Enter your keyword

Blog

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 29

Học tiếng Anh qua bản tin hàng ngày – Bài 29

Social Entrepreneurs
This is the VOA Special English
Economics Report.
Small business entrepreneurs play an
important part in American job
growth. Small businesses have
created almost two-thirds of new
jobs in the last fifteen years.
The economy has traditionally been
divided into three sectors. One is the
private sector, meaning businesses.
The second is the public sector, or
government. And the third is the
nonprofit sector.
But now some people talk about a
fourth sector. It represents nonprofit
Doanh Nhân Xã Hội
Đây là bản tin Kinh Tế của chương
trình Tiếng Anh Đặc biệt của đài
VOA
Những nhà doanh nghiệp nhỏ đóng
một vai trò quan trọng trong việc tạo
ra việc làm ở nước Mỹ. Doanh nghiệp
nhỏ đã tạo ra khoảng 2/3 số công
việc mới trong 15 năm qua.
Theo truyền thống. nền kinh tế được
chia làm 3 khu vực. Khu vực tư
nhân, hay còn gọi là các doanh
nghiệp
Thứ hai là khu vực công, hay khu vực
nhà nước. Và thứ ba là khu vực phi
lợi nhuận.
Nhưng ngày nay, người ta còn đề cập
đến thành phần thứ 4. Gồm có các tổ
and for-profit organizations working
toward goals of social change and
environmental activism.
Universities are starting to offer
training and degree programs to
prepare students to work in this area.
One of these schools is Belmont
University in Nashville, Tennessee.
It now offers a degree in social
entrepreneurship.
Bernard Turner is director of the
Center for Social Entrepreneurship at
the university. He says student
interest is driving many of these new
programs.
“Students are saying ‘Now I want to
be an entrepreneur, but I want to do
something that deals with a social
problem or a social issue that’s dear
to me.'”
William Paddock is founder and
director of a business consulting
company in Tennessee called WAP
Sustainability. He has a business
degree and training in the area of
environmental sustainability.
Recently, the Custom Packaging
company of Lebanon, Tennessee,
hired him to help make its business
more environmentally friendly. The
company makes cardboard
chức lợi nhuận và phi lợi nhuận hoạt
động với hướng tới mục tiêu thay đổi
xã hội và cải thiện môi trường.
Các trường đại học đã bắt đầu mở
những khóa học và chương trình đào
tạo để chuẩn bị cho sinh viên có thể
làm việc trong lĩnh vực này. Một
trong những số đó có trường Đại Học
Belmont ở Nashville, bang
Tennessee. Hiện nay trường này đã
có ngành Doanh nghiệp xã hội.
Bernard Turner là giám đốc trung
tâm doanh nghiệp xã hội ở ngôi
trường này. Ông cho biết Học sinh
rất hứng thú tham gia nhiều khóa học
mới này.
Các học viên cũng chia sẻ ý kiến,
“Bây giờ tôi muốn trở thành một
doanh nhân, nhưng tôi muốn làm cái
gì đó để giải quyết các vấn đề xã hội
hoặc những vấn đề xung quanh.”
William Paddock là người thành lập
và giám đốc của một công ty tư vấn
doanh nghiệp ở Tennessee tên là Sự
bền vững WAP. Ông đã có bằng
doanh nhân và đã tham gia khóa đào
tạo về lĩnh vực sự bền vững của môi
trường.
Hiện tại, ông đã được công ty bao
bì ở Lebanon, Tennessee thuê để
giúp doanh nghiệp này trở nên thân
thiện với môi trường hơn. Công ty
này tạo ra những bìa các- tông để
advertising displays for sales
campaigns.
Mr. Paddock advised the company
on recycling and ways to create less
waste. He also persuaded the
business to use electricity from solar
energy.
William Paddock offers his
consulting services for profit, but
says social responsibility is a big part
of what his company does.
“For us it’s about protecting the
environment, being better to society,
but also there’s an economic piece to
it. We love to… find our passions,
but also save somebody money.”
There are now more than sixty
American universities offering so
called green business degrees.
The definition of social
entrepreneurship and the exact nature
of this sector continue to evolve.
Some people are more interested in
social programs and charity. Others
are more interested in business plans
and profits.
But the root of the movement seems
to be a desire to earn a living and
make a difference at the same time.
quảng cáo cho chiến dịch bán hàng.
Ông Paddock tư vấn cho công ty về
phương pháp tái chế và cách thức để
hạn chế rác thải. Ông đồng thời
thuyết phục công ty sự dụng điện từ
năng lượng mặt trời.
William Paddock cung cấp dịch vụ
tư vấn này vì lợi nhuận, tuy nhiên
ông cho biết, công ty ông cũng hoạt
động một phần lớn dựa trên trách
nhiệm với xã hội.
Với chúng tôi, sự hoạt động của công
ty là để bảo vệ môi trường, giúp cho
xã hội tốt hơn, nhưng cũng có một
phần lợi ích kinh tế trong đó. Chúng
tôi muốn thực hiện đam mê của
mình, nhưng đồng thời cũng tiết kiệm
tiền bạc cho mọi người.
Ngày nay, có hơn 60 trường đại học ở
Mỹ tổ chức chương trình học gọi là
doanh nghiệp xanh.
Khái niệm về doanh nghiệp xã hội và
bản chất thực của thành phần kinh tế
này vẫn đang được hé mở.
Một số người thì hứng thú với các
chương trình và từ thiện xã hội.
Những người khác thì lại thích các
kế hoạch về kinh doanh hay lợi
nhuận.
Nhưng nguồn gốc của sự thay đổi
này dường như chính là mong muốn
kiếm sống và đồng thời tạo nên sự
For VOA Special English, I’m Alex
Villarreal.
You can watch a video report on
social entrepreneur at
voaspecialenglish.com.
khác biệt.
Trên đây là chương trình tiếng Anh
Đặc biệt của đài VOA, tôi là Alex
Villarreal.
Các bạn có thể theo dõi bản tin video
về doanh nhân xã hội tại trang web:
voaspecialenglish.com.

 

Related Posts

You cannot copy content of this page

Call Now Button