Enter your keyword

Blog

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 7

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 7

New York City Celebrates Its
400th Anniversary
It is hard to believe that New York
City was once a small Dutch
settlement.
An old document shows that Dutch
settlers did, in fact, pay for this land.
The document can be seen at the
citys South Street Seaport Museum.
Martin Berense is head of the
Netherlands National Archives.
Thành phố New York tổ chức kỉ
niệm 400 năm tuổi
Thật khó tin rằng thành phố New York
trước ñây là một khu ñịnh cư nhỏ của
người Hà Lan.
Một văn bản cổ cho thấy những người
ñịnh cư Hà Lan thực sự ñã ở ñây và
thực tế là ñã bỏ tiền ra mua vùng ñất
này.
Mọi người có thể xem văn bản này ở
bảo tàng South Street Seaport.
Martin Berense là giám ñốc cục văn
thư quốc gia Hà Lan.
He says the letter tells about a ship
arriving in Amsterdam.
The ship’s operator said, The
settlement is going well. And, we
bought the island of Manhattan for
sixty guilders.
The letter is on loan for New Yorks
four hundredth anniversary.
Berendse says the letter tells about
the settlement, which became New
York.
The museum also has a map of the
settlement.
Another map shows just how small
Manhattan was.
That changed when Britain took
control.
Historian Barry Lewis says the
British filled in part of the East River
with waste because more land was
needed.
BARRY LEWIS: We had only about
one hundred thousand people at the
Ông nói bức thư nói về một chuyến tàu
cập cảng Amsterdam.
Nhân viên vận hành tàu nói, việc ñịnh
cư ñang tiến triển tốt. Và, chúng tôi ñã
mua ñảo Manhattan với giá 60 gunñơn
(tiền Hà Lan).
Bức thư ñang ñược cho mượn ñể phục
vụ cho lễ kỉ niệm 400 năm thành phố
New York.
Berendse nói rằng bức thư ñề cập ñến
khu ñịnh cư mà sau này trở thành New
York.
Bảo tàng cũng có một bản ñồ của khu
ñịnh cư.
Một bản ñồ khác cho thấy mức ñộ nhỏ
bé của Manhattan trước ñây.
ðiều này ñã thay ñổi khi Anh Quốc
nắm quyền kiểm soát.
Nhà sử học Barry Lewis nói rằng người
Anh ñã lấp ñầy một phần sông ðông
bằng rác thải vì họ cần nhiều ñất hơn.
BARRY LEWIS: Chúng ta chỉ có
khoảng 100 nghìn người vào ñầu thế kỷ
19.
beginning of the nineteenth century.
By 1875, the population of
Manhattan is over one million
people.
By 1910, over two million people are
living in Manhattan Island.
The Brooklyn Bridge was built in
eighteen eighty-three so people could
move to Long Island, where land was
less costly.
Lewis says people crossed the East
River by carriage or boat. Or they
walked across the bridge.
He says New York underground
trains led to the development of land
in areas far from the center of the
city.
Many businesses needed to be in
Manhattan.
So developers started building up,
creating the skyscraper.
BARRY LEWIS: People were afraid
it would fall down in the first
ðến năm 1875, dân số của Manhattan
là trên 1 triệu người.
ðến năm 1910, hơn 2 triệu người ñang
sống ở ñảo Manhattan.
Cầu Brooklyn ñược xây dựng năm
1883 vì thế người dân có thể chuyển
ñến Long Island, nơi ñất ñai ít ñắt ñỏ
hơn.
Lewis nói rằng người dân ñi qua sông
ðông bằng xe ngựa hoặc thuyền. Hoặc
họ ñi bộ qua cầu
Ông nói tàu ñiện ngầm New York dẫn
ñến sự mở rộng ñất ñai ra xa trung tâm
thành phố.
Nhiều hoạt ñộng kinh doanh thương
mại cần diễn ra ở Manhattan.
Vì vậy, những nhà phát triển bắt ñầu
phát triển xây dựng, tạo ra các tòa nhà
chọc trời.
Mọi người lo sợ tòa nhà sẽ ñổ sụp
trong cơn gió bão ñầu tiên
windstorm.
And anyone who had property in the
commercial buildings next to it, they
were terrified that no one would rent
in their buildings because that thing
was next door.
But more and more skyscrapers were
built. Each one was higher than the
next.
Lewis says the big reason for so
many skyscrapers were money.
He says New York was built by
investments in land.
That is not why everything was built.
Some structures have improved the
look of the city.
Two examples are the Washington
Square Arch and the Guggenheim
Museum.
But money is still important on the
island that began as a trading center
four centuries ago.
Và bất cứ ai có bất ñộng sản trong các
tòa nhà thương mại kế bên cạnh, họ
cũng lo sợ rằng không ai sẽ thuê ở
trong các tòa nhà của mình vì nhà chọc
trời ñó ở ngay liền kề.
Nhưng ngày càng có nhiều hơn các tòa
nhà chọc trời ñược xây dựng. Cái sau
cao hơn cái trước.
Lewis nói lý do lớn cho việc xây dựng
nhiều tòa nhà chọc trời là tiền.
Ông nói New York ñã ñược xây dựng
bởi những khoản ñầu tư vào ñất ñai.
ðó không phải là lí do duy nhất ñể
người ta xây dựng mọi thứ.
Một số công trình ñã cải thiện diện mạo
của thành phố.
Hai ví dụ trong số ñó là cổng vòm công
viên Washington Square và bảo tàng
Guggenheim.
Nhưng tiền vẫn rất quan trọng trên ñảo
khi nơi ñây bắt ñầu trở thành trung tâm
thương mại 400 năm trước.
The area the Dutch settled is now
Wall Street, the world’s financial
capital.
I’m Steve Ember.
Khu vực người Hà Lan ñịnh cư giờ ñây
là phố Wall, trung tâm tài chính của thế
giới.
Tôi là Steve Ember.

 

Related Posts

You cannot copy content of this page

Call Now Button