Enter your keyword

Blog

Chuyên đề ngữ pháp về Đại Từ Bất Định (Indefinite Pronouns) trong tiếng Anh

Chuyên đề ngữ pháp về Đại Từ Bất Định (Indefinite Pronouns) trong tiếng Anh

Đại từ bất định Nghĩa Ví dụ
Somebody Ai đó, người nào đó Somebody knocked on the door.
Something Cái gì đó, vật gì đó I found something interesting in the park.
Somewhere Nơi nào đó, đâu đó Let’s go somewhere we’ve never been before.
Anybody Bất cứ ai nào, một ai đó Does anybody know the answer to this question?
Anything Bất cứ thứ gì, một cái gì đó Can you lend me anything to read?
Anywhere Bất cứ nơi đâu, một nơi nào đó I’d love to go anywhere for my vacation.
Nobody Không ai, không một ai Nobody showed up to the party.
Nothing Không có gì, không một thứ gì There’s nothing in the fridge to eat.
Nowhere Không có nơi nào, không đâu The book is nowhere to be found.

Trong tiếng Anh, có 3 loại đại từ bất định: somebody/someone/something/somewhere, anybody/anyone/anything/anywhere và nobody/no one/nothing/nowhere. Các từ đại từ này được sử dụng để chỉ người, vật hoặc nơi một cách không xác định.

 1. Somebody, Something, and Somewhere

a. Somebody/someone: Đại từ somebody/someone được sử dụng để chỉ một người nào đó, nhưng không xác định rõ ai.

Ví dụ:

 • Somebody is knocking on the door. (Có ai đó đang gõ cửa.)
 • I need somebody to help me with this heavy box. (Tôi cần có ai đó giúp tôi với cái hộp nặng này.)

b. Something: Đại từ something được sử dụng để chỉ một vật gì đó, nhưng không xác định rõ cái gì.

Ví dụ:

 • I smell something delicious in the kitchen. (Tôi ngửi thấy mùi gì đó thơm ngon ở trong nhà bếp.)
 • I think there is something wrong with my computer. (Tôi nghĩ rằng có vấn đề gì đó sai với máy tính của tôi.)

c. Somewhere: Đại từ somewhere được sử dụng để chỉ một nơi nào đó, nhưng không xác định rõ địa điểm cụ thể.

Ví dụ:

 • I left my keys somewhere in the house. (Tôi để quên chìa khóa ở đâu đó trong nhà.)
 • Let’s go somewhere quiet and have a chat. (Hãy đi đến một nơi yên tĩnh và trò chuyện.)
 1. Anybody, Anything, and Anywhere

a. Anybody/anyone: Đại từ anybody/anyone được sử dụng trong các câu phủ định hoặc câu hỏi để chỉ bất kỳ ai đó, không xác định rõ ai.

Ví dụ:

 • Does anybody know the answer to this question? (Có ai biết câu trả lời cho câu hỏi này không?)
 • I don’t think anyone can solve this problem. (Tôi không nghĩ ai có thể giải quyết vấn đề này.)

b. Anything: Đại từ anything được sử dụng trong các câu phủ định hoặc câu hỏi để chỉ bất kỳ vật gì đó, không xác định rõ cái gì.

Ví dụ:

 • Did you find anything interesting at the flea market? (Bạn đã tìm thấy gì đó thú vị ở chợ đồ cũ chưa?)

I don’t want anything to eat, I’m not hungry. (Tôi không muốn ăn gì cả, tôi không đói.)

c. Anywhere: Đại từ anywhere được sử dụng trong các câu phủ định hoặc câu hỏi để chỉ bất kỳ địa điểm nào, không xác định rõ nơi nào.

Ví dụ:

 • Is there anywhere you would like to go for vacation? (Có nơi nào bạn muốn đi nghỉ mát không?)
 • I can’t find my phone anywhere, I must have lost it. (Tôi không thể tìm thấy điện thoại của mình ở đâu cả, có lẽ tôi đã đánh mất nó.)
 1. Nobody, Nothing, and Nowhere

a. Nobody/no one: Đại từ nobody/no one được sử dụng trong các câu phủ định để chỉ không có ai, không xác định rõ ai.

Ví dụ:

 • Nobody came to the party, it was a total flop. (Không ai đến tiệc, nó thất bại hoàn toàn.)
 • No one knows what happened to him after he left. (Không ai biết điều gì đã xảy ra với anh ta sau khi anh ta ra đi.)

b. Nothing: Đại từ nothing được sử dụng trong các câu phủ định để chỉ không có gì, không xác định rõ cái gì.

Ví dụ:

 • There is nothing to worry about, everything will be fine. (Không có gì phải lo lắng cả, mọi thứ sẽ tốt đẹp.)
 • I looked in the fridge but there was nothing to eat. (Tôi kiểm tra trong tủ lạnh nhưng không có gì để ăn.)

c. Nowhere: Đại từ nowhere được sử dụng trong các câu phủ định để chỉ không có địa điểm nào, không xác định rõ nơi nào.

Ví dụ:

 • He searched everywhere but could find his lost wallet nowhere. (Anh ta tìm khắp nơi nhưng không thể tìm thấy chiếc ví bị mất ở đâu.)
 • We are going nowhere with this discussion, let’s move on to another topic. (Chúng ta không đạt được kết quả gì với cuộc thảo luận này, hãy chuyển sang chủ đề khác.)

Tổng kết:

Đại từ bất định (Indefinite Pronouns) là loại đại từ được sử dụng để chỉ người, vật hoặc địa điểm không được xác định rõ ràng. Có ba nhóm đại từ bất định chính là Somebody/Something/Somewhere, Anybody/Anything/Anywhere và Nobody/Nothing/Nowhere.

 • Somebody, something, somewhere: sử dụng trong câu khẳng định hoặc câu hỏi để chỉ người, vật hoặc địa điểm nào đó.
 • Anybody, anything, anywhere: sử dụng trong câu phủ định hoặc câu hỏi để chỉ bất kỳ ai, bất cứ thứ gì hoặc bất kỳ địa điểm nào.
 • Nobody, nothing, nowhere: sử dụng trong câu phủ định để chỉ không có ai, không có gì hoặc không có địa điểm nào.

Việc sử dụng đúng đại từ bất định là rất quan trọng để tránh nhầm lẫn và hiểu nhầm ý nghĩa của câu. Bằng cách nhìn xem đại từ bất định đó được sử dụng trong câu khẳng định hay câu phủ định, cũng như người hoặc vật hoặc địa điểm nào được đề cập đến, ta có thể hiểu rõ hơn ý nghĩa của câu.

 

Related Posts

You cannot copy content of this page

Call Now Button