Enter your keyword

Blog

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 21

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 21

 

A Stock Market Big Enough to
Stretch Across the Atlantic
I’m Alex Villarreal with the VOA
Special English Economics Report.
A ten-billion-dollar deal aims to
create the world’s largest exchange
company.
The plan would combine the
operators of the New York Stock
Exchange and Germany’s Frankfurt
Stock Exchange.
The two companies, NYSE Euronext
and Deutsche Borse, announced the
Thị trường chứng khoán phát triển
ñủ mạnh vượt qua ðại Tây Dương.
Tôi là Alex Villarreal với bản tin
kinh tế trong chương trình tiếng Anh
ñặc biệt của ñài VOA.
Một thỏa thuận thương mại trị giá 10
tỷ ñô-la nhằm tạo ra một công ty giao
dịch lớn nhất thế giới.
Kế hoạch sẽ bao gồm việc kết hợp
hoạt ñộng của sàn giao dịch chứng
khoán New York và sàn Frankfurt
của ðức.
Hai công ty, NYSE Euronext và
Deutsche Borse ñã công bố thỏa
agreement in February.
Deutsche Borse shareholders would
own about sixty percent of the
combined group.
One thing it still needs is a name.
The new company would have
headquarters in Frankfurt and New
York City.
The New York Stock Exchange is the
world’s most famous stock market
and a symbol of American
capitalism.
Treasury Secretary Tim Geithner
says New York will remain at the
heart of the world’s financial system
for a long time to come.
But the exchange business has
changed in these days of high-speed
trading by computers in a globally
connected economy.
The Big Board now has to compete
with smaller exchanges.
Where stocks are traded has become
thuận này vào tháng hai.
Các cổ ñông của Deutsche Borse sẽ
sở hữu khoảng 60% tập ñoàn ñược
sát nhập.
ðiều còn lại là cần có một cái tên
Công ty mới sẽ có trụ sở ở Frankfurt
và New York City.
Sàn giao dịch New York là thị trường
chứng khoán nổi tiếng nhất thế giới
và là biểu tượng của tư bản Mỹ.
Bộ trưởng tài chính Tim Geithner nói
rằng New York sẽ tiếp tục duy trì là
trung tâm của hệ thống tài chính thế
giới trong thời gian dài sắp tới.
Nhưng giao dịch thương mại ngày
nay ñã thay ñổi trong thời buổi thông
thương nhanh chóng qua máy tính
trong nền kinh tế ñược kết nối toàn
cầu.
Sàn giao dịch lâu ñời và lớn nhất
nước Mỹ giờ ñây sẽ phải cạnh tranh
với các sàn giao dịch nhỏ hơn.
Giao dịch chứng khoán ở ñịa ñiểm
less important than how much those
trades cost.
NYSE Euronext and Deutsche Borse
had profits of almost four and a half
billion dollars last year.
They expect to save four hundred
million dollars a year by combining
their operations.
These savings could lower the cost of
stock orders.
But the size of the company could
raise concerns about competition in
the exchange industry.
The new company would also have
trading operations in Britain, France
and other European countries.
Stock trading and other financial
services would remain important to
the combined company.
But much of its income is expected to
come from trading complex financial
products called derivatives.
nào ñã trở nên ít quan trọng hơn là
giá trị giao dịch ñược thực hiện.
NYSE Euronext và Deutsche Borse
có lợi nhuận gần 4.5 tỷ ñô-la năm
ngoái.
Họ trông ñợi sẽ tiết kiệm ñược 400
triệu ñô-la thông qua sát nhập hoạt
ñộng.
Khoản tiết kiệm này có thể giúp giảm
chi phí thực hiện các lệnh khai báo
chứng khoán.
Nhưng quy mô của công ty có thể
làm gia tăng mối quan tâm ñến sự
cạnh tranh trong giao dịch thương
mại.
Công ty mới cũng sẽ có hoạt ñộng
thương mại ở Anh, Pháp và các quốc
gia Châu Âu khác.
Giao dịch chứng khoán và các dịch
vụ tài chính khác sẽ tiếp tục là trọng
tâm của công ty mới sát nhập.
Nhưng phần nhiều trong lợi tức của
công ty ñược trông ñợi ñến từ việc
kinh doanh các sản phẩm tài chính
tổng hợp là vốn phái sinh.
The deal requires approval by
American and European officials and
by shareholders.
Other exchange operators, like the
CME Group, could try to offer a
higher price for NYSE Euronext.
The CME Group, operator of the
Chicago Mercantile Exchange, is one
of the world’s largest traders of
derivatives.
Duncan Niederauer, chief executive
of NYSE Euronext, is expected to
keep that job in the new company.
He says combining with Deutsche
Borse will make the company more
competitive.
In February, the operators of the
London and Toronto stock exchanges
announced a deal to combine their
companies.
And in October the Singapore
Exchange offered to merge with
Thương vụ cần có sự tán ñồng của
các quan chức Châu Âu và Mỹ cũng
như các cổ ñông.
Các nhà ñiều hành giao dịch khác,
như tập ñoàn CME, có thể cố gắng
ñưa ra mức giá cao hơn cho NYSE
Euronext.
Tập ñoàn CME, nhà ñiều hành của
sàn giao dịch hàng hóa Chicago, một
trong những nhà kinh doanh vốn phái
sinh lớn nhất trên thế giới.
Duncan Niederauer, giám ñốc ñiều
hành NYSE Euronext, ñang trông ñợi
tiếp tục nắm giữ cương vị trong công
ty mới.
Ông nói rằng việc sát nhập với
Deutsche Borse sẽ gia tăng tính cạnh
tranh cho công ty.
Vào tháng hai, các nhà ñiều hành sàn
giao dịch chứng khoán London và
Toronto ñã thông báo thỏa thuận
thương mại sát nhập các công ty của
họ.
Vào tháng 10, sàn giao dịch
Singapore ñã ñề xuất [dich]hợp nhất
Australia’s exchange.
For VOA Special English I’m Alex
Villarreal.
với sàn giao dịch của Úc.
Tôi là Alex Villarreal trong chương
trình tiếng Anh ñặc biệt của ñài
VOA.

 

Related Posts

You cannot copy content of this page

Call Now Button