Enter your keyword

Blog

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 8

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 8

 

 

Unwrapping the Genetic Secrets of
a Chocolate Bar
I’m Mario Ritter with the VOA
Special English Agriculture Report.
Cacao or cocoa trees grow in hot,
rainy areas of Africa, Asia and
Central and South America.
Their beans are used to make cocoa
powder, cocoa butter, and of course
chocolate.
There are five to six million growers,
maybe more.
Khám phá bí mật nguồn gốc của
thỏi sôcôla
Tôi là Mario Ritter với bản tin Nông
nghiệp trong chương trình tiếng Anh
ñặc biệt của ñài VOA.
Cacao hay cây cacao mọc ở những
vùng mưa nhiều, khí hậu nóng ở
Châu Phi, Châu Á, Trung và Nam
Mỹ.
Hạt của chúng ñược sử dụng ñể làm
bột cacao, bơ cacao và tất nhiên là cả
sôcôla nữa
Có năm ñến sáu nghìn người trồng
cacao, hoặc nhiều hơn.
Many are poor family farmers with
only a few hectares.
West Africa produces more than half
of all cocoa beans.
Ivory Coast leads the world in
production, followed by its neighbor
Ghana.
The trees are usually in their fifth
year when they start to grow the pods
that contain the beans.
The trees produce the most pods
when they are ten, but they are still
productive long after that.
Workers use large knives to cut the
lower pods and long tools to remove
pods from high on the trees.
Later they break open the pods to
remove the beans.
A half-gram of chocolate requires
about four hundred beans.
The World Cocoa Foundation says
an average pod contains twenty to
fifty beans.
And experts say growers may lose
Rất nhiều trong số ñó là những nông
dân nghèo chỉ có vài hecta ñất trồng.
Vùng Tây Phi sản xuất hơn một nửa
tổng số hạt cacao.
Bờ Biển Ngà dẫn ñầu thế giới về sản
xuất, tiếp sau ñó là nước láng giềng
Ghana.
Các cây cacao thường ñược 5 năm
tuổi khi chúng bắt ñầu có quả, trong
ñó chứa hạt.
Cây cho ra nhiều quả nhất khi ñược
10 năm tuổi, nhưng cho năng suất cao
nhiều năm sau ñó.
Công nhân sử dụng dao lớn ñể cắt các
quả dưới thấp và dụng cụ dài ñể lấy
các quả mọc trên cao.
Sau ñó họ ñập vỡ quả và lấy hạt.
1/2 gram sôcôla tương ñương khoảng
400 hạt cacao.
Theo Tổ chức Cacao thế giới, trung
bình một quả cacao bao gồm 20 ñến
50 hạt.
Các chuyên gia nói rằng những người
perhaps one-third of their harvest to
diseases and insects.
But now scientists have genetic maps
of two kinds of cocoa trees.
These genomes are mostly complete
and could lead scientists to new ways
to increase production and prevent
disease.
Mapping genes is the first step to
understanding an organism.
Next comes learning the job of each
gene.
The American food company Mars
took the lead in paying for mapping
the genes of the Forastero cocoa tree.
The Forastero provides eighty to
ninety percent of the world’s cocoa
beans.
Mars depends on those beans for its
M&Ms and other chocolate candies.
The company’s research partners
included several universities and the
trồng cacao có thể phải mất 1/3 vụ
thu hoạch vì cây bị bệnh hoặc côn
trùng phá hoại.
Nhưng giờ ñây các nhà khoa học ñã
có bản ñồ gen của hai loại cây cacao.
Những bộ gen này gần như hoàn
thiện và dẫn dắt các nhà khoa học tới
những phương pháp mới nhằm tăng
năng suất và khả năng chống ñỡ bệnh
tật.
Lập bản ñồ gen là bước ñầu tiên ñể
hiểu ñược về một cấu trúc sinh học.
Bước tiếp theo là nghiên cứu chức
năng của từng gen.
Công ty thực phẩm Mars của Mỹ ñã
dẫn ñầu trong việc chi trả cho hoạt
ñộng lập bản ñồ gen cho cây cacao
Forastero
Cây Forastero cung cấp 80% ñến 90&
số lượng hạt cacao của thế giới.
Mars phụ thuộc vào nguồn hạt cacao
ñó ñể làm ra sản phẩm kẹo M&M và
các loại kẹo sôcôla khác.
ðối tác nghiên cứu của công ty bao
gồm một số trường ñại học và Cục
United States Department of
Agriculture.
The average West African cocoa
farmer produces about four hundred
kilos of beans per hectare.
But Howard-Yana Shapiro, head of
plant science and external research at
Mars, thinks that science could
greatly increase the yield.
A competitor of Mars, Hershey’s,
supported the gene mapping of the
Criollo, a far less common cacao
tree.
Cirad, a French government research
center led scientists from six
countries in creating that genome.
We’ll talk more about the cocoa
industry next week, when we look at
efforts to help child laborers in Ivory
Coast and Ghana.
For VOA Special English I’m Mario
Nông Nghiệp Hoa Kỳ.
Trung bình nông dân trồng cacao ở
Tây Phi sản xuất ra khoảng 400 ki lô
hạt trên 1 hecta.
Nhưng Howard-Yana Shapiro, giám
ñốc trung tâm nghiên cứu khoa học
cây trồng và nghiên cứu ngoại vi ở
Mars, cho rằng khoa học có thể gia
tăng ñáng kể sản lượng cây trồng.
ðối thủ cạnh tranh của Mars,
Hershey’s, hỗ trợ cho việc lập bản ñồ
gen của Criollo, một giống cây cacao
ít phổ biến hơn rất nhiều.
Cirad, một trung tâm nghiên cứu của
chính phủ Pháp, ñã dẫn dắt nhiều nhà
khoa học từ 6 quốc gia tham gia thiết
lập bộ gen ñó.
Chúng ta sẽ ñề cập nhiều hơn ñến
ngành công nghiệp cacao vào tuần
tới, và sẽ xem các nỗ lực giúp ñỡ lao
ñộng trẻ em ở Bờ Biển Ngà và
Ghana.
Tôi là Mario Ritter trong chương
trình tiếng Anh ñặc biệt của ñài VOA.
Ritter. You can read and listen to our
reports at voaspecialenglish.com.
Bạn có thể ñọc và nghe các bản tin
của chúng tôi trên trang
voaspecialenglish.com

 

Related Posts

You cannot copy content of this page

Call Now Button