñột.
Chúng bao gồm một phòng xử án nơi
mọi người có thể tìm hiểu về hệ thống
in a democracy. I’m Bob Doughty. pháp luật trong một thể chế dân chủ.
Tôi là Bob Doughty.

 

Related Posts

You cannot copy content of this page

Call Now Button