Enter your keyword

Blog

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 1

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 1

 

Kỹ năng nghe là một trong những yếu tố quan trọng giúp bạn thành thạo tiếng Anh. Chúng ta sẽ khám phá cách luyện nghe tiếng Anh hiệu quả qua bản tin hàng ngày. Đây là phương pháp giúp bạn không chỉ cải thiện khả năng nghe mà còn cập nhật thông tin và mở rộng vốn từ vựng.

Lợi ích của việc luyện nghe qua bản tin

  • Cập nhật thông tin: Bản tin hàng ngày cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về thế giới, giúp bạn luôn nắm bắt được những sự kiện và xu hướng mới nhất.
  • Nội dung đa dạng: Từ chính trị, kinh tế đến giải trí, thể thao, các bản tin bao phủ nhiều lĩnh vực khác nhau, giúp bạn làm quen với nhiều chủ đề và từ vựng.
  • Phát triển kỹ năng ngôn ngữ: Nghe bản tin tiếng Anh giúp bạn cải thiện kỹ năng phát âm, ngữ điệu và hiểu biết về cấu trúc câu.

Các bước để luyện nghe tiếng Anh qua bản tin

  • Bước 1: Chọn nguồn tin uy tín

Để bắt đầu, bạn cần chọn các nguồn tin uy tín và chất lượng. Dưới đây là một số gợi ý:

BBC News: Trang tin tức nổi tiếng với các bài báo và video chất lượng.

CNN: Một trong những đài truyền hình lớn nhất thế giới, cung cấp tin tức quốc tế đa dạng.

VOA Learning English: Chuyên trang học tiếng Anh với các bản tin dễ hiểu, tốc độ chậm.

  • Bước 2: Tập trung nghe

Mỗi ngày, hãy dành ít nhất 15 phút để nghe bản tin. Bắt đầu bằng việc chọn một đoạn ngắn, nghe đi nghe lại nhiều lần để nắm bắt thông tin và từ vựng. Đừng lo lắng nếu ban đầu bạn chưa hiểu hết, kiên nhẫn và sự đều đặn sẽ giúp bạn tiến bộ.

  • Bước 3: Ghi chép từ mới

Khi nghe, hãy chuẩn bị sổ tay và ghi lại các từ mới hoặc cụm từ mà bạn chưa biết. Tra cứu nghĩa và cách sử dụng của chúng sau khi nghe xong. Điều này không chỉ giúp bạn nhớ lâu mà còn cải thiện vốn từ vựng một cách hiệu quả.

Luyện nghe tiếng Anh qua bản tin hàng ngày là một phương pháp hiệu quả, giúp bạn cải thiện kỹ năng nghe, mở rộng vốn từ vựng và cập nhật thông tin một cách đồng thời.

Hãy cùng Focas luyện tập nhé!

Designing a Quake-Resistant
Building Starts at the Soil
I’m Alex Villarreal with the VOA
Special English Technology Report.
Builders in developing countries are
often not required to build strong
buildings.
So, when a disaster strikes, the
damage is often widespread.
Yet, Japan is one of the most
developed countries in the world.
Still, the March eleventh tsunami
waves destroyed more than fourteen
thousand buildings.
Brandy Cox is an assistant professor
of civil engineering at the University
Thiết kế một toà nhà chống động
đất cần bắt đầu từ việc nghiên cứu
đất
Tôi là Alex Villareal với bản tin về
công nghệ của chương trình tiếng
Anh đặc biệt của đài VOA.
Công nhân xây dựng ở các nước đang
phát triển thường không được yêu cầu
phải xây những toà nhà kiên cố.
Vì vậy, khi thiên tai xảy ra, sự tàn phá
thường rất lớn.
Tuy Nhật Bản là một trong những
quốc gia phát triển nhất trên thế giới.
Vậy nhưng trận sóng thần ngày 11
tháng 3 đã phá huỷ hơn 14 nghìn ngôi
nhà.
Brandy Cox là trợ lý giáo sư về kỹ
thuật xây dựng ở Đại học Arkansas.
of Arkansas.
He is also an earthquake expert with
an organization called Geotechnical
Extreme Events Reconnaissance, or
GEER.
The group studies major disasters.
Professor Cox says Japan has one of
the best building code systems in the
world.
However, he says, this earthquake
was huge, one of the top five
earthquakes in recorded history.
So anytime there is an earthquake
that large, there is going to be
damage.
The quake measured magnitude nine.
He says one thing many people don’t
understand is that building codes are
meant to prevent loss of life in
earthquakes.
That doesn’t mean that the buildings
won’t have major damage.
Mr. Cox says Japan has invested a
lot in seismic research and design
Ông ấy cũng là chuyên gia về động
đất với một tổ chức có tên gọi là
Geotechnical Extreme Events
Reconnaissance, (khảo sát các sự kiện
địa kĩ thuật cực đại) hay viết tắt là
GEER.
Nhóm này nghiên cứu các thảm hoạ
thiên tai lớn.
Giáo sư Cox nói rằng Nhật Bản sở
hữu một trong những hệ thống quy
chuẩn xây dựng tốt nhất trên thế giới.
Tuy vậy, ông cũng cho rằng trận động
đất này quá lớn, là một trong năm
trận động đất lớn nhất được ghi nhận
trong lịch sử.
Vì vậy bất cứ khi nào một trận động
đất lớn xảy ra cũng sẽ mang theo sự
tàn phá.
Trận động đất đo được đạt cấp độ 9.
Ông nói rằng một điều mà nhiều
người không hiểu là quy chuẩn xây
dựng có ý nghĩa trong việc ngăn chặn
thiệt hại về tính mạng trong các trận
động đất.
Điều này không có nghĩa là các toà
nhà không phải chịu những thiệt hại
lớn.
Ông Cox cho biết Nhật đã đầu tư khá
nhiều vào việc nghiên cứu địa chấn

