Enter your keyword

Blog

Những cấu trúc ngữ pháp quan trọng nhất trong đề thi IELTS cần nắm chắc

Những cấu trúc ngữ pháp quan trọng nhất trong đề thi IELTS cần nắm chắc

1. Kỳ thi IELTS là gì?

IELTS là viết tắt của International English Language Testing System, là một trong những kỳ thi đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh của người học được công nhận rộng rãi nhất trên thế giới. IELTS được phát triển bởi các tổ chức Cambridge Assessment English, IDP: IELTS Australia và British Council.

IELTS có nhiều loại bài kiểm tra nhưng phổ biến nhất là IELTS Academic và IELTS General Training. IELTS Academic được thiết kế cho những người học muốn du học hoặc tham gia vào các chương trình học thuật, trong khi IELTS General Training phù hợp cho những người muốn định cư hoặc học tập ở một quốc gia nói tiếng Anh.

IELTS được chấm theo thang điểm từ 0 đến 9 và điểm số của mỗi phần thi được trung bình để tính tổng điểm IELTS. Điểm số IELTS càng cao thì khả năng sử dụng tiếng Anh của người học càng tốt.

2. Chứng chỉ IELTS

Chứng chỉ IELTS là một giấy chứng nhận cho biết người học đã hoàn thành kỳ thi IELTS và đạt được mức độ thành thạo tiếng Anh tương ứng với điểm số của mình. Chứng chỉ IELTS được công nhận rộng rãi và có giá trị trong nhiều lĩnh vực như du học, xin việc làm, định cư và nghiên cứu khoa học.

3. Tầm quan trọng của ngữ pháp khi luyện thi IELTS

Nắm chắc ngữ pháp là yếu tố rất quan trọng trong kỳ thi IELTS. Trong mỗi kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết, kiến thức ngữ pháp đóng vai trò quan trọng để hiểu và sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và đầy đủ.

Trong phần Thi viết, người học cần phải hiểu rõ cấu trúc câu, từ vựng và ngữ pháp để viết đúng và chính xác. Trong phần Thi đọc, kỹ năng đọc và hiểu nội dung bài đọc phụ thuộc rất nhiều vào việc hiểu được ngữ pháp của các câu trong đoạn văn. Trong phần Thi nghe, việc nghe và hiểu được ý nghĩa của các câu trong bài đối thoại hoặc tin tức phụ thuộc rất nhiều vào khả năng hiểu ngữ pháp của người học.

Do đó, để đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS, người học cần phải có kiến thức vững chắc về ngữ pháp tiếng Anh. Nếu thiếu kiến thức này, người học sẽ khó có thể hiểu và sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và đầy đủ.

Xem thêm: Danh sách những từ vựng FORMAL thay thế cho từ INFORMAL phổ biến

4. Những cấu trúc ngữ pháp quan trọng trong đề thi IELTS bạn cần nắm chắc

Dưới đây là một số cấu trúc ngữ pháp quan trọng trong kỳ thi IELTS, cùng với diễn giải, công thức và ví dụ.

 1. Cấu trúc “Conditionals” (Câu điều kiện)
 • Diễn giải: Cấu trúc này được sử dụng để diễn tả điều kiện và kết quả có thể xảy ra nếu điều kiện được đáp ứng hoặc không đáp ứng.
 • Công thức:
  • Conditional Type 1 (Câu điều kiện loại 1): If + S + V (present simple), S + will + V (infinitive)
  • Conditional Type 2 (Câu điều kiện loại 2): If + S + V (past simple), S + would + V (infinitive)
  • Conditional Type 3 (Câu điều kiện loại 3): If + S + had + V3 (past participle), S + would have + V3 (past participle)
 • Ví dụ:
  • Conditional Type 1: If I have time, I will go to the cinema.
  • Conditional Type 2: If I had a car, I would travel more often.
  • Conditional Type 3: If I had studied harder, I would have passed the exam.
 1. Cấu trúc “Passive Voice” (Dạng bị động)
 • Diễn giải: Cấu trúc này được sử dụng khi muốn nhấn mạnh đến hành động được thực hiện đối với chủ thể hoặc khi chủ ngữ của câu không quan trọng.
 • Công thức: S + to be + V3 (past participle)
 • Ví dụ: The book was written by J.K. Rowling.
 1. Cấu trúc “Relative Clauses” (Mệnh đề quan hệ)
 • Diễn giải: Cấu trúc này được sử dụng để mô tả một danh từ hoặc chủ từ và liên kết chúng với một mệnh đề khác để cung cấp thông tin chi tiết hơn về chủ thể hoặc đồ vật đó.
 • Công thức: S + relative pronoun (who, whom, whose, which, that) + V
 • Ví dụ: The man who is sitting over there is my uncle.
 1. Cấu trúc “Modal Verbs” (Động từ khiếm khuyết)
 • Diễn giải: Cấu trúc này được sử dụng để diễn tả khả năng, lời khuyên, yêu cầu, xin phép, sự cho phép, v.v.
 • Công thức: Modal verb (can, could, may, might, should, would, must) + V (infinitive)
 • Ví dụ: You should study harder if you want to pass the exam.
 1. Cấu trúc “Gerunds and Infinitives” (Dạng V-ing và to-infinitive)
 • Diễn giải: Cấu trúc này được sử dụng để diễn tả hành động hoặc sự việc đang diễn ra, hoặc đưa ra lời khuyên, quyết định, ước muốn v.v.
 • Công thức:
  • To-infinitive: S + V (infinitive) + O / S + modal verb + V (infinitive) + O
  • Gerunds (V-ing): S + V (gerund) + O / S + preposition + V (gerund)
 • Ví dụ:
  • To-infinitive: I want to learn English / She should study harder to improve her grades.
  • Gerunds: I enjoy swimming in the ocean / He is good at playing football.
 1. Cấu trúc “Comparatives and Superlatives” (So sánh hơn và so sánh nhất)
 • Diễn giải: Cấu trúc này được sử dụng để so sánh hai hoặc nhiều đối tượng với nhau.
 • Công thức:
  • Comparatives: S + V (base form) + comparative adjective + than + O
  • Superlatives: S + V (base form) + the + superlative adjective + N
 • Ví dụ:
  • Comparatives: English is easier than Chinese / This book is more interesting than the other one.
  • Superlatives: She is the tallest girl in the class / This is the best restaurant in town.
 1. Cấu trúc “Phrasal Verbs” (Động từ kèm giới từ)
 • Diễn giải: Cấu trúc này được sử dụng để diễn tả một hành động hoặc sự việc bằng cách kết hợp một động từ với một giới từ.
 • Công thức: S + phrasal verb + O / S + O + phrasal verb
 • Ví dụ: I need to look up the definition of this word / She ran into an old friend at the supermarket.

Chú ý rằng, điểm mạnh của thí sinh khi làm một bài thi IELTS không phải chỉ nằm ở khả năng sử dụng các cấu trúc ngữ pháp, mà còn ở khả năng sử dụng các cấu trúc đó một cách chính xác và tự nhiên để diễn đạt ý tưởng của mình. Do đó, người học cần phải thực hành sử dụng các cấu trúc này trong các bài tập và thực tế để trở nên thành thạo hơn.

Related Posts

You cannot copy content of this page

Call Now Button