Enter your keyword

Blog

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 22

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 22

 

Lecture or Interactive Teaching?
New Study of an Old Issue
This is the VOA Special English
Education.
Professors have lectured for
centuries.
But how effective is lecturing to
students compared to working with
them?
A new study compared two classes of
a beginning physics course at the
University of British Columbia in
Thuyết giảng hay dạy học theo
hướng tương tác? Nghiên cứu mới
về một vấn ñề cũ
ðây là bản tin giáo dục trong chương
trình tiếng Anh ñặc biệt của ñài
VOA.
Các giáo sư ñã thuyết giảng trong
suốt nhiều thế kỷ.
Nhưng thuyết giảng với sinh viên có
hiệu quả như thế nào so với cùng làm
việc với họ?
Một nghiên cứu mới so sánh hai lớp
học của khóa vật lý cơ bản ở trường
ñại học British Columbia ở Canada.
Canada.
There were more than two hundred
sixty students in each section.
Both were taught by popular and
experienced professors.
The study took place for one week
near the end of the year.
One class continued to be taught in
the traditional lecture style.
The other professor was replaced by
two teachers.
They had little teaching experience
but received training in interactive
teaching methods.
The training was led by Carl
Wieman, a Nobel Prize-winning
physicist who leads a science
education program.
There was almost no lecturing.
The teachers put the students in small
groups to discuss and answer
questions.
Có hơn 260 sinh viên tham gia trong
mỗi buổi học.
Cả hai lớp ñều có sự giảng dạy của
các giáo sư nổi tiếng và giàu kinh
nghiệm.
Nghiên cứu ñược tiến hành trong một
tuần gần cuối năm.
Một lớp học tiếp tục ñược giảng dạy
theo phương pháp thuyết giảng
truyền thống.
Trong lớp học khác, giáo sư ñược
thay thế bằng hai giáo viên.
Họ có ít kinh nghiệm giảng dạy
nhưng ñã ñược ñào tạo về phương
pháp dạy học tương tác.
Nghiên cứu ñược dẫn ñầu bởi Carl
Wieman, nhà vật lý học từng giải
Nobel, người ñang chỉ ñạo một
chương trình ñào tạo khoa học.
Hầu như không có thuyết giảng.
Các giáo viên chia học sinh thành các
nhóm nhỏ ñể thảo luận và trả lời các
câu hỏi.
The instructors always gave feedback
after the groups did tasks.
And they gave readings and quizzes
to finish before class so the students
would come prepared to discuss the
material.
Professor Wieman says there was a
great deal of data showing how
identical these two large sections of
the class were before the study.
At the end of the experiment, both
classes took the same test.
Students in the interactive class
scored nearly twice as high as those
in the traditional class.
Attendance also increased that week.
Graduate student Ellen Schelew was
one of the teachers.
She says the methods they used are
designed to encourage students to
think like scientists.
Giáo viên luôn ñưa ra nhận xét sau
khi các nhóm hoàn thành nhiệm vụ.
Họ ñưa ra các bài ñọc và các câu hỏi
kiểm tra vấn ñáp trước buổi học do
vậy sinh viên phải chuẩn bị trước ñể
thảo luận về tài liệu.
Giáo sư Wieman nói rằng có rất
nhiều dữ liệu cho thấy mức ñộ ñồng
nhất của hai nội dung quan trọng
trong buổi học trước khi tiến hành
nghiên cứu.
Cuối cuộc thử nghiệm, cả hai lớp làm
chung một bài kiểm tra.
Sinh viên trong lớp học tương tác ñạt
ñiểm số gần như cao gấp ñôi sinh
viên trong lớp học theo phương pháp
truyền thống.
Số sinh viên có mặt cũng tăng lên
vào tuần ñó.
Sinh viên mới tốt nghiệp Ellen
Schelew là một trong số các giáo
viên.
Cô nói rằng phương pháp họ ñang sử
dụng ñược thiết kế ñể khuyến khích
sinh viên tư duy như những nhà khoa
Also, as part of the teaching, The
study appeared in May in the journal
Science.
It seems to confirm earlier findings
about lecturing to large classes.
But some experts have criticized the
way the study was done.
Both of the researchers who taught
the class, Ms. Schelew and Louis
Deslauriers, were also authors of the
study.
This could raise questions about
whether their involvement might
have influenced the results.
Professor Wieman is currently on
leave from the University of British
Columbia and the University of
Colorado.
He is the associate director for
science in the White House Office of
Science and Technology Policy.
học thực sự.
Nghiên cứu ñược công bố trong tạp
chí khoa học tháng năm.
Nghiên cứu này có vẻ ñã xác nhận
thêm về kết quả của các nghiên cứu
trước ñó về việc thuyết giảng với các
lớp học lớn.
Nhưng một số chuyên gia ñã phê
bình cách tiến hành nghiên cứu.
Hai nhà nghiên cứu ñã giảng dạy lớp
ñó là cô Schelew và Louis
Deslauriers ñều là những người thực
hiện ñề tài.
ðiều này ñặt ra câu hỏi là liệu sự
tham gia của họ có làm ảnh hưởng
ñến kết quả nghiên cứu.
Giáo sư Wieman ñang trong quá trình
chuyển công tác từ ñại học British
Columbia sang ñại học Colorado.
Ông là phó chủ nhiệm về các vấn ñề
khoa học trong văn phòng khoa học
và chính sách công nghệ của Nhà
He says research has shown better
ways to teach based on evidence
about how the brain learns.
And he hopes more professors will
learn that how someone teaches may
be more important than who does the
teaching.
For VOA Special English, I’m Alex
Villarreal.
You can find a link to the physics test
that the students took at
voaspecialenglish.com.
Trắng.
Ông nói rằng nghiên cứu ñã chỉ ra
các phương pháp giảng dạy hiệu quả
hơn dựa vào các minh chứng về việc
vận hành của não bộ.
Và ông hy vọng sẽ có thêm nhiều
giáo sư nhận ra rằng việc người dạy
áp dụng phương pháp như thế nào có
thể quan trọng hơn ai là người ñảm
nhận công việc giảng dạy ñó.
Tôi là Alex Villarreal trong chương
trình tiếng Anh ñặc biệt của ñài
VOA.
Bạn có thể tìm thấy liên kết ñến các
bài kiểm tra vật lý mà những sinh
viên trên thực hiện trên trang
voaspecialenglish.com.

 

Related Posts

You cannot copy content of this page

Call Now Button