 

since a magnitude seven point five
earthquake in Niigata in nineteen
sixty-four. That same year a nine
point two quake shook the American
state of Alaska.
He says those two earthquakes
opened up a lot of new research on
something called soil liquefaction.
Soil liquefaction is the process by
which the strength of stiffness of soil
is weakened by an event like the
shaking of an earthquake.
The soil begins to move like liquid.
Professor Cox says the first step to
designing an earthquake-resistant
building is to study the soil.
Then the structural engineers take
that information and decide the
details of the construction, such as, is
this going to be a steel structure?
Is it going to be reinforced concrete?
How will the framing of the building
be designed?
A team from Geotechnical Extreme
Events Reconnaissance is going to
Japan to examine the destruction.
và thiết kế kể từ một trận động đất 7,5
độ xảy ra tại Niigata vào năm 1964.
Cùng năm đó một trận động đất 9,2
độ làm rung chuyển bang Alaska của
Mĩ.
Ông ấy nói rằng hai trận động đất mở
ra hướng nghiên cứu mới về quá trình
hoá lỏng đất.
Hoá lỏng đất là quá trình trong đó độ
cứng của đất bị làm cho yếu đi bởi sự
rung lắc của trận động đất.
Đất bắt đầu chuyển động giống như
chất lỏng.
Giáo sư Cox nói rằng bước đầu tiên
để thiết kế một toà nhà có khả năng
chống động đất là nghiên cứu đất.
Sau đó các kỹ sư kết cấu sẽ sử dụng
các thông tin đó và quyết định chi tiết
của công trình, ví dụ như có sử dụng
kết cấu thép hay không?
Bê tông cốt thép có được sử dụng để
xây dựng hay không?
Cấu trúc khung của toà nhà sẽ được
thiết kế như thế nào?
Một đội khảo sát các sự kiện địa kĩ
thuật cực đại sẽ đến Nhật Bản để
kiểm tra sự tàn phá gây ra bởi trận
động đất.

 

Mr. Cox says they will also be
working on rebuilding efforts. They
want to make sure that schools,
hospitals, police and fire stations and
government buildings are rebuilt
well.
Mr. Cox and other members of
GEER went to Haiti after the
powerful earthquake last year, and
continue to work with Haitian
officials.
For VOA Special English, I’m Alex
Villarreal.
Ông Cox nói rằng họ cũng sẽ tham
gia các nỗ lực tái xây dựng. Họ muốn
đảm bảo rằng trường học, bệnh viện,
sở cảnh sát, trạm cứu hoả và các toà
nhà của chính phủ được tái xây dựng
tốt.
Ông Cox và các thành viên khác của
tổ chức GEER đã đến Haiti sau trận
động đất khủng khiếp năm ngoái, và
đang tiếp tục làm việc với các quan
chức Haiti.
Chương trình tiếng Anh đặc biệt của
đài VOA, tôi là Alex Villareal.

 

Related Posts

You cannot copy content of this page

Call Now Button